Narodni poslanik Vanja Bajić svim ministarstvima u Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je između dvije sjednice, 23. maja 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

SVIM MINISTARSTVIMA U VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015., 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte.

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstava, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 1. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave
 2. Ministarstvo pravde
 3. Ministarstvo finansija
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo zdravnja i socijalne zaštite
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 9. Ministarstvo trgovine i turizma
 10. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 14. Ministarstvo za prostorno uređenje, trađevinarstvo i ekologiju
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

 

ODGOVOR 1:

Broj: 08.040/052-3851/18                                                                                                            

Datum: 06.06.2018. godine                                                                                                           

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Trg Republike Srpske broj 1

78 000 Banja Luka

Veza:   Vaš predmet broj: 04.2-011-275/18 od 24.05.2018. godine

Predmet:   Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se,

            Narodni poslanik Bajić Vanja, Klub poslanika SNSD- Milorad Dodik, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske dana 23.maja 2018. godine, u skladu sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje svim Ministarstvima u Vladi Republike Srpske:

            „Ovim putem vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još u toku realizacija istih za 2015, 2016. i 2017.godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018.godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte.

              Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

1. Krupa na Uni

2. Novi Grad

3. Kostajnica

4. Kozarska Dubica

5. Prijedor

6. Oštra Luka.

                Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstva, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

2. Ministarstvo pravde.“

               Narodna skupština je u prilogu poslaničkog pitanja dostavila pitanje narodnog poslanika.

             U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo iz nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srpske sljedeći:

O D G O V O R

             Razmatrajući gore dostavljeno poslaničko pitanje, iz nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srpske i pojedinačnih investicija i projekata na teritoriji navedenih gradova i opština ističemo:

             1.  Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj dana 06.10.2016.godine donijela Odluku o ispunjenosti uslova za početak rada Okružnog suda u Prijedoru i Okružnog privrednog suda u Prijedoru broj: 04/1-012-2-2075/16 i Odluku o ispunjenosti uslova za početak rada Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj: 04/1-012-2-2074/16, objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 86/16, a kojim se utvrđuju da su ispunjeni uslovi za početak rada Okružnog suda u Prijedoru i Okružnog privrednog suda u Prijedoru i Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.

                     Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine imenovao je rukovodioce navedenih pravosudnih institucija, na način da su predsjednik Okružnog suda u Prijedoru, predsjednik Okružnog privrednog suda u Prijedoru i glavni okružni javni tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru, stupili na dužnost dana 01.03.2017.godine, a ostale sudije i javni tužioci dana 01.06.2017.godine. 

                      Shodno navedenom, Ministarstvo pravde Republike Srpske je pripremilo Informaciju Vladi Republike Srpske o rješavanju pitanja trajnog smještaja Okružnog suda u Prijedoru, Okružnog privrednog suda u Prijedoru i Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, te je Vlada Republike Srpske na 123. sjednici održanoj dana 04.05.2017.godine Zaključkom broj 04/1-012-2-1079 usvojila Informaciju i dala saglasnost da se iz budžeta Republike Srpske za 2017.godine, izdvoje sredstva za smještaj pravosudnih institucija u Prijedoru.

                      Vlada Republike Srpske je na 136. sjednici održanoj dana 03.08.2017.godine Zaključkom broj 04/1-012-2-2021/17 od 03.08.2017.godine obavezala Ministarstvo pravde Republike Srpske da uputi Javni poziv svim zainteresovanim licima za dostavljanje ponuda za kupovinu postojećeg građevinskog objekta za smještaj navedenih pravosudnih institucija, te da se sprovede postupak za kupovinu postojećeg objekta u skladu sa Javnim pozivom, kao i da se dostavi Informacija Vladi Republike Srpske o sprovedenom postupku. 

                      S obzirom na postupak u skladu sa Javnim pozivom, navedena kupovina nije realizovana u 2017.godine, te su sredstva rezervisana za 2018.godinu za kupovinu građevinskog objekta za smještaj pravosudnih institucija u Gradu Prijedor.

                     Uvažavajući gore navedeno, Vlada Republike Srpske je na 174. sjednici održanoj dana 26.04.2018.godine, donijela Zaključak broj 04/1-012-2-1023/18 da se prihvati ponuda jedinog ponuđača, te da se obezbjede finansijska sredstva iz budžeta Republike Srpske za kupovinu nekretnine u iznosu od 5.890.000 KM za smještaj pravosudnih institucija u Gradu Prijedor.

 

                      2. Vlada Republike Srpske je na 80. sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine donijela Odluku o ispunjenosti uslova za početak rada Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici broj: 04/1-012-1451/16 od 30.06.2016.godine i Odluku o prenosu prava korištenja na nepokretnosti broj: 04/1-012-2-1452/16 od 30.06.2016.godine, na zgradi u korist Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici.

                     Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine imenovao je predsjednika i sudije Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici, te je predsjednik suda stupio na dužnost dana 01.11.2016.godine, a ostale sudije dana 15.02.2017.godine, kada je sud i počeo sa radom. 

                     Ministarstvo pravde Republike Srpske svojim aktom obratilo se Republičkoj direkciji za obnovu i izradnju za izradu Procjene potrebne za sanaciju ili rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici, jer se zgrada nalazi u stanju kojem su otežani uslovi za rad.

                     Ministarstvo pravde Republike Srpske je pripremilo Informaciju Vladi Republike Srpske o rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici, te je Vlada Republike Srpske na 123. sjednici održanoj dana 04.05.2017.godine Zaključkom broj 04/1-012-2-1079 usvojila Informaciju i dala saglasnost da se iz budžeta Republike Srpske za 2017.godine, izdvoje sredstva za rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Kozarskog Dubici.

               S obzirom da rekonstrukcija zgrade nije realizovana u 2017.godini, sredstava su rezervisana za 2018.godinu u iznosu od 500.000 KM za rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici.

               Uvažavajući gore navedeno, ističemo da Ministarstvo pravde Republike Srpske nema drugih investicija i projekata niti ih je imalo u traženom periodu za navedene gradove i opštine, te da očekuje da će navedena dva projekta realizovati u toku ove godine. 

               S poštovanjem.

Dostavljeno:

- Naslovu

- Arhiva

 

                                                                                                                                M I N I S T A R

                                                                                                                                Anton Kasipović

ODGOVOR 2:

Broj:07.032/011-279-1/18

Datum: 29.05.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vanja Bajić, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane 23. maja 2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015., 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte.“

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

                         Iz resorne nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture, u navedene opštine i gradove uloženo je u periodu od 2015-2018 godine, kako slijedi:

 1. Krupa na Uni- nije bilo ulaganja u navedenom periodu.
 2. Novi Grad
 • OŠ „Dragan Vujanović“, Svodna, sanacija kotlovnice – 9.150,94 KM;
 • OŠ „Vuk Karadžić“ – računarska oprema – 7.002,00 KM.
 1. Kostajnica – nije bilo ulaganja u navedenom periodu.
 2. Kozarska Dubica
 • OŠ „Sveti Sava“, sanacija svlačionice i krečenje – 40.000,00 KM;
 • OŠ „Sveti Sava“ , školski namještaj – 7.010,64 KM.
 1. Prijedor
 • OŠ „Ćirilo i Metodije“, Trnopolje, opremanje kabineta informatike i nabavka računara – 4.577,30 KM;
 • OŠ „ Vuk Karadžić“, Omarska, školski namještaj – 6.000,00 KM;
 • OŠ „Branko Ćopić“, nabavka namještaja – 6.000,00 KM;
 • OŠ„Petar Petrović Njegoš“, Busnovi, nabavka namještaja i nastavnih sredstava – 3.500,00 KM;
 • OŠ „Jovan Cvijić“, Brezičani, nabavka školskih tabli – 3.800,00 KM.
 1. Oštra Luka
 • OŠ „Josif Pančić“, Kozica, sanacija mokrih čvorova – 7.020,00 KM.

