Narodni poslanik Ramiz Salkić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ramiz Salkić, Klub poslanika Pokret za državu, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici, 15. juna 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

            Na sjednici Narodne skupštine, prilikom usvajanja zakona o pravima porodice sa četvoro i više djece na novčanu naknadu, sugerisao sam da bi ovim zakonskim rješenjem moglo doći do diskriminacije djece i njihovih porodica koja pohađaju nastavu u isturenim odjeljenjima škola iz entiteta FBiH u naseljima Nova Kasaba i Vrbanjci. Vi ste u završnom obraćanju kazali da ta djeca i njihove porodice neće biti diskriminisane i da će zahtjevi biti pozitivno riješeni. Primjenom zakona više porodica učenika koji pohađaju ove dvije isturene škole došle su u problem jer njihove školske potvrde ne uvažavaju i eliminišu ih iz prava za nadoknadu. Moje pitanje Vama je:

            Hoće li porodice Ibrić, Avdić, Osmanović, Velić, Omerović, Delić, Dedić, čija djeca pohađaju nastavu u Novoj Kasabi, a stanuju u Milićima i Bratuncu i Tatar Izeta iz Kotor Varoša ostvariti svoja prava bez diskriminacije, koju ste obećali u završnoj riječi prilikom usvajanja ovog zakona?

ODGOVOR:

Broj: 20.01/052-4728/23

Datum: 6. jul 2023. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r generalni sekretar Dalibor Panić

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 

Narodni poslanik Ramiz Salkić, Klub poslanika Pokret za državu, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 14. i 15. juna 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje Predsjedniku Vlade Republike Srpske:

 

“Na sjednici Narodne skupštine, prilikom usvajanja zakona o pravima porodica sa četvoro i više djece na novčanu naknadu, sugerisao sam da bi ovim zakonskim rješenjem moglo doći do diskriminacije djece i njihovih porodica koja pohađaju nastavu u isturenim odjeljenjima škola iz entiteta FBiH u naseljima Nova Kasaba i Vrbanjci. Vi ste u završnom obraćanju kazali da ta djeca i njihove porodice neće biti diskriminisane i da će zahtjevi biti pozitivno riješeni. Primjenom zakona više porodica učenika koji pohađaju ove dvije isturene škole došle su u problem jer njihove školske potvrde ne uvažavaju i eliminišu ih iz prava za nadoknadu.

Moje pitanje glasi: Hoće li porodice Ibrić, Avdić, Osmanović, Velić, Omerović, Delić, Dedić čija djeca pohađaju nastavu u Novoj Kasabi, a stanuju u Milićima i Bratuncu i Tatar Izeta iz Kotor Varoša ostvariti svoja prava bez diskriminacije, koju ste obećali u završnoj riječi prilikom usvajanja ovog zakona?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

                                                                                                                                              

            Odredbama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 132/22), propisano je da pravo ostvaruje nezaposleni roditelj kao i samohrani roditelj, kada pored drugih taksativno navedenih uslova, ispunjava i taj da maloljetna djeca žive sa njim u zajedničkom domaćinstvu i da se nalaze na redovnom osnovnom školovanju u Republici Srpskoj, ukoliko za to ispunjavaju uslove (član 6, stav 1. tačka 3. Zakona).

            U konkretnom slučaju, djeca lica koja su navedena u poslaničkom pitanju, pohađaju Osnovnu školu „Malta“ Novo Sarajevo, EDU Nova Kasaba.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je, pripremajući odgovor na poslanično pitanje, konsultovalo i Ministarstvo prosvjete i kulture, koje je potvrdilo da  Javna ustanova Osnovna škola „Malta“ Novo Sarajevo, EDU Nova Kasaba, egzistira na području Federacije Bosne i Hercegovine, slijedom čega podnosioci zahtjeva ne ispunjavaju jedan od Zakonom propisanih uslova - da im se djeca nalaze na redovnom osnovnom školovanju u Republici Srpskoj.

Napominjemo da je član 30. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 81/22), propisao da, ukoliko postoji potreba za izmjenom postojeće i donošenjem nove Mreže škola u Republici Srpskoj, Ministarstvo prosvjete i kulture, na prijedlog jedinice lokalne samouprave, dostavlja prijedlog Vladi Republike Srpske koja donosi Odluku o broju i prostornom rasporedu osnovnih škola (Mreža škola).

Odluka o broju i prostornom rasporedu osnovnih škola (Mreža škola) iz 2018. godine koja je na snazi, ne prepoznaje i ne navodi OŠ „Malta“ Novo Sarajevo, EDU Nova Kasaba. Egzistiranje ove škole na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ukazuje na to da ista nije ni mogla biti osnovana na teritoriji Republike Srpske niti upisana u Mrežu škola Republike Srpske.

 

                                                                                       

                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                  

                                                                                                                         Selma Čabrić

 

Prilog:

-po dva primjerka na oba službena pisma (ćirilica i latinica)

-elektronska forma - CD (WORD, ćirilica i latinica)

 

Dostavljeno:

-Naslov

-a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11