Narodni poslanik Slađana Nikolić Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slađana Nikolić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Petoj sjednici održanoj 16. jula 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

Tražim da mi dostavite podatke o finansiranju hrvatskih udruženja građana iz Budžeta Republike Srpske, i to podatke o nazivu udruženja i iznosu koji dobijaju iz Budžeta od 2010. do 2015. godine?
ODGOVOR:

Broj : 10.3-011-215/15

Dana: 21.07.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slađana Nikolić, Klub poslanika/Poslanička grupa SDS-SRS-RS, postavila je na Petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  15. i 16. jula 2015. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražim da mi dostavite podatke o finansiranju hrvatskih udruženja građana iz Budžeta Republike Srpske, i to podatke o nazivu udruženja i iznosu koji dobijaju iz Budžeta od 2010. do 2015. godine.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave sa budžetske pozicije „Tekući grantovi fondacijama i udruženjima građana“ vrši sufinansiranje rada udruženja i fondacija registrovanih u sladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05), a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu novčane pomoći udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 47/11). U periodu 2010. – 2015. godina, sa navedene budžetske pozicije sufinansirana su sljedeća udruženja građana:

 

2010. godina

 

R.br

Naziv udruženja građana

 

Iznos

1.

Zajednica Hrvata Banja Luka iz Banja Luke

3.000,00

2.

NVO Croatia libertas iz Mostara/odjel Nevesinje

3.000,00

3.

Hrvatsko pjevačko društvo „Nada“ iz Banja Luke

1.000,00

 

Ukupno:

7.000,00

2011. godina

 

R.br

Naziv udruženja građana

 

Iznos

1.

Zajednica Hrvata Banja Luka iz Banja Luke

2.000,00

 

Ukupno:

2.000,00

 

2012. godina

 

R.br

Naziv udruženja građana

 

Iznos

1.

Hrvatsko pjevačko društvo „Nada“ iz Banja Luke

1.100,00

 

Ukupno:

1.100,00

     

Ukupno 2010-2015

10.100,00 KM

 

U 2013. i 2014. godini nije bilo dodjeljenih srestava udruženjima građana koja pripadaju traženoj kategoriji, dok za 2015. godinu još nije raspisan Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa udruženja građana.Sa budžetske pozicije – Tekući grantovi Karitasu u Republici Srpskoj u periodu 2010. – 2015. godine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave izdvojilo je sljedeća sredstva:

Karitas u Republici Srpskoj

 

Iznos

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.*

 

100.000,00  

150.000,00

93.633,90

22.162,56

50.000,00

 

415.796,46

Ukupno:

415.796,46

*Budžetom Ministarstva uprave i lokalne samouprave za 2015. godinu na budžetskoj poziciji Tekući grantovi Karitasu u Republici Srpskoj planirano je 50.000,00 KM.

Takođe, sa budžetske pozicije – Tekući grantovi za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata izdvojena su sljedeća sredstva:

 

2011. godina

 

R.br

Naziv udruženja građana

 

Iznos

1.

Udruga za povratak u dolinu Sane „Hrvatski dom“ iz Ljubije

17.300,00

2.

Udruženje građana „Sveti Rok“ Zabrđe, Kotor Varoš

17.300,00

 

Ukupno:

34.600,00

 

2012. godina

 

R.br

Naziv udruženja građana

 

Iznos

1.

Udruga za povratak u dolinu Sane „Hrvatski dom“ iz Ljubije

9.350,00

2.

Udruženje građana „Sveti Rok“ Zabrđe, Kotor Varoš

6.702,00

 

Ukupno:

16.052,00

                                               

Ukupno 2010-2015

50.652,00 KM

           

U 2010., 2013. i 2014. godini nije bilo dodjeljenih sredstava udruženjima građana koja pripadaju traženoj kategoriji, dok za 2015. godinu još nije raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata.

S poštovanjem,                                                                                             

                           M i n i s t a r

                          Lejla  Rešić

 

 

 

 

 

16.07.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9