 

S poštovanjem,

               MINISTAR

       Dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

 

ODGOVOR 3:

Broj:

Dana:                                                                   

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se .-

                 Narodni poslanik Vanja Bajić Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je između dvije sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske 23.maja 2018.godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak pojedinačnih investicija sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015., 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu.

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i člana 264. Poslovnika Narodne skupštine  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Ministarstvo ununutrašnjih poslova Republike Srpske, je za period imalo sljedeće investicije i ulaganja:

Investicije u periodu 2015. – 2018.god.

2015.

 

 • Sanacija krova u Omarskoj – vrijednost -                 30.870,86 KM

2016.

 

 • Sanacija objekta PS za BS Prijedor –                           42.248,49 KM
 • Sanacija I osposobljavanje hidrantske mreze -               9.691,98 KM

2017.

 • PU Prijedor – sanacija krova na aneksu objekta –           5.926,28 KM
 • PS Ostra Luka – dogradnja hidrantske mreze –               6.042,97 KM
 • PS Kostajnica – Sanacija elektroinstalacija –                   2.082,28 KM

_________________________________________________________                                                                   

                                                          UKUPNO                 96.862,86 KM

 • NAPOMENA – Za PU Prijedor – nabavljene i podijeljene uniforme u vrijednosti od

 

 •  

_________________________________________________________

 

                                                      UKUPNO             699.660,86 KM

 

S poštovanjem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M I N I S T A R

                                                                                       mr Dragan Lukač

 

 

ODGOVOR 4:

Broj: 11/06-012-277-2/18
Datum: 12.6.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Poštovani,

             Narodni poslanik gdin Vanja Bajić, je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 23. maja 2018.godine postavio sljedeće pitanje:

„Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015, 2016 i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte.

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka....“. 

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći ODGOVOR:

             U vezi sa dopisom Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, broj 04.2-011-275/18 od 24.05.2018. godine,  kojim je dostavljeno poslaničko pitanje gdina Vanje Bajića, u prilogu dopisa dostavljamo podatke o vrijednostima koje je ministarstvo uložilo u konkretne opštine po osnovu realizacije Dodatnog finansiranja Projekta jačanja zdravstvenog sektora WB IDA 4912 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/11) i Dodatnog finansiranja Projekta jačanja zdravstvenog sektora CEB 1747 (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj 61/13), kao i Razvojnog programa Republike Srpske, i to kao spisak pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani u 2015, 2016 i 2017. godini, a odnose se na građevinske radove i opremu.

             Ovom prilikom napominjemo da trenutno nemamo podatke da li je u 2018. godini planirano ulaganja u ove opštine.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                              MINISTAR           

                                                                                                                                    Dragan Bogdanić, dr med.        

NAPOMENA: Tabela u prilogu dostupna u Službi NSRS.

 

ODGOVOR 5:

Broj: 14.05-011-288/18

Datum:  30.05.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 23. maja 2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015, 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte. Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstava, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala ivesticije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 1. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave
 2. Ministarstvo pravde
 3. Ministarstvo finansija
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 9. Ministarstvo trgovine i turizma
 10. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 14. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo trgovine i turizma je u 2015. godini putem sredstava iz kapitalnog granta za razvoj turizma finansijski podržalo projekte u sljedećim lokalnim zajednicama:

Prijedor

 1. Turistička organizacija Prijedor, 5,000.00 KM, projekat: Info table.
 2. Nacionalni park ''Kozara'', 8,000.00 KM, projekat: Sanacija sanitarnog čvora na Mrakovici.
 3. Eko-centar ''Ljekarice'', 11,000.00 KM, projekat: Proširenje turističko-ugostiteljske ponude u Eko-centru ''Ljekarice'', Lončari.

Novi Grad

 1. Opština Novi Grad, 10,000.00 KM, projekat: Putevi tradicije Potkozarje-Podgrmeč-Etno park Svodna.
 2. UR Gradska plaža Ada, 5,000.00 KM, projekat: Izgradnja natkrivene ljetne terase.

Kozarska Dubica

 1. Turistička organizacija Kozarska Dubica, 5,000.00 KM, projekat: Izrada i postavljanje turističke signalizacije.
 2. Crkvena opština Kozarska Dubica, 2,500.00 KM, projekat: Završetak pravoslavnog dječijeg vrtića.

Kostajnica

 1. Turistička organizacija Kostajnica, 2,000.00 KM, projekat: Izgradnja i postavljanje turističke signalizacije.
 2. UR Etno restoran Druga kuća, 5,000.00 KM, projekat: Izgradnja etno-sela u Taviji, Kostajnica.

Oštra Luka

 1. UG Sana 2008, 4,000.00 KM, projekat: Sana.

S poštovanjem,

                                                                                                            MINISTAR

Dostaviti:

1. Imenovanom,                                                                   

2.  a/a.                                                                                                                    Dr Predrag Gluhaković

 

                                                                  

 

 

 

ODGOVOR 6:

Broj: 16-011-13/2018

Datum, 06.06.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet : Odgovor na poslaničko pitanje,-

Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika  SNSD – Milorad Dodiki postavio je poslaničko pitanje između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske , održanoj 23. maja  2018. godine kako slijedi :

„  Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak  svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinih projekata  i objekata u koje je  investirano , a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih  za 2015., 2016. i 2017. godinu kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu .

Informacije je potrebno dostaviti pojedinačnopo projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću  investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija  za sve projekte i objekte.

S pisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove.

1. Krupa na Uni

2. Novi Grad

3. Kostajnica

4. Kozarska Dubica

5. Prijedor

6. Oštra Luka

O D G O V O R

Ukupna ulaganja ministarstva po traženim opštinama iznose:

Pojedinačni projekti , objektii investicije za opštinu Krupa na Uni:

-dodjeljena nepovratna novčana sredstava za sambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u iznosu od 15.500 KM za dvije porodice,

- kroz projekte zapošljavanja zaposleno osam lica za što je utrošeno 36.800 KM,

- aktivnostima osposobljavanja i zapošljavanja invalida zaposlen je jedan invalid i utrošeno 1.250 KM,

- za jednokratne pomoći i banjsko liječenje utrošeno je 8.500 KM

Ukupna ulaganja Ministarstva u periodu 2015-2017 godina u opštinu Krupa na Uni iznose 62.050 KM.

