Narodni poslanik Slavko Gligorić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS-NS-SRS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Šta se uradilo i šta se čini u smislu trajnog rješenja Grada Doboja od poplava, odnosno korita rijeke Bosne i rijeke Spreče, koja u dijelu od Lukavca do Doboja plavi lijevu stranu  naselja?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-337-324 /15

Datum:

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slavko Gligorić (Klub poslanika DNS-NS-SRS) na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 15. aprila 2015.godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Šta se uradilo i šta se čini u smislu trajnog rješenja Grada Doboja od poplava, odnosno korita rijeke Bosne i rijeke Spreče, koja u dijelu od Lukavca do Doboja plavi lijevu stranu naselja ?“    

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Radi što kvalitetnijeg sagledavanja potreba za podizanjem stepena zaštite od štetnog djelovanja vanjskih i unutrašnjih voda na  odgovarajući stepen i nivo sigurnosti, nakon katastrofalnih poplava, koje su u maju 2014. godine zadesile  šire područje Grada Doboja, na naš zahtjev od strane Zavoda za vodoprivredu izvršen je  pregled trenutnog funkcionalnog stanja vodoprivrednih objekata i sačinjen je Master plan za srednji i donji tok rijeke Bosne.

U izrađenom Master planu su razmatrani uzroci nastanka poplava i urgentne i kratkoročne mjere za sanaciju i dogradnju sistema za zaštitu od štetnog djelovanja voda u Doboju.

Sa Gradonačelnikom Doboja i njegovim saradnicima održan je sastanak 01.08.2014. godine na kome su usaglašene sve mjere i tada su  dogovorene i obaveze koje preuzima Javna ustanova „Vode Srpske“ da implementira mjere koje su kandidovane  da se finansiraju iz kreditnih sredstava EIB-a. Predstavnici EIB-a, 07.08.2014.god obavijestili su nas da su  dvije tražene urgentne mjere:

  • Izgradnja zaštitnog nasipa u dužini od 1.2 km i uređenje dionice osnovnog korita rijeke Bosne uz naselje Bare -Doboj ,procijenjena vrijednost radova je 1,200,000.0 evra,
  • Regulacija potoka – obodnog kanala Liješanj na dužini od 2 km –Doboj , procijenjena vrijednost radova je 750.000,00 evra

odobrene  da se finansiraju iz postojeće kreditne linije projekta Hitne pomoći zaštite od poplava. EIB-a je angažovala i konsultantsku kuću COVI koj će raditi na pripremi tenderske dokumentacije.

Pošto za ove dvije mjere nije izrađena projektna dokumentacija ,planirano je da se ista izradi iz  sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Pošto su bile potrebne hitne intervencije,  Republički štab za vanredne situacije donio je naredbe koje se odnose na:

  1. Uklanjanje "uskih grla" u minor i major koritu rijeke Bosne, sa Regulacijom  dijela  rijeke  Lukavice, od ušća u Bosnu do starog Puta Doboj-Modriča i uređenja dijela korita Liješanj, u vrijednosti od..........................................................1,000,000.00 KM
  2. Nastavak uređenja korita rijeke Bosne u smislu povećanja proticajnog profila u nizvodnom dijelu naselja Bare, u vrijednosti od................................... .150,000.00 KM
  3. Izrada  Glavnog  projekta  zaštitnog nasipa u  dužini  od  1,5 km  i  uređenje  dionice osnovnog korita rijeke Bosne uz naselje Bare-Doboj, u vrijednosti od .....120,000.00 KM
  4. Izrada projektne dokumentacije za regulaciju potoka-obodnog kanala  Liješanj na  dužini od 2,0 km , u vrijednosti od ............................................................80,000.00 KM
  5. Izrada projektne dokumentacije za zaštitu od poplava i uređenje korita rijeke Bosne, na sektoru grada Doboja od novog mosta pa uzvodno do ušća rijeke Usore, u vrijednosti od ...........................................................................................173.160,00 KM

                                                                                                                 UKUPNO                      1.423.160,00 KM

 

Javna ustanova „Vode Srpske“ je pokrenula aktivnosti na realizaciji mjera koje je donio Republički štab za vanredne situacije,  tako da su neki od uzroka plavljenja otklonjeni, dogradnjom dionice neposrednog ušća potoka Liješanj u rijeku Bosnu u dužini od 200 m uzvodno od mosta na magistralnom putu Brod-Sarajevo, odakle je i bio glavni pravac plavljenja  i djelimično uklanjanje naplavnog materijala sa starog željeznog mosta za toplanu.

Željeni nivo zaštite postići će se kada se realizuju svi gore navedeni radovi  i radovi po projektnim rješenjima iz Glavnog projekta uređenja osnovnog korita i inudacionog proticajnog profila rijeke Bosne od Novog -Japanskog mosta pa uzvodno do ušća rijeke Usore, a za koji još uvijek nisu obezbijeđena sredsta.

Uređenjem korita rijeke Bosne na širem gradskom području izgradnjom regulacionih radova od željezničkog mosta u Rudanci pa uzvodno do Novog-japanskog mosta,  transfer velikih voda na području grada Doboja značajno će se poboljšati, odnosno doći će do obaranja „donje vode“ koja u trenutnim uslovima ima uticaj na formiranje vodenog ogledala pri velikim vodama sve do mosta za toplanu.

 

 

                                                                                                       M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                    prof. dr  Stevo Mirjanić

                                               

 

 

 

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9