Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Drugoj sjednici 14. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJ

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Na lokalitetu Stile, u neposrednoj blizini vodo zahvata sa koga se građani Kotor Varoša snabdijevaju vodom, u toku je izgradnja mini HE Kotor Varoš na rijeci Vrbanji. Pošto se izradnja pomenute HE vrši uzvodno od vodo zahvata, građani s razlogom izražavaju zabrinutost koja se tiče i obima kao i količine kao i kvaliteta vode.

Moje pitanje glasi- u kojoj fazi izgradnja, da li su pribavljene sve dozvole, da li se vrši kontrola izgradnje same? Ako se vrši, kakvi su rezultati, a sa aspekta bezbjednosti da li bi pomenuta elektrana, mogući kvarovi, mogli izazvati probleme za građane Kotor Varoša?

 

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-80-1/23

Datum: 12.04.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Spomenka Stevanović  (Klub poslanika DEMOS) na Drugoj sjednici, održanoj 14.03.2023. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Na lokalitetu Stile, u neposrednoj blizini vodozahvata sa koga se građani Kotor Varoša snabdjevaju vodom, u toku je izgradnja mini HE Kotor Varoš na rijeci Vrbanji. Pošto se izgradnja pomenute HE vrši uzvodno od vodozahvata, građani s razlogom izražavaju zabrinutost koja se tiče i obima kao i količine kao i kvaliteta vode.

Moje pitanje glasi – u kojoj fazi je izgradnja, da li su pribavljene sve dozvole, da li se vrši kontrola izgradnje same? Ako se vrši, kakvi su rezultati, a sa aspekta bezbjednosti da li bi pomenuta elektrana, mogući kvarovi, mogli izazvati probleme za građane Kotor Varoša?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, daje informaciju kako slijedi:

Ugovorom o koncesiji za izgradnju MHE Kotor Varoš na rijeci Vrbanji definisana su prava i obaveze Koncesionara i način postupanja Koncendenta, Vlade i Ministarstva energetike i rudartsva kao potpisnika Ugovora u slučaju kada se ne poštuju propisane obaveze.

„ENERGO COMPANY“ d.o.o. Banja Luka, u skladu sa obavezama iz Ugovora o koncesiji,  pribavio je sve potrebne dozvole i saglasnosti i gradi elektroenergetski objekat, te je dužan da obezbijedi nadzor tokom gradnje objekta.

Ministarstvo i Komisija za koncesije, u skladu sa Zakonom propisanim nadležnostima, prate realizaciju obaveza iz Ugovora, a nadležni inspekcijski organi vrše nadzor u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Prema podacima ovog Ministarstva, građevinsku dozvolu  za izgradnju male hidroelektrane Kotor Varoš  izdalo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Rješenjem broj 15.03-360-75/17 od 26.07.2017. godine, a nakon dostavljene dokumentacije i saglasnosti svih nadležnih institucija, uključujući vodnu saglasnost od JU „Vode Srpske“ Bijeljina i mišljenje Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Kotor Varoš.

Takođe, navedeno ministarstvo je izdalo i ekološku dozvolu Rješenjem broj 15.04-96-45/15 od 18.06.2015. godine na period od  pet godina te je istu obnovilo 17.06.2020. godine sa rokom važenja do 18.06.2025. godine.

U navedenim dozvolama i saglasnostima, propisane su mjere za zaštitu voda u toku izgradnje male hidroelektrane, a sve u cilju sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu. Mjere zaštite se odnose na zabranu istresanja iskopnog materijala na obalu rijeke i u vodotok, spriječavanje zamućenosti vodotoka pri izvođenju radova u koritu rijeke, zabrana ispuštanja u vodotok bilo kakve otpadne vode nastale na gradilištu, posebni uslovi skladištenja tečnih goriva koja se koriste tokom gradnje kao i druge mjere zaštite propisane Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12).

Koncesionar je dužan da se i nakon izgradnje i puštanja u rad male hidroelektrane pridržava uslova iz vodnih akata koji su izdati u skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/06, 92/09 i 121/12). Takođe, Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/01) propisano je da se samo prečišćene vode mogu ispuštati u krajnji recipijent.

Imajući u vidu da nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti uređenja prostora i građenja vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a inspekcijski nadzor nad sprovođenjem navedenih propisa vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkih urbanističko-građevinskih inspektora, odnosno urbanističko-građevinskih inspektora u jedinici lokalne samouprave, Ministarstvo energetike i rudarstva, budući da nije nadležno za navedenu oblast, ne raspolaže sa podacima o izvršenim kontrolama prilikom izgradnje male hidroelektrane kao i rezultatima iste, niti je zaprimilo nikakve zahtjeve i žalbe građana.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                         MINISTAR

                                                                                                                                        Petar Đokić

 

 

 

14.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11