Pojedinačni projekti , objekti i investicije za opštinu Novi Grad:

-dodjeljeno četiri stambene jedinice  za zbrinjavanje boračkih kategorija u iznosu od 116.075 KM,

- za izgradnju spomen obilježja utrošeno 2.000 KM,

- kroz projekte zapošljavanja zaposleno 145 lica za što je utrošeno 553.992 KM,

- aktivnostima osposobljavanja i zapošljavanja invalida zaposleno  je 16 invalida i utrošeno 43.250 KM,

- za jednokratne pomoći i banjsko liječenje utrošeno je 36.000 KM,

Ukupna ulaganja Ministarstva u periodu 2015-2017 godina u opštinu Novi Grad iznose 751.317 KM.

Pojedinačni projekti , objekti i investicije za opštinu Kostajnica:

- za izgradnju spomen obilježja utrošeno 8.000 KM,

- kroz projekte zapošljavanja zaposleno 13 lica za što je utrošeno 39.800 KM,

-  za jednokratne pomoći i banjsko liječenje utrošeno je10.000 KM,

Ukupna ulaganja Ministarstva u periodu 2015-2017 godina u opštinu Kostajnica iznose 57.800 KM.

Pojedinačni projekti , objekti i investicije za opštinu Kozarska Dubica :

- za izgradnju spomen obilježja utrošeno 58.500 KM,

- kroz projekte zapošljavanja zaposleno 54 lica za što je utrošeno 216.273 KM,

-aktivnostima osposobljavanja i zapošljavanja invalida zaposleno  je 11 invalida i utrošeno32.250 KM,

-  za jednokratne pomoći i banjsko liječenje utrošeno je 108.700 KM,

Ukupna ulaganja Ministarstva u periodu 2015-2017 godina u opštinu Kozarska Dubica iznose 415.723 KM.

Pojedinačni projekti , objekti i investicije za grad Prijedor :

-dodjeljeno 41 stambena jedinica  za zbrinjavanje boračkih kategorija u iznosu od 1.744.162 KM,

- za izgradnju spomen obilježja utrošeno 20.000 KM,

- kroz projekte zapošljavanja zaposleno 277 lica za što je utrošeno 1.145.742 KM,

- aktivnostima osposobljavanja i zapošljavanja invalida zaposleno  je 45 invalida i utrošeno 108.700 KM,

- za jednokratne pomoći i banjsko liječenje utrošeno je 135.300 KM,

Ukupna ulaganja Ministarstva u periodu 2015-2017 godina u grad Prijedor iznose 3.153.904 KM.

Pojedinačni projekti , objektii investicije za opštinu Oštra Luka :

-dodjeljena nepovratna novčana sredstava za sambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u iznosu od 137.764 KM za 23 porodice,

- za izgradnju spomen obilježja utrošeno 20.000 KM,

- kroz projekte zapošljavanja zaposleno 69 lica za što je utrošeno 315.200 KM,

- aktivnostima osposobljavanja i zapošljavanja invalida zaposleno je šest invalida i utrošeno 15.335 KM,

- za jednokratne pomoći i banjsko liječenje utrošeno je 28.700 KM

Ukupna ulaganja Ministarstva u periodu 2015-2017 godina u opštinu Oštra Luka iznose 516.999 KM.

S poštovanjem,

                                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                                                     Milenko Savanović

1. Naslovu 

2.Evidenciji

3.Sekretarijat

 4.Arhiva

 

ODGOVOR 7:

Broj: 13.03/011-995/18

Datum: 13.06.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vanja Bajić između dvije sjednice Narodne skupštine Repšublike Srpske 23. maja 2018. godine je postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Ovim putem vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015, 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja u 2018. godinu. Informaciju je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicije za sve projekte i objekte.

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovim pojedinačnim vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovim pojedinačnim vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstava, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 1. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave
 2. Ministarstvo pravde
 3. Ministarstvo finasija
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 9. Ministarstvo trgovine i turizma
 10. Ministarstvorada i boračko-invalidske zaštite
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 14. Ministarstvo prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

U prilogu dostavljamo pregled pojedinačnih investicija sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata, objekata u koje je investiran, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015, 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja u 2018. godinu po resorima.

 

Drumski saobraćaj

Na osnovu dostavljenih podataka iz Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka ulaganja su sljedeća:

Redni broj

Naziv investicije

do 2015. godine

2015. godina

2016. godina

2017. godina

Plan za 2018. godinu

1.

Obilaznica Kozarska Dubica M-15 i M-14.1

57.213,00

0

0

0

0

2.

Obilaznica Kostajnica-Kozarska Dubica M-14

46.624,50

7.736,00

0

0

0

3.

Nadvožnjak Pećani, Donja Puharska M-4

1.810.617,03

528.697,47

1.391.317,62

72.125,95

0

4.

Regionalni put R-477a Moštanica-Pašini Konaci

54.990,00

23.930,00

18.087,10

2.336,90

48.715,05

5.

Regionalni put R-477 Vrbaška-Podgradci

13.072.401,56

1.591.421,40

0

4.192.325,20

13.537.918,62

6.

Obilaznica Prijedor

47.385,00

0

0

0

0

7.

Regionalni put R-475a Karan-Novi Grad

70.434,00

0

0

0

0

8.

Kružna raskrsnica Prijedor

0

0

0

0

454.202,00

9.

Klizište R-404 Budimlić Japra-granica RS/FBiH

0

0

0

0

1.000,00

10.

Spoj puta Prijedor-Busnovi sa R-405 Bronzani Majdan-granica RS7FBiH

0

0

0

0

15.000,00

11.

Rehabilitacija magistralnih i regionalnih puteva na području grada Prijedora

0

0

0

0

2.000.000,00

 

 

Željeznički, vodni i vazdušni saobraćaj

-Ulagalja-

Na osnovu informacija iz ad „Željeznica Republike Srpske“ Doboj u periodu od 2015. do 2017. godine nije bilo ulaganja u opštinama Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica i Oštra Luka.

Dok se u grad Prijedor ulagalo, i to u 2016. godini:

 • osiguran je i građevinski uređen putni prelaz „Trinaestica“. Urađen je novi elektronski uređaj za osiguranje putnog prelaza sa polubranicima i gumene patosnice ukupne vrijednosti 135.620,00 KM,
 • pokrenuta je investicija „Izgradnja nove stanične zgrade u željezbučkoj stanici Prijedor“, od čega se dosadašnja ulaganja odnose na izradu projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole u iznosu od 70.615,00 KM,
 • pokrenuta je inesticija „Izgradnja perona i podhodnika u željezničkoj stanici Prijedor“, od čega se dosadašnja ulaganja odnose na izradu projektne dokumentacije i iznose 39.850,00 KM.

U 2017. godini izrađena je nova željeznička radionica za održavanje kolosijeka, a vrijednost ove investicije je 734.304,54 KM.

