Narodni poslanik Ilija Tamindžija Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ilija Tamindžija, Klub poslanika SNDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 18. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                Upoznati ste sa uznemiravanjem predsjednika Osnovnog okružnog suda u Trebinju. Obzirom da javnost nije upoznata o daljim koracima koje su preduzeli nadležni, molim Vas da mi kompletnu informaciju dostavite u pisanoj formi.

                Kako su zaštićeni obični građani, kada se bez posljedica uznemiravaju „štićene ličnosti“? Da li će neko zbog ovoga odgovarati, i ko je prvi u lancu – da li je to sudska policija ili ...?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-7697/19                                                                                                            

Datum: 24.10.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni Sekretarijat

Veza:   Vaš predmet broj: 04.2-011-413/19 od 23.9.2019. godine

Predmet:    Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se,

                      Narodni poslanik Ilija Tamindžija, Klub poslanika SNSD, postavio je na Šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj dana 17, 18. i 19. septembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                   „Upoznati ste sa uznemiravanjem predsjednika Osnovnog suda i Okružnog suda u Trebinju. S obzirom da javnost nije upoznata o daljim koracima koje su preduzeli nadležni, molim Vas da mi kompletnu informaciju dostavite u pisanoj formi.

                   Kako su zaštićeni obični građani, kada se bez posljedica uznemiravaju „štićene ličnosti“? Da li će neko zbog ovoga odgovarati, i ko je u prvi u lancu - da li je to sudska policija ili.....?“

                    Narodna skupština je u prilogu poslaničkog pitanja dostavila pitanje narodnog poslanika u rukopisu.

 

                   U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/18), kao i čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11, 37/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

                   Razmatrajući gore dostavljeno poslaničko pitanje, u dijelu koje se odnosi na Sudsku policiju Republike Srpske, ističemo da Sudska policija Republike Srpske u okviru svojih nadležnosti pored ostalih poslova i zadataka propisanih članom 13. Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 98/11 i 57/16), vrši obezbjeđenje sudija i drugih radnika suda u vršenju njihove službe i u tom smislu ima pravo na preduzimanje onih mjera prinude prema trećim licima koje su predviđene zakonskim i podzakonskim aktima.

                       Uzimajući u obzir propisane nadležnosti Sudske policije Republike Srpske, Ministarstvo pravde se svojim aktom od 2. oktobra 2019. godine obratilo Sudskoj policiji Republike Srpske, radi dostavljanja informacija o uznemiravanju predsjednika Osnovnog suda u Trebinju i Okružnog suda u Trebinju, te postupanju Sudske policije Republike Srpske u tim slučajevima.

                      Direktor Sudske policije Republike Srpske svojim aktom broj SU-SP-556/19 od 15. oktobra 2019. godine, obavjestio nas je o traženom, te kompletnu informaciju kao odgovor na poslaničko pitanje dostavljamo u prilogu ovog akta.

                     S poštovanjem,

Prilog - kao u tekstu.

 

Dostavljeno:

- Naslovu

- Arhiva

                                                                                                                                               M I N I S T A R

                                                                                      

                                                                                                                                              Anton Kasipović

NAPOMENA: Akt Sudske policije dostupan u Službi NS RS:

 

18.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10