Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik dr Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

               Koliko je prošle godine u Budžet Republike Srpske prihodovano sredstava po osnovu naknade koju privrednici plaćaju za nezapošljavanje invalida i na šta su pomenuta sredstva potrošena?

               Koliko bi, po zakonu, sredstava iz prihoda Lutrije Republike Srpske trebalo da se izdvoji za organizacije osoba s invaliditetom, i koliko su pomenute organizacije dobile tih sredstava u prošloj godini?

ODGOVOR:

Broj: 06.09/012-804/16

Datum: 20.05.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik dr Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub,  na 11. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06.04.2016. godine, postavio je  sljedeće poslaničko pitanje:

''Koliko je prošle godine u Budžetu Republike Srpske prihodovano sredstava po osnovu naknade koju privrednici plaćaju za nezapošljavanje invalida i na šta su pomenuta sredstva potrošena?

Koliko bi, po zakonu, sredstava iz prihoda Lutrije Republike Srpske trebalo da se izdvoji za organizacije osoba sa invaliditetom, i koliko su pomenute organizacije dobile tih sredstava u prošloj godini?''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

 • Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 54/09) propisano je da poslodavci koji ne zapošljavaju invalide plaćaju poseban doprinos, koji u cjelosti predstavlja prihod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapšljavanje lica sa invaliditetom. Takođe, navedeni zakon propisuje i da nadzor nad korišćenjem sredstava Fonda vrši Upravni odbor Fonda.

U 2015. godini, preko Računa javnih prihodaRepublike Srpske, naplaćeni su i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapšljavanje lica sa invaliditetom raspodjeljeni doprinosi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u iznosu od 4.154.205 KM.

S obzirom da prihodi po ovom osnovu ne predstavljaju prihode budžeta Republike Srpske, već Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapšljavanje lica sa invaliditetom, informacije o trošenju naplaćenih sredstava su u nadležnosti Fonda.

 

 • Zakonom o igrama na sreću (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 111/12) i Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele sredstava od igara na sreću (»Službeni glasnik Republike Srpske«, br. 104/13 i 5/14) propisano je da naknade koje plaćaju priređivači igara na sreću  predstavljaju prihod budžeta Republike Srpske, te da se 95% ovih prihoda raspodjeljuje kroz redovno budžetsko finansiranje, a perostalih 5% za finansiranje prioritetnih projekata i programa iz sljedećih oblasti:
 • socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti,
 • problemi i zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom,
 • kulture,
 • vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine,
 • razvoj sporta,
 • borba protiv droge i svih oblika zavisnosti i
 • razvoj civilnog društva.

Za finansiranje projekata i programa iz navedenih oblasti koristi se i najmanje 50% od ostvarene dobiti Lutrije Republike Srpske, koja pripada Akcijskom fondu Republike Srpske.

Raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću vrše ministarstva nadležna za oblasti kojima pripadaju organizacije, projekti ili programi i to:

 • Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u iznosu od 50% sredstava,
 • Ministarstvo prosvjete i kulture u iznosu od 20% sredstava i
 • Ministarstvo porodice, omladine i sporta u iznosu od 30% sredstava.

Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2015. godinu (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 103/15), sredstva za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću planirana su u ukupnom iznosu od 800.000 KM, od čega kod:

 • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iznos od 400.000KM,
 • Ministarstva prosvjete i kulture iznos od 160.000 KM i
 • Ministarstva porodice, omladine i sporta iznos od 240.000 KM.

Sa druge strane, izvršenje na poziciji Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću u 2015. godini iznosilo je 770.700 KM, što predstavlja 96% u odnosu na rebalansom planirani iznos.

Izvršenje po ministarstvima iznosilo je:

 • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite - 400.000KM ili 100% u odnosu na planirani iznos,
 • Ministarstva prosvjete i kulture -130.700 KM ili 82% u odnosu na planirani iznos i
 • Ministarstva porodice, omladine i sporta - 240.000 KM ili 100% u odnosu na planirani iznos.

