Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Da li je ugašeno Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu i kad?

               Ako nije, možete li nam reći ko je šef Predstanivštva, koliko ima zaposlenih radnika i ko su ta lica, i navedite mi jedan značajan projekat koji je preko ovog predstavništva investitor iz Izralela realizovao u Republici Srpskoj.

ODGOVOR:

Broj: 17.05 – 012-428 /17

Datum: 14.03.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 7. februara 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je ugašeno Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu i kad?

Ako nije, možete li nam reći ko je šef Predstavnitva, koliko ima zaposlenih radnika i ko su ta lica, i navedite mi jedan značajan projekt koji je preko ovog predstavništva investitor iz Izraela realizovao u Republici Srpskoj.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu je aktivno i u skladu sa svojim nadležnostima obavlja poslove za potrebe i u interesu Republike Srpske. U prethodnom periodu došlo je do promjene adrese i kontakt podataka Predstavništva, koji su u međuvremenu ažurirani i dostupni na internet stranici Vlade Republike Srpske.

 Funkciju šefa Predstavništva obavlja g. Arie Livne. Pored šefa Predstavništva, koji je u radnom odnosu, u Predstavništvu su honorarno angažovana još dva lica.

Takođe, Narodna skupština Republike Srpske na godišnjem nivou je upoznata sa najznačajnijim aktivnostima predstavništava Republike Srpske u inostranstvu, te je, na 16. sjednici 21. februara 2017. godine, razmatrala Informaciju o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje, koja, između ostalog, sadrži i najznačajnije aktivnosti predstavništava Republike Srpske u Izraelu.

Iz predmetne informacije je vidljivo da su se aktivnosti Predstavništa Republike Srpske u Izraelu odnosile, kako na jačanje institucionalne saradnje sa institucijama i drugim relevantnim subjektima u Izraelu, tako i na uspostavljanje i unapređenje saradnje u oblasti privrede, kulture, bezbjednosti, sporta i drugim oblastima od interesa za Srpsku.

       

M I N I S T A R

                                                                                                                                       Zlatan Klokić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9