Narodni poslanik Marinko Božović Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 24. juna 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Da li je Aneks Ugovora, sklopljen između Vlade Republike Srpske, koji je po Ovlašćenju broj: 04/1-012-2-2601/14 zastupao ministar, dr Željko Kovačević, i ''Teko Mining Lapišnica'', koju je zastupao direktor Zoran Miličević, a koji je protokolisan pod brojem: 05.07/012-2379-1/14, zaključen u skladu sa Zakonom?

Obrazloženje: Zaključeni Aneks Ugovora u periodu do isteka koncesije će oštetiti Budžet Republike Srpske za više miliona KM i kao takav je štetan za Republiku Srpsku.

ODGOVOR:

Broj: 05.07/011-194/15

Datum: 13.07.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Marinko Božović (klub poslanika SDS-SRS RS) na četvrtoj sjednici održanoj dana 24. juna 2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je  Aneks Ugovora, sklopLjen između Vlade Republike Srpske koji je po Ovlašćenju broj: 04/1-012-2-2601/14 zastupao ministar, dr ŽeLjko Kovačević, i „TEKO MINING LAPIŠNICA“, koju je zastupao direktor Zoran Milićević, a koji je protokolisan pod brojem: 05.07/012-2379-1/14, zaključen u skladu sa Zakonom?     

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva daje sledeći

ODGOVOR

Privredno društvo „TEKO MINING LAPIŠNICA“ d.o.o. Istočni Stari Grad - Istočno Sarajevo, obratilo se dana 25.08.2014. godine, ovom ministarstvu sa zahtjevom broj: 291/14 za aneksiranje Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na javnom dobru „Lapišnica“ Srpsko Sarajevo-Stari Grad, broj 01-31-344/01.

Uz zahtjev priložen je i „Izvještaj o dosadašnjoj realizaciji ugovora o koncesiji i planiranim aktivnostima na budućoj realizaciji ugovora“.

Nadalje, Komisija za koncesije Republike Srpske Rješenjem broj: 01-699/14 od 07.11.2014. godine dala je saglasnost na provođenje postupka aneksiranja predmetnog ugovora. Nakon toga, predmetni ankes ugovora razmatrala je Vlada RS i rješenjem broj: 04/1-012-2-2601/140 od  20.11.2014. godine dala saglasnost na isti.

Obzirom na navedeno, a u skladu sa Zakonom o koncesijama, dana 24.12.2014. godine zaključen je Aneks ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na javnom dobru „Lapišnica“ Srpsko Sarajevo-Stari Grad.

 

 

                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                 Petar Đokić

 

 

 

 

 

 

24.06.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9