U nastavku dajemo detaljan pregled organizacija, udruženja ili pojedinaca kojima su  iz budžeta Republike Srpske za 2015. godinu dodjeljena sredstva za finansiranje projekata i  programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, po ministarstvima:

NAZIV ORGANIZACIJE /
IME I PREZIME LICA

PROJEKAT

OBLAST

IZNOS

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Savez slijepih Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

11,500.00

Savez distrofičara Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

9,200.00

Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

17,802.00

Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

13,280.00

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS (MeNeRaLi RS)

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

24,900.00

Savez invalida rada Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

6,700.00

Savez udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

3,350.00

JU Centar za socijalni rad Milići

projekat - Adaptacija prostorija JU Centar za socijalni rad Milići za pružanje usluga dnevnog zbrinjavanja djece sa smetnjama u razvoju

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

770.00

Gradska organizacija slijepih Banjaluka - Dnevni centar za slijepe

projekat - Kad smo zajedno mnogo nam je lakše

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

4,990.00

Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Naša mladost“ Rogatica

projekat Naše mjesto pod suncem

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

7,449.69

Opštinska organizacija saveza slijepih Zvornik

projekat  - Pomoć socijalno najugroženijim licima i porodicama

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

6,696.00

JU Centar za socijalni rad Rogatica

projekat - Adaptacija stambenog objekta porodice O–P. 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

7,238.76

JU Centar za socijalni rad Srbac

projekat - Pomoć u liječenju A. M.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

2,790.00

JU Centar za socijalni rad Srbac

projekat - Pomoć u liječenju mldb. S. D.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

5,580.00

JU Centar za socijalni rad Prnjavor

projekat - Pomoć za operaciju srca maloljetne G. P.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

4,350.00

Služba socijalne i porodične zaštite Opština Oštra Luka

projekat - Poboljšanje uslova stanovanja D.S. i V. D.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

4,350.00

JU Centar za socijalni rad Srbac

projekat - Stambeno zbrinjavanje raseljene porodice B.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

2,871.00

JU Centar za socijalni rad Foča

projekat - Izgradnja kupatila licu sa smetnjama u razvoju

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

1,421.01

Služba socijalne i dječije zaštite Opšti na Osmaci

projekat - Sanacija stambenog objekta lica sa invaliditetom

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

8,700.00

JU Centar za socijalni rad Rudo

projekat - Rješavanje stambenog problema socijalno ugroženih porodica

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

5,220.00

JU Centar za socijalni rad Vlasenica

za projekat - Adaptacija porodičnog stambenog objekta

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

5,220.00

JU Centar za socijalni rad Prijedor

projekat - Uklanjanje arhitektonske barijere-izgradnja prilazne rampe

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

6,873.00

JU Centar za socijalni rad Teslić

projekat - Pomoć socijalno ugroženoj porodici H.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

5,352.24

JU Centar za socijalni rad Modriča

projekat - Humanitarna izgradnja i adaptacija porodičnih kuća

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

8,700.00

JU Centar za socijalni rad Gradiška

projekat - Za bolju budućnost porodice P.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

3,319.05

Međuopštinsko udruženje civilnih invalida - žrtava rata Gradiška

projekat - Krov spasa za K. B.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

8,000.00

 JU Centar za socijalni rad Trebinje

Pomoć u poboljšanju stambenih uslova socijalno ugroženih domaćinstava u stanju socijalne potrebe

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

6,148.40

Opština Ribnik Odjeljenje za opštu upravu

projekat - Opremanje kuće za samohranog roditelja

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

2,400.00

Savez invalida rada RS Gradska organizacija Doboj

projekat - Nabavka zimnice i ogreva invalidima rada

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

3,285.00

Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Prijedor

projekat - Pomoć članovima Udruženja materijalnim i novčanim sredstvima

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

5,968.48

JU Centar za socijalni rad Banjaluka

projekat - Podrška korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite za rješavanje stambenog pitanja

