Narodni poslanik Ljubiša Krunić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ljubiša Krunić, Klub poslanika PDP, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – MINISTAR SENKA JUJIĆ

               Zašto zloupotrebljavate ovlaštenja i kršite član 95. Zakona o lokalnoj samoupravi, dajući nezakonita i pogrešna uputstva i mišljenja predsjedniku SO Višegrad?

               Vjerovatno ste svjesni, da ćete postupajući na ovaj način nanijeti nesagledive posljedice za građane Višegrada.

ODGOVOR:

Broj: 10.1-011-114/21

Datum: 29. april 2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

      Narodni poslanik Ljubiša Krunić, Klub poslanika PDP, postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Petnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2021. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto zloupotrebljavate ovlaštenja i kršite član 95. Zakona o lokalnoj samoupravi, dajući nezakonita i pogrešna uputstva i mišljenja predsjedniku SO Višegrad?

 Vjerovatno ste svjesni, da ćete postupajući na ovaj način nanijeti nesagledive posljedice za građane Višegrada.“

      U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nije vršilo nadzor nad pojedinačnim aktima koje je donijela Skupština opštine Višegrad, jer za to nije nadležno, shodno članu 95. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), već je u skladu sa članom 151. stav 1. tačka 1) istog zakona, dalo mišljenje  o načinu sazivanja i održavanja prve (konstitutivne) sjednice Skupštine opštine Višegrad.

      Naime, članom 151. stav 1. tačka 1) navedenog zakona regulisano je sljedeće:

„ (1) U ostvarivanju saradnje sa organima jedinice lokalne samouprave republički organi:

1) obavještavaju organe jedinice lokalne samouprave, po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev, o mjerama koje preduzimaju ili namjeravaju da preduzmu u izvršavanju zakona i drugih propisa, o zaštiti ustavnosti i zakonitosti, o pojavama koje ih narušavaju i o mjerama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim pitanjima od neposrednog značaja za ostvarivanje i razvoj sistema lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave.“

U skladu sa citiranom odredbom Zakona, Ministarstvo ima pravo i dužnost da organima jedinice lokalne samouprave (po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev) ukaže na uočene nepravilnosti u njihovom radu i daje jasna uputstva i smjernice za otklanjanje istih. 

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ministarstvo je, kada je u pitanju Opština Višegrad, postupalo u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

 

                        

                                                                                                                                    M i n i s t a r

                                    

                                                                                                                                  Senka Jujić

                                                                                                                              

                                                                                                                              

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10