-Planirano-

U 2018. godini planira se početak radova čija vrijednost je 245.000,00 KM. Ad „Željeznice Republike Srpske“ Doboj planiraju investicije na dionici pruge Banjaluka-Novi Grad-Dobrljin (granic sa RH) od kojih su najznačajnije:

- remont dionice pruge most na Vrbasu (Banjaluka)-Prijedor-Novi Grad-Dobrljin-državna granica (cca 120 km) koja obuhvata: ugradnju šina i skretnica tipa UIC60 sa zamjenom tucanika na dionici remonta; sanacija doprolaznih staničnih kolosijeka u službenim mjestima Banjaluka, Ramići, Potkozarje, Piskavica, Omarska, Kozarac, Prijedor, Brezičani, Svodna, Blagaj, Novi Grad, Ravnica i Dobrljin prema uslovima ugradnje SS uređaja; izgradnja perona i stajališta; sanacija kontaktne mreže na dionici remonta; građevinsko uređenje putnih prelaza na dionici remonta; polaganje PVC cijevi sa optičkim kablom duž trase remonta. Planirana ulaganja u 2018. godini iznose 54.000.000,00 KM.

- osiguranje stanica i putnih prelaza na dionici pruge Banjaluka-Prijedor-Novi Grad-Dobrljin-državna granica elektronskim SS uređajem koji obuhvata osiguranje službenih mjesta Ramići, Potkozarje, Piskavica, Omarska, Kozarac, Priedor, Brezičani, Svodna. Blagaj, Novi Grad, Ravnice i Dobrljin, uključujući stanične prelaze;međustanična zavisnost (M3); osiguranje prioritetnih putnih prelaza na otvvorenoj pruzi (ukuono 49); grijanje skretnica telekomunikacija; napajanje SS uređaja sa KM-a i DM-a. Planirana ulaganja u 2018. godini iznose 54.000.000,00 KM.

Poštanski saobraćaj, telekomunikacije i evropske integracije

-Ulaganja-

Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske, je u posmatranom periodu u Radnu jedinicu za poštanski saobraćaj Prijedor (kojoj pripadaju navedene opštine) investiraloe u nabavku informacione i poštanske opreme, namještaja i transportnih sredstava, što je prikazano tabelarno.

Tabela1 . Ulaganja u RJ Prijedor, u KM sa PDV

OPIS

2015. GODINA

2016. GODINA

2017. GODINA

Informaciona oprema

3.238,56

34.579,70

12.628,21

Poštanska oprema

14.249,53

40.907,88

18.567,90

Namještaj i ostala oprema

7.945,58

14.305,92

3.515,96

Transportna sredstva

17.186,49

30.637,20

616,00

UKUPNO

42.620,16

120.430,70

35.328,07

 

-Planirano-

Programom investicija za period od 2018-2020. godine predviđena je rekonstrukcija i sanacija objekta Pošte Novi Grad (u ukupnom iznosu od 265.000,00 KM, za 2018. godinu 15.000,00 KM), te rekonstrukcija i sanacija objekta Pošte Kozarska Dubica (u ukupnom iznosu od 265.000,00 KM, za 2018. godinu 15.000,00 KM). U skladu sa navedenim, u toku je izrada projektne dokumentacije za navedene projekte, dok je otpočinjanje izvođenja radova planirano za 2019. godinu. U nastavku je tabelarno prikazan planiran iznos ulaganja u 2018. godini, u RJ Prijedor, po namjenama ulaganja.

 

Tabela 2. Planirana ulaganja u RJ Prijedor, u KM sa PDV

OPIS

2018. GODINA

Rekonstrukcija objekata

30.000,00

Informaciona oprema

28.750,00

Poštanska oprema

12.300,00

Namještaj i ostala oprema

11.670,00

Transportna sredstva

41.400,00

UKUPNO

124.120,00

 

 

 

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

ODGOVOR 8:

Broj:19/6-040/021-7/18

Datum: 04.06.2018. godine

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

             Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika SNSD - Milorad Dodik, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 23. maja 2018. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„SVIM MINISTARSTVIMA U VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedniačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015, 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte.

 

Spisak pojedniačnih projekata, objekata i investicija sa ljihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstava, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 1. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave
 2. Ministarstvo pravde
 3. Ministarstvo finansija
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 9. Ministarstvo trgovine i turizma
 10. Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 14. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.“

             U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo  s lj e d e ć i

O D G O V O R

                 Ministarstvo nauke i tehnologije nije realizovalo investicije u 2015, 2016. i 2017. godini u Krupi na Uni, Novom Gradu, Kostajnici, Kozarskoj Dubici, Prijedoru i Oštroj Luci. Takođe, planom investicija i ulaganja za 2018. godinu nema predviđenih investicija za navedene opštine i gradove.

 

S poštovanjem,                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                            Alen Šeranić, dr med.

 

 

 

 

 

 

ODGOVOR 9:

Broj: 12.03.1-011-290/18

Datum:

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vanja Bajić (Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik) je između dvije sjednice, 23.maja 2018. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

SVIM MINISTARSTVIMA U VLADI REPUBLIKE SRPSKE

„Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015., 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte. Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

1. Krupa na Uni,

2. Novi Grad,

3. Kostajnica,

4. Kozarska Dubica,

5. Prijedor,

6. Oštra Luka.

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija, sa njihovom pojedinačnom vrijednošću, je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstava, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 1. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave,
 2. Ministarstvo pravde,
 3. Ministarstvo finansija,
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture,
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 6. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite,
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta,
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva,
 9. Ministarstvo trgovine i turizma,
 10. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite,
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza,
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije,
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 14. Ministarsvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica,
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.“

              

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

         Spisak pojedinačnih projekata, odnosno investicija, u naznačenom periodu, realizovanih u okviru resorne nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske su:

 

-JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA-

 

1. Krupa na Uni

 

 

 

 

                                         GODINA

 

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

2015.

2016.

2017.

2018.

Projekat razvoja ruralnog poslovanja-RBDP

0.00

0.00

0.00

544,000.00

544,000.00

Putevi:

Srednji Bušević,

Šita-Žioke,

 Petrovići-Osredak,

Dubovik-Bosančići-Srednji Dubovik

0.00

0.00

0.00

544,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Novi Grad

               

 

 

 

 

                                       GODINA

 

 

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

2015.

2016.

2017.

2018.

Projekat razvoja ruralnog poslovanja-RBDP

0.00

0.00

0.00

359,921.02

359,921.02

Vodovod Šklobučari

0.00

0.00

0.00

253,954.01

 

Vodovod Rujiška

0.00

0.00

0.00

105,967.01

 

Projekat brzog oporavka od poplava -FERP

84,586.35

346,801.84

201,015.16

246,498.31

878,901.66

Put Svodna

84,586.35

0.00

0.00

0.00

 

Most Svodna

0.00

0.00

94,372.99

0.00

 

Klizište

0.00

28,573.47

0.00

0.00

 

Lokalni putevi:

Ravnice-Cerovica,

Rudice-Čađavica 2,

Kršlje-Agići

0.00

0.00

106,642.17

0.00

 

Lokalni putevi:

Vitasovći-Trgovište, Rašće-Bušević,

Urije-Šuća,

put kod Strižanskog mosta

0.00

318,228.37

0.00

0.00

 

Lokalni putevi:

Jablanica-Pošta-Vješala-Novska planina,

Rašće-Bušević,

 Kruške-Vejinovići,

Jajčani-Čiće-Senići

0.00

0.00

0.00

246,498.31

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kostajnica

 

 

              

                                    

 

                                           GODINA

 

 

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

2015.

2016.

2017.

2018.

