Narodni poslanik Milanko Mihajilica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE, potpredsjedniku Kasipoviću

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o obradi o objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj, nakon što je usvojila zaključke kojim je  jasno stavila do znanja  da ne prihvata popis stanovništva objavljen od strane Agencije za statistiku BiH i da ga neće objaviti u ''Službenom glasniku''.

Pitam:

Da li će i kada Zavod za statistiku i u kojoj fazi su pripreme za objavljivanje  rezultata popisa stanovništva objavljenog u Republici Srpskoj na teritoriji Republike Srpske u 2013. godini?

ODGOVOR:

Broj:08.040/052-7419/16

Datum: 14.11.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 11,12. i 13. oktobra 2016. godine, ministru pravde – potpredsjedniku Vlade, poslaničko pitanje koje glasi:

  • „Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj, nakon što je usvojila zaključke kojim je jasno stavila do znanja da ne prihvata popis stanovništva objavljen od strane Agencije za statistiku BiH i da ga neće objaviti u „Službenom glasniku“. Da li će i kada Zavod za statistiku i u kojoj fazi su pripreme za objavljivanje rezultata popisa stanovništva, objavljenog u Republici Srpskoj na teritoriji Republike Srpske u 2013. godini?“

Kako se ne radi o pitanju iz resorne nadležnosti Ministarstva pravde, poslaničko pitanje dostavljeno je direktoru Republičkog zavoda za statistiku. U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), prenosimo u cjelosti odgovor direktora Zavoda kako slijedi:

O D G O V O R

„Članom 2. Zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 82/16), propisano je da rezultate popisa objavljuje Republički zavod za statistiku prema Programu obrade podataka. Članom 3. Zakona propisano je da Program obrade podataka donosi Zavod nakon što Prijedlog programa prethodno razmotri i usaglasi Popisni biro Republike Srpske, te da će Program obrade podataka donijeti Zavod u roku od 30  dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. U skladu sa zakonom utvrđenim rokom, Zavod je dana 25.10.2016. godine donio Program za obradu i objavljivanje rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj nakon što ga je prethodno razmotrio i usaglasio Popisni biro Republike Srpske. Pomenutim Programom uređuje se proces obrade podataka i diseminacija podataka iz popisa. Zavod trenutno preduzima i ostale aktivnosti u skladu sa Zakonom o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. Zakon o obradi i objavljivanjuj rezultata popisa stupio je na snagu 01.10.2016. godine, a prema članu 4. Zakona, rezultati popisa objaviće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.  Direktor, Dr Radmila Čičković“.                                                                                                                            

S  poštovanjem,

DOSTAVITI:         

                                                              

  1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     
  2. A r h i v a                                                                                                      Anton Kasipović                                              

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9