Narodni poslanik Nebojša Vukanović Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

 

                Ko je procjenjivao vrijednost i kako je donesena odluka da Vlada Republike Srpske za 3 miliona maraka kupi devastirani hotel u Ljubinju?

                Ko je 2008. procjenjivao vrijednost kada je Vlada hotel prodala za svega 218.000 KM?

                Molim da mi uz odgovor dostavite i Odluku Vlade RS o kupovini hotela u Ljubinju.

                Interesuje me zašto Vlada RS nije uradila ništa da se od hotela napravi Dom penzionera.

 

ODGOVOR:

Broj: 16-05/2.1-011-3/19

Banja Luka, 26.03.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Nebojša Vukanović iz SDS, postavio je na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 31. januara  2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Ko je procjenjivao vrijednost i kako je donesena odluka Vlada Republike Srpske za 3 miliona maraka kupi devastirani hotel u Ljubinju?

Ko je 2008. procjenjivao vrijednost kada je Vlada hotel prodala za svega 218.000 KM?

Molim da mi uz odgovor dostavite Odluku Vlade RS o kupovini hotela u Ljubinju.

Interesuje me zašto Vlada RS nije uradila ništa da se od hotela napravi Dom penzionera.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo  sljedeći

 

O D G O V O R

Odgovor na poslaničko pitanje baziran je na podacima sa kojima Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspolaže od kada je Vlada Republike Srpske zadužila ovo ministarstvo da se uključi u realizaciju kupovine objekta potrebnog za smještaj starih i iznemoglih lica na području Hercegovine.  Ministarstvo ne raspolaže podacima iz 2008. godine.

 

Naime, Vlada Republike Srpske na 147. sjednici održanoj  dana 12.10.2017. godine obavezala je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da,  nakon obezbjeđenja sredstava u budžetu Republike Srpske za 2018. godinu,  provede pregovarački postupak sa  TD „Nis promet“ DOO Banja Luka, ponuđačem koji se kao jedini prijavio po javnom pozivu za  kupovinu stambenog  objekta na području regije Istočna Hercegovina, a sa ciljem omogućavanja smještaja starih i iznemoglih lica i obavljanja palijativne njege.

 

U ponudi je data  i orijentaciona vrijednost objekta u iznosu od 3.200.000,00 KM, te način plaćanja.

Komisija, koju je imenovao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, izvršila je obilazak objekta i provjeru stanja uslovnosti, nakon čega je od ponuđača zatraženo da dostavi konačnu ponudu, uz svu potrebnu dokumentaciju koja je tražena za provođenje pregovaračkog postupka.

 

TD „NIS PROMET“ DOO Banja Luka je dana  25.01.2018.godine dostavilo konačnu ponudu za vođenje pregovaračkog postupka .

 

Uvidom u sadržaj ponude Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio svu traženu dokumentaciju koja je od njega tražena.

 

Komisija je pristupila pregovorima sa pregovaračem o ponuđenoj cijeni ponude.

Komisija je konstatovala da je ponuđena cijena viša od orjentacione cijene za koju je Vlada utvrdila mogućnost finansiranja i predlaže da ponuđač ponudi novu cijenu koja bi bila prihvatljiva.

 

Ponuđač je dostavio konačnu, korigovanu ponudu, a Komisija je nakon usaglašavanja konstatovala da je konačna ponuda u visini procjene koju je i Republička Direkcija za obnovu i izgradnju utvrdila 25.08.2015.godine. Naime, prema informaciji Republičke direkcije, stručni tim je u avgustu 2015. izvršio procjenu vrijednosti predmetnog objekta na osnovu trenutnog stanja istog i pripadajućeg zemljišta, raspoložive tehničke dokumentacije i prosječnih tržišnih cijena sličnih objekata. U vrijeme procjene, kako se navodi, objekat je bio komplet saniran i renoviran (radovi započeli 2010. godine), izuzev fasade koja je osvježena bojenjem.

 

Komisija je zauzela stav da se starješini organa preporuči prihvatanje predložene cijene na naznačeni iznos od 2.921.000,00 KM sa PDV-om.

 

Na elementima provedenog pregovaračkog postupka ovlašteni notar sačinio je Nacrt Ugovora, na koji je Pravobranilaštvo RS 28.03.2018. godine dalo saglasnost, a Vlada Republike Srpske na 173. Sjednici održanoj 19.04.2018. godine donijela Rješenje o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u iznosu od 2.921.000,00 KM.

 

U pripremi ovog odgovora, Ministarstvo je kontaktiralo Republičku direkciju za obnovu i izgradnju i opštinu Ljubinje.

 

 

 

                                                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                                        Duško Milunović

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10