Projekat razvoja ruralnog poslovanja-RBDP

0.00

0.00

41,506.30

186,287.23

227,793.53

Vodovod Tavija-Gornja Slabinja

0.00

0.00

0.00

186,287.23

 

Put Tavija

0.00

0.00

41,506.30

0.00

 

Projekat brzog oporavka od poplava -FERP

0.00

39,376.93

710,516.65

75,020.00

824,913.58

Vodovod Kostajnica

0.00

19,370.00

0.00

0.00

 

Deponija Kostajnica

0.00

20,006.93

0.00

0.00

 

Putevi:

Mrakodol, Glušica, Brdar, Stanići, Zovik, Podoška, Stara Podoška, Kalenderi, Gumljani, Grublješići, Petrinja, Barinac, Gornja Slabinja

0.00

0.00

586,072.21

0.00

 

Putevi:

 Pobrđani, Tavija, Stijaci, Trkulje, Cvijići, Kostajnica

0.00

0.00

103,050.94

0.00

 

Putevi:

Brdari-Stanići,

ulica Petra Pecije

0.00

0.00

21,393.50

0.00

 

Putevi:

Brdar-Muharem,

Glušica-Brdar

0.00

0.00

0.00

75,020.00

 

 

 

 

 

 

 

4. Kozarska Dubica

 

                                    

                                    

                                       GODINA

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

2015.

2016.

2017.

2018.

Projekat razvoja ruralnog poslovanja-RBDP

0.00

0.00

153,550.15

233,962.42

387,512.57

Vodovod Jasenje

0.00

0.00

0.00

201,943.92

 

Putevi

Gunjevci-Šibovita, Vlaškovci

0.00

0.00

153,550.15

0.00

 

Elektro-mreža Vlaškovci

0.00

0.00

0.00

32,018.50

 

Projekat brzog oporavka od poplava -FERP

0.00

0.00

548,658.26

0.00

548,658.26

Čišćenje kanala

0.00

0.00

127,623.47

0.00

 

Klizište-put

 Međuvođe-Mlječanica

0.00

0.00

81,026.88

0.00

 

Sanacija mostova

 MZ Mlječanica,

MZ Knežica,

MZ Vlaškovci

0.00

0.00

31,573.00

0.00

 

Rehabilitacija Una nasipa

0.00

0.00

308,434.91

0.00

 

 

5. Prijedor

 

 

 

 

                                     GODINA

 

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

2015.

2016.

2017.

2018.

Projekat brzog oporavka od poplava -FERP

0.00

0.00

451,161.66

531,291.93

982,453.59

Kanalizacija Tukovi

0.00

0.00

149,079.09

0.00

 

Ulica Tode Švrakića

0.00

0.00

302,082.57

0.00

 

Radnička ulica,

put Saničani-Rakelići

0.00

0.00

0.00

341,240.35

 

Vodovod u ulici Ive Andrića

0.00

0.00

0.00

190,051.58

 

 

 

 

6. Oštra Luka

 

 

 

                                       GODINA

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

2015.

2016.

2017.

2018.

Projekat razvoja ruralnog poslovanja-RBDP

0.00

0.00

0.00

135,000.00

135,000.00

Mostovi na putevima

Luke-Hadrovći,

Milinkovići-Luke,

Halilovći-Pusta Njiva

0.00

0.00

0.00

135,000.00

 

 

 

-RESOR ZA VODOPRIVREDU-[1]

1. Krupa na Uni

Za područje opštine Krupa na Uni, u resoru vodoprivrede nema evidentiranih projekata u posmatranom periodu, niti planiranih za 2018. godinu.

 

2. Novi Grad

 

 

 

                                                                             PERIOD

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

od 2013.-2018.

2018.

PROJEKTI IZ KREDITA EIB „Hitne  mjere  zaštite  od   poplava  u   Republici  Srpskoj“

1,665,996.71

600,000.00

2,265,996.71

Rehabilitacija korita rijeke Japre

665,996.71

0.00

 

Sanacija pumpne stanice u okviru tenderske grupe 11. Procijenjena vrijednost radova na području opštine Novi Grad je oko 1.000,000.00 KM, radovi su u toku, a završetak je planiran do kraja 2018. godine

1,000,000.00

0.00

 

Rekonstrukcija ruševnih obala na rijeci Uni i regulacija rijeke Tunjice

0.00

600,000.00

 

PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI -Realizovane su  dvije projektne mjere  po naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije

470,812.32

0.00

470,812.32

Sanacija visećih mostova Trgovište-Dragotina i Vitkovci-Petkovac

71,783.82

0.00

 

Sanacija kejskog zida, 399.028,50

399,028.50

0.00

 

 

3. Kostajnica

 

 

 

                                                                             PERIOD

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

od 2013.-2018.

2018.

PROJEKTI IZ KREDITA EIB „Hitne  mjere  zaštite  od   poplava  u   Republici  Srpskoj“

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

Regulacija rijeke Tavija - Ugovor za Regulaciju rijeke Tavije je sklopljen sa „Prijedor putevi a.d.“, a vrijednost poslova je oko 1.200.000,00 KM. Realizacija posla je oko 45%, a završetak radova je planiran za avgust 2018 godine.

1,200,000.00

0.00

 

PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI

764,729.91

0.00

764,729.91

Sanacija oštećenja i čišć. potoka Tavija, Bubnjarica i Raskovac

50,000.00

0.00

 

Izgradnja nasipa za zaštitu grada od velikih voda rijeke Une i Tavije uz ulicu Ranka Šipke dužine od 327,08 m

142,759.90

0.00

 

Izgradnja nasipa za zaštitu grada od velikih voda  Tavije i od brdskih voda dužine od 1088,00 m – (radovi nisu započeti, nedostaje 85,000.00 KM za rješavanje imovinskih odnosa)

414,226.22

0.00

 

Čišćenje naplava iz korita rijeke Tavije

113,296.95

0.00

 

Izmiještanje korita rijeke Tavije 

44,446.84

0.00

 

 

4. Kozarska Dubica

 

 

 

                                                                             PERIOD

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

od 2013.-2018.

2018.

PROJEKTI IZ KREDITA EIB „Hitne  mjere  zaštite  od   poplava  u   Republici  Srpskoj“

12,158,146.00

0.00

12,158,146.00

Obodna kanalska mreža

- Ugovor o  nadogradnji i čišćenju kanala u Kozarskoj Dubici za 6 projekata potpisan je dana 16.06.2014. godine.

1. Održavanje gornjeg obodnog kanala Draksenić-Dubica (Rakovica tok)

2. Popravka puta i nasipa za gornji obodnikanal Draksenić-Dubica (Rakovica tok)

3. Podizanje nasipa Međeđa-redukcija poplava

4. Nadogradnja (rekonstrukcija) kanala Međeđa, redukcija poplava 

5. Nadogradnja srednjeg kanala –Međeđa redukcija poplava

6. Održavanje izlaznog kanala pumpne stanice Glavinac.

 Vrijednosti radova je 5.972.431,00 KM. Radovi su izvedeni i primljeni od strane Nadzora i u toku je garantni rok.

