Narodni poslanik Milanko Mihajilica Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 20. maja 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

Zašto Nova banka AD Banja Luka ne objavljuje revizorske izvještaje na web stranici Banjalučke berze?

Zašto Agencija za bankarstvo RS ne uvede obavezno objavljivanje revizorskih izvještaja banaka na sajtu Agencije, kao što to praktikuje Narodna banka Srbije?

ODGOVOR:

Broj: 03-821-1/15

Dana, 09.06.2015. god.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

-n/r generalnog sekretara-

Vuka Karadžića 2

BANJA LUKA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitae Milanka Mihajilice

Narodni poslanik Milanko Mihajilica na sjednici Narodne skupštine održanoj 20. Maja 205. Godine postavio je poslaničko pitanje:

'' Zašto Nova banka AD Banja Luka ne objavljuje revizorske izvještaje na web stranici Banjalučke berze? Zašto Agencija za bankarstvo RS ne uvede obavezno objavljivanje revizorskih izvještaja banaka na sajtu Agencije, kao što to praktikuje Narodna banka Srbije?''

Zakonom o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/03, 74/04, 116/11 i 59/13) u članu 104. propisano je da su banka i njena subsidijarna lica dužni imenovati, uz odobrenje Agencije za nezavisnog vanjskog revizora. Članom 105. istog Zakona propisano je da je banka dužna dostaviti Agenciji izvještaj vanjskog revizora u roku od pet mjeseci od isteka poslovne godine.

Banka je dužna da izvještaj vanjskog revizora u skraćenom obliku, u roku od 15 dana po njenom prijemu, objavi u jednom ili više dnevnih listova dostupnih na cijeloj teritoriji BiH i o tome, uz dostavu kopiju objave, odmah obavijesti Agenciju. Napominjem da su se do sada banke pridržavale ovog propisa.

Osim objavljenog godišnjeg izvještaja vanjskog revizora, banka je dužna da na kraju svakog polugodišta objavi nerevidirani polugodišnji izvještaj koji uključuje bilans stanja, uključujući cjelokupnu vanbilansnu evidenciju, bilans uspjeha i izvještaj o gotovinskim tokovima, kao i informacije koje sadrže imena članova nadzornog odbora i uprave i svih akcionara koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravom. Ovakav izvještaj banka je dužna objaviti u roku od trideset dana nakon isteka prvog polugodišta u jednom ili više dnevnih listova dostupnih na cijeloj teritoriji BiH.

Što se tiče objave revidiranog izvještaja na web stranici Banjalučke berzem, takva obaveza je propisana Pravilima Banjalučke berze od 16.11.2012. godine, a na snagu su stupili 05.01.2013. godine. Članom 29. Pravila propisano je da je: ''Eminent je obavezan da dostavi berzi revidirani godišnji izvještaj sa mišljenjem revizora najkasnije pet dana od prijema revizorskog izvještaja.'' Na osnovu prednjih navoda to bi trebalo do 5. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

Što se tiče postupaka Narodne banke Srbije, u članu 61. Zakona o bankama Srbije-prečišćeni tekst (''Službeni glansik Republike Srbije'', broj 107/2005, 91/2010 i 14/2015) propisnao je da Izvještaj spoljnjeg revizora u skraćenom obliku banka i bankarski holding objavljuju u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije i to u roku od 15 dana od dana prijema tog izvještaja.

Kompletan Izvještaj spoljnjeg revizora o godišnjem finansijskom izvještaju za banke, bankarski holding ili grupe, uključujući i napomenu uz finansijski izvještaj, banka objavljuje na svojoj internet prezentaciji.

Imajući u vidu ovo rješenje, pošto je u toku izrada Nacrta zakona o bankma Republike Srpske, Agencija je sugerisala Komisiji, koju je formiralo Ministarstvo finansija Republike Srpske, da predloži slične propise i u novom Zakonu o bankama Republike Srpske.

S poštovanjem,

 

                                   DIREKTOR

                                  Slavica Injac

 

 

 

 

20.05.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9