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

7,300.00

Regionalno udruženje distrofičara Doboj

projekat - Pomoć Udruženju i članovima Udruženja nastradalim u poplavama

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

2,010.00

Gradska organizacija amputiraca UDAS Banja Luka

projekat  - Klub za amputirana lica

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

6,076.90

Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju „Vedar osmijeh“ Bileća 

projekat - I ja volim da imama uredno kupatilo

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

2,790.00

Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Gacko

projekat - Sigurnim koracima do zdravog odrastanja

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

6,580.00

Republička organizacija boraca i civila sa posttraumatskim stresnim poremećajem „Jedinstvo“ Banjaluka

projekat  - Humanitarna podrška ranjivim kategorijama društva

socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

923.59

Udruženje gluvih i nagluvih opštine Teslić

projekat - Podrška osobama sa invaliditetom

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

2,000.00

JU Centar za socijalni rad Srbac

projekat - Pomoć u opremanju kuće starateljske porodice S.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

4,350.00

Opština Trnovo

projekat - Rekonstrukcija stambenog objekta samohranoj majci i djeci sa posebnim potrebama

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

3,200.00

JU Centar za socijalni rad Kalinovik

projekat - Opremanje prostora za dnevno zbrinjavanje djece sa smetnjama u razvoju

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

5,145.00

JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja   „Rada Vranješević“ Banjaluka

projekat  - Podrška mladima iz JU Dom „Rada Vranješević“ u osamostaljivanju

socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

2,000.00

Opština Osmaci – Služba socijalne i dječije zaštite

projekat - Rekonstrukcija stambenog objekta malodobnog djeteta bez roditeljskog staranja

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

9,300.00

JU Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad

projekat - Adaptacija stambenog objekta u službi korištenja za smještaj socijalno ugroženih kategorija stanovništva

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

923.58

JU Centar za socijalni rad Gradiška

projekat - Podrška u opremanju dnevnog centra za maloljetnike

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

1,483.19

JU Centar za socijalni rad Pale

projekat - Pomoć za T.A.

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

8,265.00

Međuopštinska organizacija slijepih Vlasenica

projekat -  Jednakost i humanost naš zajednički cilj

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

2,000.00

JU Centar za socijalni rad Laktaši

projekat - Stambena podrška biološkim porodicama

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

6,400.00

JU Centar za socijalni rad Rudo

projekat - Nabavka računara za djecu u hraniteljskim porodicama i djecu sa smetnjama u razvoju

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

6,696.00

Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Gradiška

projekat - Voda za R. Kuću

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

1,693.89

Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Moja nada“ Nevesinje

projekat - Opremanje parka za djecu sa posebnim potrebama i slikarsko-ekološka edukacija

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

5,133.60

JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica

projekat - Stambeno zbrinjavanje porodice u stanju socijalne potrebe sa članom sa smetnjama u razvoju

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

923.59

JU Centar za socijalni rad Novi Grad

projekat - Podrška hraniteljstvu u opštini Novi Grad

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

7,536.00

JU Centar za socijalni rad Šamac

projekat - Održivost Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

7,440.00

JU Centar za socijalni rad Čelinac

projekat - Podrška socijalno ugroženim licima

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

923.58

JU Centar za socijalni rad Rogatica

projekat - Kupovina namještaja za tri porodice u skladu sa Strategijom unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

3,902.28

Udruženje građana „SANA 2008“ Oštra Luka

projekat - Poboljšanje elementarnih uslova stanovanja porodice M.R.

socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

2,000.00

Boračka organizacija Republike Srpske, Banjaluka  

projekat - Borci za male borce

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

923.58

JU Centar za socijalni rad Prijedor

projekat - Uklanjanje arhitektonske barijere-izrada adekvatne prilazne rampe za osobe sa invaliditetom i rekonstrukcija ulaznog vjetrobrana

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom i socijalna zaštita i humanitarna djelatnost

923.58

Savez slijepih Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

11,500.00

Savez distrofičara Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

9,200.00

Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

17,802.00

Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

13,280.00

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS
(MeNeRaLi RS)