5,972,431.00

0.00

 

Rekonstrukcija pumpnih stanica u vrijednosti 2.200.000,00

2,200,000.00

0.00

 

Ugovor  za sanaciju savskog nasipa na području Kozarske Dubice  i Gradiške u dužini od cca 15 kilometara, gdje je dužina u Dubici cca 10 km, a vrijednost radova je 6,985,715.06 KM, gdje vrijednost na opštini Dubica 3.985.715,00 KM, a radovi su u završnoj fazi.

3,985,715.00

0.00

 

PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI -Realizovane su  dvije projektne mjere  po naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije, te Zaključak o obezbjeđenju sredstava za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za savski nasip

1,037,812.00

0.00

1,037,812.00

Upravni odbor Fonda solidarnosti donio je Zaključak broj 04 FS/414-488/15 o obezbjeđenju sredstava za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za savski nasip u visini od 398,835.00 KM.

398,835.00

0.00

 

Sanacija ruševnih obala dijela vodotoka Mlječanice na lokalitetima sela Vrioci i Hajderovci i izgradnja desnog zaštitnog nasipa u dužini od 1200 m, od mosta na magistralnom putu Kozarska Dubica-Kostajnica, uzvodno do puta za selo Vrioci.

210,000.00

0.00

 

Regulaciji korita rijeke Knežice u naselju Knežica u dužini od 2.000 m

428,977.00

0.00

 

 

5. Prijedor

 

 

                                                                             PERIOD

PROJEKAT

REALIZOVANO

PLANIRANO

 

UKUPNO

od 2013.-2018.

2018.

PROJEKTI IZ KREDITA EIB „Hitne  mjere  zaštite  od   poplava  u   Republici  Srpskoj“

313,957.02

3,500,000.00

3,813,957.02

Izgradnja parapetnog zida na vodotoku Sana – Gomjenica, Tukovi, preko puta centra grada u Prijedoru. Radovi završeni.

313,957.02

0.00

 

Regulacija rijeke Miloševice i Gomljenice u Prijedoru. Vrijednost radova je oko 3.500.000,00 KM. Tender treba da bude raspisan do kraja 2018 godine.

0.00

3,500,000.00

 

PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI  

2,689,493.90

0.00

2,689,493.90

Na teritoriji Grada Prijedora naređena je realizacija šest (6) projekta po Naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije, u ukupnom iznosu od  2.689.493,90  KM (sa PDV-om) i to:

1. Podizanje nivoa nasipa kanala Berek u dužini 380 m (110.514,69 KM),

2. Izgradnja nasipa na rijeci Sani uzvodno od ušća (desna obala  rijeke Sane) u dužini od 300 m (549.237,16 KM),

3. Nivelisanje (dosipanje) krune nasipa na rijeci Gomjenici od mosta do ušća u dužini od 500 m (160.781,40 KM),

4. Podizanje postojećeg nasipa na desnoj obali Sane ispod Žegerskog mosta (388.960,65 KM),

5. Čišćenje rijeke Miloševice  od 3 km (170.000,00 KM),

6. Izgradnja vodovodnog sistema „Crno Vrelo“ (1,310,000.00 KM)

2,689,493.90

0.00

 

 

6. Oštra Luka

 

Za područje opštine Oštra Luka, u resoru vodoprivrede nema evidentiranih projekata u posmatranom periodu, niti planiranih za 2018. godinu.

 

 • RESOR ŠUMARSTVA -

 

Vazano za tražene informacije o pojedinačnim projektima i ulaganjima na području opština i gradova Novi Grad, Kostajnica, Oštra Luka, Kozarska Dubica, Krupa na Uni i Prijedor, dostavljamo sljedeće:

 1.  iz sredstava subvencija nefinansijskim subjektima iz oblasti šumarstva (proširena reprodukcija) u periodu 2015.-2017.g nije bilo ulaganja;

 

 1. iz sredstava naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području lokalne zajednice u periodu 2015.-2017.g nemamo informacije, budući da je u nadležnosti ovog ministarstva davanje saglasnosti na Godišnji plan utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na podučju lokalne zajednice. Kontrolu utroška ovih sredstava vrši Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

 

Plan investicija i ulaganja za 2018.g iz sredstava naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata sa pojedinačnom vrijednosti je:

 • Novi Grad u iznosu 150.632 KM: za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture lokalnih puteva i drugih objekata u ruralnim područjima opštine, prema Planu održavanja, zaštite,  rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica  na području opštine Novi Grad u 2018. godini
 • Kostajnica u iznosu 76.000 KM : sanacija puta u selu Zovik (11.898,90 KM),sanacija puta u selu Podoška (11.319,75 KM), sanacija puta Studena (23.470,75 KM), i sanacija puta u selu Gumnjani (29.963,70) i
 •  Oštra Luka u iznosu  185.000 KM od čega je 120.000 KM za otplatu glavnice po kreditima za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture u ruralnim dijelovima opštine i izdatke za izgradnju ostalih objekata, a 65.000 KM je za tekuće održavanje lokalnih puteva.

Kozarska Dubica, Krupa na Uni i Prijedor još nisu tražili saglasnost na Godišnji plan  utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na podučju lokalne zajednice, pa za njih nemamo podatke.

 

                                                                                                                            M  I  N  I  S  T  A  R

 

                                                                                                                                  prof. dr Stevo Mirjanić

 

ODGOVOR 10:

Broj: 15.01-011-289/18

Datum, 07.06.2018.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 25.05.2018.godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj 04.2-011-275/18 od 24.05.2018. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Vanje Bajića, Klub poslanika SNSD - Milorad Dodik.

Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika SNSD - Milorad Dodik, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 23. maja 2018.godine postavio je Vladi Republike Srpske sljedeće poslaničko pitanje:

„Ovim putem obraćam Vam se da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015. 2016. i 2017.godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018.godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte.

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 

1. Krupa na Uni

2. Novi Grad

3. Kostajnica

4. Kozarska Dubica

5. Prijedor

6. Oštra Luka

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstva, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 1. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave
 2. Ministarstvo pravde
 3. Ministarstvo finansija
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 9. Ministarstvo trgovine i turizma
 10. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 14. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

                Imajući u vidu sadržinu poslaničkog pitanja dostavljamo vam tabelarni pregled investicija u objekte za navedene opštine za traženi period 2015 do 2017.godine, a koje su realizovane u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“ koji se implementira putem Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju.

PREGLED INVESTICIJA U OBJEKTE U OKVIRU PROJEKTA „ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH“

RADOVI NA UNAPREĐENJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA OBJEKTIMA

R.B.

GRAD/OPŠTINA

NAZIV OBJEKTA

IZNOS INVESTICIJE U KM sa PDV-om

GODINA REALIZACIJE

1.

Novi Grad

Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“

720.447,39

2016.

2.

Kozarska Dubica

Osnovna škola „Sveti Sava“

844.005,05

2016.

3.

Kozarska Dubica

Javna ustanova dječiji vrtić „Pčelica“

160.398,44

2016.

4.

Prijedor

Javna ustanova Gimnazija „Sveti Sava“

396.728,00

2017.

5.

Prijedor

Javna ustanova Nacionalni park „Kozara“,   -upravna zgrada

76.443,30

2017.

 

Napominjemo i to da se u planu investicija za 2018. godinu u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“ nalazi Grad Prijedor, odnosno Gimnazija „Sveti Sava“, sanacija sanitarnih čvorova sa procjenjenom investicijom od 40.000 KM bez uračunatog PDV-a.

