Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Četvrtoj redovnoj sjednici, 18. jula 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

„Zakonom o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i opštine predviđen je način finansiranja parlamentarnih stranaka, odnosno stranaka koje imaju svoje poslanike ili odbornike u lokalnim parlamentima.

Mene zanima, u skladu sa tim zakonom, kolika su izdvajanja lokalnih parlamenata, taksativno nabrojano, takođe, zanima me kolika su izdvajanja lokalnih zajednica, iznos odborničkih naknada, takođe tasativno navedeno?

Evo, na ova dva pitanja očekujem odgovor u poslovnički predviđenom roku.“

ODGOVOR:

Broj: 10.1-011-6/23

Datum: 23.08.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Četvrtoj redovnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 18. jula 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Zakonom o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i opštine predviđen je način finansiranja parlamentarnih stranaka, odnosno stranaka koje imaju svoje poslanike ili odbornike u lokalnim parlamentima.

Mene zanima, u skladu sa tim zakonom, kolika su izdvajanja lokalnih parlamenata, taksativno nabrojano, takođe, zanima me kolika su izdvajanja lokalnih zajednica, iznos odborničkih naknada, takođe tasativno navedeno?

Evo, na ova dva pitanja očekujem odgovor u poslovnički predviđenom roku.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

     Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je, u cilju dostavljanja odgovora na predmetno poslaničko pitanje, aktom broj: 10.1-011-6/23 od 28. jula 2023. godine i urgencijom broj: 10.1-011-6/23 od 15.8.2023. godine, zatražilo od svih jedinica lokalne samouprave da dostave podatke tražene poslaničkim pitanjem. Podaci su traženi za 2023. godinu.

     Na osnovu dobijenih podataka Ministarstvo je sačinilo tabelarni pregled za svaku jedinicu lokalne samouprave ponaosob.

Napomena: Tabelarni pregled dostupan u službi NS RS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ministar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Senka Jujić

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

23.08.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11