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

24,900.00

Savez invalida rada Republike Srpske-

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

6,700.00

Savez udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske-

 

problemi i zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

3,350.00

Ukupno za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

399,999.99

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Udruženje "Produkcija Prvi kadar" Istočno Sarajevo

"Filmski karavan"

Decentralizacija kulture

9,300.00

Udruženje "Forum teatar" Istočna Ilidža

"Pozorištem do svakog djeteta RS"

Decentralizacija kulture

9,000.00

Gradsko pozorište Mrkonjić Grad

 "Gostovanje Gradskog pozorišta M. Grad u nerazvijenim opštinama RS"

Decentralizacija kulture

8,300.00

JU Matična biblioteka Istočno Sarajevo

"Legat Rista Trifunovića: opremanje i promocija"

Decentralizacija kulture

9,900.00

Pozorište mladih "DIS" Banja Luka

Projekat "Danas je pozorište"

Decentralizacija kulture

9,900.00

Savez slijepih RS  Banja Luka

 "Izdavanje audio braj časopisa"

Decentralizacija kulture

6,900.00

Asocijacija "Vizart" Banja Luka

 Projekat "Filming the other"

Projekat međunarodne saradnje

10,000.00

UG "Nevid teatar" Banja Luka

Nevid teatar 2016 Obrazovni program

Decentralizacija kulture

10,000.00

Udruženje "Tale" Banja Luka

 "Satirični karavan"

Decentralizacija kulture

7,700.00

Kvartet flaute "Flutete" Banja Luka

 "Muzički četvrtak sa Flutetama"

Decentralizacija kulture

6,600.00

UG "Misija NT" Banja Luka

 "Dukatfest- Novi folklor"

Projekat međunarodne saradnje

5,000.00

Gradski tamburaški orkestar Banja Luka

"Putovanje kroz muzičke žanrove uz zvuke tambure"

Decentralizacija kulture

9,900.00

Udruženje "Asocijacija gitarista 102 žice" Banja Luka

 Projekat "Muzika za sve"

Decentralizacija kulture

6,700.00

KUD "Posavina" Šamac

 "Pjesmom i igrom izdignimo selo"

Projekat međunarodne saradnje

7,000.00

Srpsko pjevačko društvo "Srbadija" Bijeljina

"U svijetu horske muzike"

Decentralizacija kulture

6,000.00

UG za njegovanje klasične muzike "Koral" Istočno Sarajevo

 "Umjetnička kočija Republike Srpske"

Decentralizacija kulture

8,500.00

Ukupno za Ministarstvo prosvjete i kulture

130,700.00

MINISTARSTVO PORODICE, OMLADINE I SPORTA

Rukometni klub "Borac M:TEL", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

20,000.00

Košarkaški klub "IGOKEA", Aleksandrovac

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

20,000.00

Odbojkaški klub "Borac", Banjaluka

Takmičenja na nivou  BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

7,000.00

Odbojkaški klub "Radnik", Bijeljina

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

6,000.00

Ženski rukometni klub "Mira", Prijedor

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

5,000.00

Džudo klub "Slavija", Istočno Novo Sarajevo

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

5,000.00

Karate klub "Ljubišnja", Foča

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

5,000.00

Kajak kanu klub "Vrbas", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

5,000.00

Ženski košarkaški klub "Orlovi", Banjaluka

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Košarkaški klub invalida "Vrbas", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Ženski košarkaški klub "Mladi Krajišnik", Banjaluka

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Odbojkaški klub invalida "Banjaluka", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Ženski odbojkaški klub "Bimal - Jedinstvo", Brčko

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Odbojkaški klub "Mladost", Brčko

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Atletski klub "Borac", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Atletski klub "Banjaluka", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Atletski klub "Glasinac", Sokolac

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Fudbalski klub "Rudar  - Prijedor", Prijedor

Takmičenja na nivou BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Streljački klub "Geofon", Teslić

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

4,000.00

Smučarska klub "Sarajevo - Istočno Sarajevo", Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Smučarko-planinarsko društvo "Jahorina", Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Teniski klub "Dr Mladen Stojanović", Prijedor