                Takođe, ovo ministarstvo zatražilo je odgovor na poslaničko pitanje i od pravnih lica iz svoje resorne nadležnosti.

U skladu sa zaprimljenim informacijama pravnih lica koja su u resornoj nadležnosti ovog ministarstva, obavještavamo vas da je jedino JU Nacionalni park „Kozara“ imala ulaganja u traženom periodu i to u ukupnom iznosu od 29.252,36 KM, dok ostala pravna lica nisu imala direktnih investicija i ulaganja na teritoriji navedenih opština. Tabelarni pregled ulaganja JU Nacionalni park „Kozara“ dostavljamo u prilogu ovog akta.

               

Prilog: - Jedan primjerak latiničan,                                                              

  - dva primjerka ćirilična;

  - Tabelarni pregled ulaganja JU Nacionalni park „Kozara“                      MINISTAR

                  -  CD (WORD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                                                   Srebrenka Golić

NAPOMENA: Tabelarni pregled u prilogu dostupan u Službi NSRS.

 

ODGOVOR 11:

Broj: 18.04-011-291/18

Datum: _____________

GENERALNI SEKRETARIJAT

VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vanja Bajić – Klub poslanika SNSD – Milorad Dodik, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 23. maja 2018. godine, postavila je poslaničko pitanje svim ministarstvima u Vladi Republike Srpske:

''Ovim putem Vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još uvijek u toku realizacija istih za 2015., 2016. i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost za sve projekte i objekte.

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću investicije je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstava, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 1. Ministarstvo lokalne uprave i samouprave
 2. Ministarstvo pravde
 3. Ministarstvo finansija
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 9. Ministarstvo trgovine i turizma
 10. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 14. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sledeći

O D G O V O R

''U skladu sa traženim, dostavljamo podatke o pojedinačnim projektima čiji je implementator Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, realizovanim/planiranim iz budžetskih, donatorskih i kreditnih sredstava, kako slijedi:

1. Opština Krupa na Uni

Period 2015-2017. godine:

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica nije realizovalo projekte na području opštine Krupa na Uni u naznačenom periodu.

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

Nisu planirana sredstva za realizaciju projekata u 2018. godini.

2. Opština Novi Grad

Period 2015-2017. godina:

 

 1. Ulaganja iz budžetskih sredstava, u skladu sa Programom rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica

Izgradnja/obnova infrastrukture 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Asfaltiranje ulica u povratničkim naseljima Urije, Buljuk, Blagaj, Vidorija, Suhača

68.919

Obnova vatrogasnog doma

40.000

Izgradnja vodovoda Mala Novska Ruiška

50.000

Rekonstrukcija puta u naselju Blagaj Japra prema Porićima L=240m

23.000

Rekonstrukcija puta u naselju Maslovare prema mezarju L=160m

17.000

 

 

Podrška projektima u zanatstvu i poljoprivredi – održivi povratak

Opis pomoći

Iznos (KM)

Novčana pomoć za nabavku opreme za pčelarstvo

5.000

Novčana pomoć za nabavku motokultivatora

5.000

Novčana pomoć za nabavku opreme za mužnju

4.000

Nabavka sušare za drvo

2.000

Pomoć za nabavku plastenika

2.000

Nabavka poljoprivredne mehanizacije

2.000

Pomoć za nabavku plastenika

2.000

Nabavka pisaće mašine

2.000

Nabavka poljoprivredne mehanizacije

2.000

Nabavka poljoprivredne mehanizacije

2.000

 

 

Obnova vjerskih objekata

Opis pomoći

Iznos (KM)

Župa Presvetog trojstva - Novčana pomoć za obnovu zvonika i kupole

10.000

 

 

Ukupna ulaganja u periodu 2015-2017. godina

Izgradnja/obnova infrastrukture

Održivi

povratak

Obnova vjerskih

objekata

UKUPNO

198.919

28.000

10.000

236.919

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

Izgradnja/obnova/rekonstrukcija stambenih jedinica/infrastrukture – odabir projekata u toku

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Finansiranje povratka u Republiku Srpsku

50.000

 

 1. Projekat rekonstrukcije stambenog fonda – OPEC 2 (kreditna sredstva OFID Fond za međunarodni razvoj) – period realizacije 2016-2017. godina

 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (2 korisnika)

30.299,28

 

 

 1. Regionalni program stambenog zbrinjavanja (donatorska sredstva, Razvojna banka Savjeta Evrope)

 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (3 korisnika) – podprojekat BH2K1

99.834,01

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (21 korisnik) podprojekat BH2K3 – realizacija projekta u toku, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javne nabavke izvođenja radova (planirana u julu 2018. godine)
 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (5 korisnika) podprojekat BH5 – projekat u pripremnoj fazi, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javnih nabavki
 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (7 korisnika) podprojekat BH6 – projekat u pripremnoj fazi, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javnih nabavki

3. Opština Kostajnica

Period 2015-2017. godina:

 1. Ulaganja iz budžetskih sredstava, u skladu sa Programom rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica

 

Izgradnja/obnova/rekonstrukcija stambenih jedinica

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Novčana pomoć za završetak izgradnje stambenog objekta (1 korisnik)

12.000

 

 

 

 

 

Podrška projektima u zanatstvu i poljoprivredi – održivi povratak

Opis pomoći

Iznos (KM)

Novčana pomoć za rekonstrukciju objekta za stočarstvo

2.000

Novčana pomoć za nabavku poljoprivredne mehanizacije

4.000

Novčana pomoć za nabavku traktora

1.000

Novčana pomoć za nabavku poljoprivredne mehanizacije

3.000

 

 

Ukupna ulaganja u periodu 2015-2017. godina

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica

Održivi

povratak

Obnova vjerskih

objekata

UKUPNO

12.000

10.000

-

22.000

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

Nisu planirana sredstva za realizaciju projekata u 2018. godini.

 1. Regionalni program stambenog zbrinjavanja (donatorska sredstva, Razvojna banka Savjeta Evrope)

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (5 korisnika) podprojekat BH2K3 – realizacija projekta u toku, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javne nabavke izvođenja radova (planirana u julu 2018. godine)
 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (3 korisnika) podprojekat BH5 – projekat u pripremnoj fazi, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javnih nabavki

4. Opština Kozarska Dubica

Period 2015-2017. godina:

 1. Ulaganja iz budžetskih sredstava, u skladu sa Programom rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica

Izgradnja/obnova infrastrukture 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Rekonstrukcija ulice Đurđevdanska

40.000

 

 

Podrška projektima u zanatstvu i poljoprivredi – održivi povratak

Opis pomoći

Iznos (KM)

Novčana pomoć za nabavku motokultivatora

3.000

 

 

 Obnova vjerskih objekata

Opis pomoći

Iznos (KM)

Župa Uzvišenja Svetog Križa - Novčana pomoć za izgradnju vjeronaučne dvorane

10.000

 

 

Ukupna ulaganja u periodu 2015-2017. godina

Izgradnja/obnova infrastrukture

Održivi

povratak

Obnova vjerskih

objekata

UKUPNO

40.000

3.000

10.000

53.000

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

Nisu planirana sredstva za realizaciju projekata u 2018. godini.

