Narodni poslanik Ljubiša Krunić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ljubiša Krunić, Klub poslanika PDP, postavio je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Da li se počelo sa projektom za rekonstrukciju puta Foča – Tjentište i kada će biti završena rekonstrukcija kao i puta Foča – Šćepan Polje?

Znamo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećao novac za projekat ovog puta, pa me interesuje da li je taj novac uplaćen, obzirom da smo na jednoj od skupština čuli od gospođe ministarke finansije Vidović, da taj novac nije uplaćen, znači, ako je nešto obećano, a nije uplaćeno, da onda uputimo i pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-2002/20

Datum: 07.08.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Ljubiša Krunić, Klub poslanika PDP, postavio je na jedanaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.07.2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li se počelo sa projektom za rekonstrukciju puta Foča – Tjentište i kada će biti završena rekonstrukcije kao i puta Foča – Šćepan Polje?

Znamo da je Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećao novac za projekat ovog puta, pa me interesuje da li je taj novac uplaćen, obzirom da smo na jednoj od skupština čuli od gospođe ministarske finansija Vidović, da taj novac nije uplaćen, znači, ako je nešto obećano, a nije uplaćeno, da onda uputimo i pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Izgradnja magistralnog puta MI-111 (stara oznaka M-18), Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje)

Navedeni projekat izgradnje magistralnog puta obuhvata dionicu magistralnog puta MI-111 (stara oznaka M-18) Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje) u dužini od 20.2 km, a na strani Republike Crne Gore dionicu dužine 25.4 km. Evropska komisija je finansirala iz programa IPA izradu projektne dokumentacije za izgradnju magistralnog puta MI-111 Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje) sa međudržavnim mostom. Glavni projekat izgradnje magistralnog puta MI-111 Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje) sa međudržavnim mostom isporučen je Javnom preduzeću „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka. Vrijednost projekta je oko 89 miliona Evra.

S obzirom na to da se radi o putnom pravcu koji se nalazi na Sveobuhvatnoj TN – T mreži (Ruta 2b) neophodno je da se potpiše Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Republike Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu MI-111 Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje), a za šta je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske još 2018. godine pokrenulo inicijativu prema Ministarstvu komunikacija i transporta BiH. Neophodno je i da se obezbijedi sufinansiranje dijela ovog projekta (izgradnja međudržavnog mosta) iz GSM licence, a za šta je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske takođe uputilo inicijativu prema Ministarstvu komunikacija i transporta BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Za realizaciju ovog projekta postoji podrška EBRD, a apliciralo se i za grant sredstva u iznosu 20% od vrijednosti projekta prema Investicionom fondu Zapadnog Balkana (WBIF). Takođe, ovaj projekat je uvršten u Listu prioritetnih projekata BiH za Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan, a koja je upućena evropkom komesaru. 

               Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. je pribavilo lokacijske uslove i u narednom periodu realizovaće se slijedeće aktivnosti:

-     rješavanje imovinsko - pravnih odnosa,

-     revizija projektne dokumentacije,

-     prikupljanje saglasnosti i dozvola na projektnu dokumentaciju,

-     pribavljanje građevinske dozvole,

-     zatvaranje finansijske konstrukcije,

-     ugovaranje izvođenja radova i nadzora i

-     realizacija izvođenja radova.

Procjena početka realizacije projekta je najranije sredina 2021. godine, ukoliko ne bude većih zastoja prilikom rješavanja imovinsko - pravnih odnosa i obezbjeđivanja finansijskih sredstava.

 

Izgradnja nove trase magistralnog puta MI-109 (stara oznaka M-20), Gacko – Foča, dionica Tjentište – Brod na Drini

Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka je izradilo generalni projekat sa četiri nove varijante i višekriterijumskom analizom za izgradnju nove trase magistralnog puta MI-109 (stara oznaka M-20) Gacko - Foča, dionica Tjentište - Brod na Drini. Odabrana je najpovoljnija varijanta dužine oko 11 kilometara, za računsku brzinu od 80 km/h, za koju će se izraditi idejni projekat, ali prije toga je potrebno sprovesti detaljna geomehanička istraživanja i detaljno geodetsko snimanje.

Procjena vrijednosti izgradnje puta je 26 miliona KM uključujući i most preko rijeke Drine koji povezuje magistralne puteve MI-111 i MI-109.

Vlada Republike Srpske donijela je 11.04.2018. godine Zaključak kojim su obezbijeđena sredstva u iznosu 2.500.000,00 EUR za izgradnju nove trase magistralnog puta MI-109 (stara oznaka M-20) Gacko - Foča, dionica Tjentište - Brod na Drini od strane Vlade Republike Srbije.

               Izabran je konsultant/izvođač za geodetske radove, a pokrenut je novi obnovljeni postupak nabavke za izvođenje radova detaljnih geomehaničkih istražnih radova. U narednom periodu provešće se slijedeće aktivnosti:

-     izrada detaljne geodetske podloge,

-     nabavka detaljnih geoloških istražnih radova,

-     nabavka izrade idejnog projekta i UTU,

-     ugovaranje izrade glavnog projekta i izrada glavnog projekta.

Početak izvođenja radova zavisi od obima potrebne eksproprijacije, kao i dinamike buduće izgradnje magistralnog puta MI-111 Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje).

 

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                        Đorđe Popović

 

 

 

21.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10