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Akademski plivački klub "22 april", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Smučarski klub "Romanija", Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Plivački klub "Olimp", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Džudo klub "Famos", Istočno Novo Sarajevo

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,500.00

Vaterpolo klub "Banjaluka", Banjaluka

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,500.00

Biciklistički klub "BSK", Banjaluka

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Ženski fudbalski klub "Banjaluka", Banjaluka

Takmičenja na nivou  BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Džudo klub "Zvijezda", Banjaluka

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Džudo klub "Laktaši", Laktaši

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Džudo klub "Rajko Kušić", Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Džudo klub "Leotar", Trebinje

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Džudo klub "Romanija", Pale

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Džudo klub "Randori", Istočno Novo Sarajevo

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Rafting klub "Dajak klub", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,500.00

Kik boks klub "Kruna", Laktaši

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,500.00

Kajak kanu klub "Sava", Gradiška

Takmičenja na nivou  BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,500.00

Kajak kanu i rafting klub "Trebišnjica", Trebinje

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,500.00

Klub malog fudbala "Čelinac", Čelinac

Futsal liga BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,500.00

Karate klub "Akademac", Bijeljina

Takmičenja na nivou RS i BiH i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Te Kvon Do klub "Derventa", Derventa

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Snoubord klub "Jahorina", Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Streljački klub "Glasinac", Sokolac

Takmičenja na nivou RS i BiH

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Omladinski stonoteniski klub "Spin", Banjaluka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Nanbudo centar, Banjaluka

Takmičenja na nivou RS i međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Lusija Kimani, atletika, Banja Luka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

8,000.00

Borislav Dragojević, atletika, Banja Luka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Tanja Karišik, bijatlon, Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Gorana Cvijetić, atletika, Sokolac

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Dušan Babić, atletika, Banja Luka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Tatjana Đekanović, streljaštvo, Teslić

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Danijel Topalović, kik boks, Banja Luka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Žana Novaković, alpsko smučanje, Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Mihajlo Čeprkalo, plivanje, Banja Luka

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Marko Rudić, alpsko smučanje, Pale

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

3,000.00

Ana Čučković, plivanje, Trebinje

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,500.00

Mitar Mrdić, džudo, Trebinje

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,500.00

Stefan Šiljegović, džudo, Istočno Novo Sarajevo

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,500.00

Mladen Plakalović, bijatlon, Istočno Novo Sarajevo

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Marjanović Denis, Banjaluka - kik boks

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Savić Darko, Banjaluka - kajak kanu

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Petrušić Mladena, Sokolac - atletika

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

2,000.00

Jaćimović Sara, Brod - šah

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,500.00

Stanivuković Nikolija, Banjaluka - atletika

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,500.00

Malčić Ilijan, Banjaluka - plivanje

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Žarković Nina, Trebinje - plivanje

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Bogdanović Katarina, Pale - smučarsko trčanje i bijatlon

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Čolić Miloš, Mokro - smučarsko trčanje i bijatlon

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Tadić Duško, Banjaluka - atletika invalidi

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Lazarević Stefan, Pale - snoubord

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Marković Tanja, Rogatica - atletika

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Crnčević Aleksa, Banjaluka - biciklizam

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Kukić Ivana, Laktaši - džudo

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Tešanović Gorana, Banjaluka - atletika

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Ožegović Milica, Banjaluka - atletika

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Macanović Ivana, Banjaluka - atletika

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Todović Milica, Foča - karate

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Borovčanin Snježana, Sokolac - bijatlon

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Bjelajac Nikola, Banjaluka - plivanje

Međunarodna takmičenja

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Arnautović Jelena, Pale - džudo

Međunarodna i domaća prvenstva

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Draganić Bojan, Pale - džudo

Međunarodna i domaća prvenstva

Finansiranje sportskih aktivnosti

1,000.00

Ukupno za Ministarstvo porodice, omladine i sporta

240,000.00

UKUPNO IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2015. GODINU

770,699.99

 

            S poštovanjem,

 

                                                                                                              Ministar finansija

                                                                                                               dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

06.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9