Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti predviđeno je da se poslovi dječije zaštite prenose u nadležnost Fonda za dječiju zaštitu. Umjesto preuzimanja radnika sa iskustvom iz centara za socijalni rad, Fond je na određeno vrijeme primio nove radnike (određeno vrijeme od 6 mjeseci) po političkoj podobnosti, tako da su radnici sa dugogodišnjim iskustvom ostali bez posla.

               Tako je u Zvorniku, a po mojim informacijama i u većini drugih lokalnih zajednica.

               Da li će ministar riješiti ovaj problem, a jedino rješenje je da se direktoru Fonda za dječiju zaštitu naloži da odmah preuzme radnike iz centara za socijalni rad koji su radili na ovim poslovima, a ukoliko ima potrebe za većim brojem radnika, da kasnije izvrši potrebne prijeme?

ODGOVOR:

Broj:  11/05-012-290/20

Datum: 03.08.2020. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Na redovnoj Jedanaestoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 21. i 22. jula 2020. godine, narodni poslanik Spomenka Stevanović, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti predviđeno je da se poslovi dječje zaštite prenose u nadležnost Fonda za dječiju zaštitu. Umjesto preuzimanja radnika sa iskustvom iz centara za socijalni rad, Fond je na određeno vrijeme primio nove radnike (određeno vrijeme od 6 mjeseci) po političkoj podobnosti, tako da su radnici sa dugogodišnjim iskustvom ostali bez posla. Tako je u Zvorniku, a po mojim informacijama i u većini drugih lokalnih zajednica. Da li će ministar riješiti ovaj problem, a jedino rješenje je da se direktoru Fonda za dječiju zaštitu naloži da odmah preuzme radnike iz centara za socijalni rad koji su radili na ovim poslovima, a ukoliko ima potrebe za većim brojem radnika, da kasnije izvrši potrebne prijeme.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) i u skladu sa članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Reorganizacija sistema dječije zaštite će uspostaviti efikasan i dostupan mehanizam za ostavarivanje prava građana, u skladu sa zakonom i vremenskim rokovima. Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 107/19) je efikasniji rad organa koji odlučuju o pravima iz dječje zaštite, olakšanje obaveza koje imaju centri za socijalni rad, brži i jednostavniji način ostvarivanja prava iz oblasti dječje zaštite i adekvatnija kontrola trošenja finansijskih sredstava namijenjenih za dječju zaštitu.

Centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite zbog prevelikog obima posla nisu u mogućnosti da u zakonom propisanom roku, odluče o zahtjevima stranaka za ostvarivanje prava iz dječje zaštite, pa se time stvaraju tehnički problemi isplate naknade za priznata prava korisnicima, propisanih Zakonom o dječjoj zaštiti. Uzet je u obzir ogroman broj predstavki građana zbog kojih je Fond kao drugostepeni organ nerijetko morao urgirati kod centara kako bi se predmeti rješavali u zakonskom roku, jednim djelom zbog preopterećenosti radnika različitim poslovima koje su obavljali u centrima. Fokus reorganizacije sistema dječije zaštite je na tome da građani dobiju najkvalitetniju moguću uslugu u postupku ostvarivanja prava, a sve u skladu sa pravilima upravnog postupka. Dakle, radi se o preuzimanju nadležnosti i poslova prvostepenog postupka od centara za socijalni rad. Za poslove u novoj reorganizaciji JU Javni fond za dječiju zaštitu potrebna je odgovarajuća stručna sprema u skladu sa zakonskim propisima i sistematizacijom radnih mjesta.

Dinamika reorganizacije JU Javni fond za dječiju zaštitu ide sporije nego što je planirano, zbog epidemiološke situacije. Za sada je formirana samo Filijala Bijeljina, sa njoj pripadajućim poslovnicama. Do kraja godine će biti raspisani javni konkursi za popunu svih radnih mjesta u filijalama i poslovnicama u Republici Srpskoj. Na ove konkurse moći će da se prijave svi građani Republike Srpske, koji ispunjavaju uslove za obavljanje ovih poslova, bez obzira da li su ranije radili u JU Javni Fond za dječiju zaštitu, centrima za socijalni rad ili na bilo kom drugom radnom mjestu.

JU Javni fond za dječiju zaštiti prijem radnika vrši isključivo u skladu sa važećim odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18), Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/07, 109/12 i 44/16), Zaključkom Vlade Republike Srpske o ograničavanju zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama i fondovima u Republici Srpskoj, broj: 04/1-012-2-162/15 od 28.01.2015. godine, te Statutom JU Javni fond za dječiju zaštitu i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u javnim službama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpke“, broj: 68/16). Nekadašnji modeli sporazuma o preuzimanju radnika nisu predviđeni važećim zakonima.

Kada je riječ o preuzimanju radnika Zakon o radu Republike Srpske definiše materiju prava radnika kod promjene poslodavca (član 154). Nijedna od zakonski propisanih situacija se ne odnosi na statusne promjene koje se trenutno dešavaju u JU Javni fond za dječiju zaštitu, koji nije povezano pravno lice ni sa jednim Centrom za socijalni rad. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona od dječjoj zaštiti, nije propisana statusna povezanost koja u skladu sa Zakonom o radu podrazumjeva preuzimanje radnika. Preuzimanje radnika iz centara za socijalni rad bez konkursa predstavljalo bi grubo kršenje zakona i kao takvo je za JU Javni fond za dječiju zaštitu neprihvatljivo. Dakle JU Javni fond za dječiju zaštitu nije i neće primati radnike suprotno zakonu, svako imputiranje drugačijih teza može biti proizvod nestručnog tumačenja zakonskih propisa. Prema trenutnoj sistematizaciji JU Javni fond za dječiju zaštitu u većini lokalnih zajednica predviđen je manji broj izvršilaca za iste poslove na kojima su centri za socijalni rad imali veći broj zaposlenih u odnosu na normu prema broju predmeta koji se obrađuju u toj lokalnoj zajednici. JU Javni fond za dječiju zaštitu će isključivo primati onaj broj izvršilaca koji je potreban za obradu predmeta uz uvažavanje minimalnih odstupanja zbog fluktuacije u prilivu predmeta.

 

               S poštovanjem,

                                                                                                                  

                                                                          MINISTAR

                                                                              Alen Šeranić, dr med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10