Narodni poslanik Nedim Čivić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedim Čivić, Klub poslanika Koalicija Domovina postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Ja sam dužan, u ime velikog broja roditelja bošnjačke nacionalnosti,  još jednom pitati Ministarstvo i ministra, da li ima kraja diskriminaciji bošnjačke  djece  u ovom entitetu i njihovom pokušaju da se bošnjačka djeca, naprosto, protjeraju  iz obrazovnog sistema ovog entiteta.

Pitam ministra i njegove saradnike  da kažu javnosti, a i meni, u odgovoru, zašto to rade?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-269/16

Datum: 11.07.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedim Čivić na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22. i 23. juna 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Ja sam dužan, u ime velikog broja roditelja bošnjačke nacionalnosti, još jednom pitati Ministarstvo i ministra, da li ima kraja diskriminaciji bošnjačke djece u ovom entitetu i njihovom pokušaju da se bošnjačka djeca, naprosto, protjeraju iz obrazovnog sistema ovog entiteta?“  

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) propisano je da svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti u osnovnom obrazovanju i vaspitanju bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.  Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju obezbjeđivanje jednakih uslova i prilika za svu djecu pri početku i nastavku osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

U Republici Srpskoj u 20 osnovnih škola realizuje se nastava iz tzv. „nacionalne grupe predmeta“ prema nastavnom planu i programu nekog od kantona iz Federacije Bosne i Hercegovine. U osnovnim školama u Republici Srpskoj koje pohađaju djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti organizuje se izučavanje Islamske i Katoličke vjeronauke za svu djecu čiji se roditelji izjasne da žele da njihova djeca izučavaju vjeronauku i pohađaju časove vjeronauke.

U školskoj 2003/2004. godini izvršeno je usklađivanje programa i udžbenika za osnovne i srednje škole sa zajedničkim jezgrima. Prilikom odobravanja svakog novog udžbenika, i pored uvida u recenzije, ovo Ministarstvo traži mišljenje Republičkog pedagoškog zavoda, nakon čega udžbenik odobrava/ne odobrava za štampanje. U nastavnim i drugim aktivnostima u školi ne mogu se koristiti ili izučavati didaktički i drugi materijali uvredljivog sadržaja, a nastavnici i drugo školsko osoblje ne smiju davati izjave koje bi se opravdano mogle smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju učenika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, etničkoj ili religijskoj grupi.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbjeđuje sredstva za prevoz svih učenika koji putuju na udaljenosti dužoj od četiri kilometra, pa time i učenicima povratnicima koji pohađaju osnovnu školu, a stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra.

Ministarstvo već nekoliko godina obezbjeđuje udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda, pa samim tim i za učenike koji izučavaju tzv. „nacionalnu grupu predmeta“.

Takođe, ističemo da je usaglašen nacionalni sastav školskih odbora sa nacionalnim sastavom učenika i roditelja jedinice lokalne samouprave u kojoj se škola nalazi. Svi učenici povratnici u Republici Srpskoj uključeni su u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja, a svi oni koji su željeli nastaviti dalje obrazovanje, mogu nesmetano ostvariti svoje pravo na školovanje u svim srednjim školama u Republici Srpskoj, pod uslovom da ispunjavaju uslove konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole.

Međutim, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, prema podacima kojima raspolažemo, u osnovnim školama u Drvaru, Grahovu i Petrovcu se izučava nacionalna grupa predmeta, dok u ostalim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine učenici srpske nacionalnosti ne izučavaju nacionalnu grupu predmeta po Nastavnom planu i programu Republike Srpske. Na osnovu navedenog, uočavamo da su učenici srpske nacionalnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine diskriminisani u odnosu na učenike bošnjačke nacionalnosti povratnike u Republiku Srpsku. U prilog tome idu i podaci da Pravoslavnu vjeronauku na području Federacije izučava svega 1.060 učenika, dok Islamsku vjeronauku u Republici Srpskoj izučava šest puta više. Ukupan broj učenika islamske vjeroispovijesti koja pohađaju osnovnu školu u Republici Srpskoj je 6.826.

Kada je u pitanju naziv jezika, podsjećamo Vas da je Ustavom Republike Srpske utvrđeno: «Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda».

Prema tvorbenim pravilima srpskog jezika od «srpski narod» izvodi se ekvivalentan naziv «srpski jezik», od «hrvatski narod» izvodi se ekvivalentan naziv «hrvatski jezik», a od «bošnjački narod» moguće je jedino izvesti naziv «bošnjački jezik», a nikako nije moguće izvesti naziv «bosanski jezik». Iz navedenih razloga, da se ne bi narušavala gramatičko-tvorbena pravila, odnosno da se ne bi navodio naziv «bošnjački jezik», koji je jedini prema gramatičko-tvorbenim pravilima srpskoga jezika moguć prema sintagmi «bošnjački narod», u Nastavnom planu i programu je stavljena zvjezdica sa obrazloženjem.                  

Na osnovu gore navedenog, jasno je da Ministarstvo prosvjete i kulture nastoji da omogući jednake uslove za obrazovanje i vaspitanje sve djece, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, te da Ministarstvo ne vrši diskriminaciju učenika, kako navodite u Vašem dopisu.

 

 

                    

            M I N I S T A R

                                                                                                                              dr Dane Malešević

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9