 1. Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbijeđenja javnih stambenih rješenja – CEB 2 (kreditna sredstva Razvojne banke Savjeta Evrope)

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

Izgradnja višestambenog objekta sa 15 stanova – vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javne nabavke izvođenja radova (planirana u julu 2018. godine)

 1. Regionalni program stambenog zbrinjavanja (donatorska sredstva, Razvojna banka Savjeta Evrope)

 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (5 korisnika) – podprojekat BH2K1

127.935,82

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (4 korisnika) – podprojekat BH4K2

77.671,37

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (3 korisnika) podprojekat BH5 – projekat u pripremnoj fazi, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javnih nabavki

 

5. Opština Oštra Luka   

Period 2015-2017. godina:

 

Izgradnja/obnova infrastrukture 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Sanacija lokalnog puta Marini-Ovanjska-Šarčevića brdo

34.793

 

 

Podrška projektima u zanatstvu i poljoprivredi – održivi povratak

Opis pomoći

Iznos (KM)

Novčana pomoć za nabavku traktora sa priključcima

2.500

 

 

Obnova vjerskih objekata

Opis pomoći

Iznos (KM)

SPC opština Oštra Luka - Novčana pomoć za rekonstrukciju hrama

5.000

SPC opština Oštra Luka - Sanacija hrama Hrista Spasitelja

10.000

SPC opština Resavci, Oštra Luka - Pomoć za izgradnju kulturno duhovnog centra Patrijarha Pavle

10.000

 

 

Ukupna ulaganja u periodu 2015-2017. godina

Izgradnja/obnova infrastrukture

Održivi

povratak

Obnova vjerskih

objekata

UKUPNO

34.793

2.500

25.000

62.293

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

Nisu planirana sredstva za realizaciju projekata u 2018. godini.

6. Grad Prijedor

Period 2015-2017. godina:

 1. Ulaganja iz budžetskih sredstava, a u skladu sa Programom rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica

 

Izgradnja/obnova/rekonstrukcija stambenih jedinica/infrastrukture

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Novčana pomoć za ugradnju doniranog građevinsko-zanatskog materijala - Podrška Regionalnom Programu stambenog zbrinjavanja (5 korisnika)

25.000

Sanacija dijela puta Šurkovac-groblje Kosa-Papići

43.745

Asfaltiranje pristupnog puta u MZ Stari Grad

33.013

Proširenje vodovodne mreža u naselju Rakovčani, zaseok Ramulići

10.004

Elektrifikacija-nabavka betonskih stubova (50 kom) i elektromaterijala

17.077

Novčana pomoć za sanaciju puta Volar-Čanta

16.000

Rekonstrukcija vodovodne mreže u zaseoku Hrnići, MZ Kozarac

26.000

 

 

Podrška projektima u zanatstvu i poljoprivredi – održivi povratak

Opis pomoći

Iznos (KM)

Novčana pomoć za rekonstrukciju pomoćnog objekta za stočarstvo

7.000

Novčana pomoć za nabavku motokultivatora

5.000

Novčana pomoć za rekonstrukciju objekta za stočarstvo

3.000

Novčana pomoć za nabavku poljoprivredne mehanizacije

2.500

Novčana pomoć za nabavku pumpe za vodu

2.000

Novčana pomoć za nabavku pčelinjih društava i opreme za proizvodnju meda

5.000

Novčana pomoć za izgradnju objekta za svinjogojstvo

2.000

Novčana pomoć za nabavku stoke

5.000

Novčana pomoć za nabavku poljoprivredne mehanizacije

2.000

Novčana pomoć za nabavku poljoprivredne mehanizacije

1.000

Novčana pomoć za nabavku poljoprivredne mehanizacije

2.000

Novčana pomoć za nabavku sadnice malina i opreme

4.000

Novčana pomoć za nabavku plastenika i sistema za navodnjavanje

3.000

Novčana pomoć za nabavku poljoprivredne mehanizacije

2.000

Novčana pomoć za voćarstvo

5.000

Novčana pomoć za stočarstvo

4.000

Novčana pomoć za voćarstvo

5.000

Novčana pomoć za stočarstvo

5.000

 

 

Obnova vjerskih objekata

Opis pomoći

Iznos (KM)

Eparhija bihaćko-petrovačka manastir Klisina-novčana pomoć za izgradnju poda i ikonostasa

5.000

Eparhija bihaćko-petrovačka manastir Klisina-novčana pomoć

5.000

 

 

Podrška za rad udruženja

Opis pomoći

Iznos (KM)

Udruženje građana "Altruist" Ljubija, Prijedor

6.000

Regionalno udruženje izbjeglih i raseljenih lica Prijedor

2.000

Hrišćansko humanitarno uruženje "Hleb života"

2.000

 

 

Ukupna ulaganja u periodu 2015-2017. godina

Obnova i rekonstrukcija

Održivi

povratak

Obnova vjerskih

objekata

Podrška za rad udruženja

UKUPNO

170.839

64.500

10.000

10.000

255.339

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

 

Izgradnja/obnova/rekonstrukcija stambenih jedinica/infrastrukture – odabir projekata u toku

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Finansiranje povratka u Republiku Srpsku

140.000

 

 1. Projekat rekonstrukcije stambenog fonda – OPEC 2 (kreditna sredstva OFID Fond za međunarodni razvoj) – period realizacije 2016-2017. godina

 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (1 korisnik)

30.299,28

 

 

 

 1. Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbijeđenja javnih stambenih rješenja – CEB 2 (kreditna sredstva Razvojne banke Savjeta Evrope)

 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Izgradnja višestambenog objekta sa 20 stanova

1.017,668,73

 

 

 1. Regionalni program stambenog zbrinjavanja (donatorska sredstva, Razvojna banka Savjeta Evrope)

 

Vrsta projekta

Iznos (KM)

Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (5 korisnika) – podprojekat BH1K1

55.210,03

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (3 korisnika) – podprojekat BH2K1

101.791,43

Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (37 korisnika) – podprojekat BH2K2

921.052,15

Izgradnja višestambenog objekta sa 50 stanova – podprojekat BH3

1.997.296,12

 

 

Planirana ulaganja za 2018. godinu:

 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (15 korisnika) podprojekat BH4K2 – projekat u pripremnoj fazi, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javnih nabavki
 • Izgradnja/rekonstrukcija/obnova stambenih jedinica (10 korisnika) podprojekat BH5 – projekat u pripremnoj fazi, ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javnih nabavki
 • Izgradnja višestambenog objekta sa 32 stana – podprojekat BH3 - ukupna vrijednost projekta biće utvrđena nakon provođenja javne nabavke usluga vršenja nadzora nad izvođenjem.

 

 

 

М и н и с т а р

 

Давор Чордаш

 

S poštovanjem,

 

 

 
 

 

Text Box:

 

 

 

 

 

ODGOVOR 12:

Broj: 17.04-012-1161/18

Datum: 29.05.2018.              

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vanja Bajić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je 23. maja 2018. godine između dvije sjednice sljedeće poslaničko pitanje:

 1. Ovim putem vam se obraćam da mi dostavite spisak svih pojedinačnih investicija, sa nazivima i vrijednostima pojedinačnih projekata i objekata u koje je investirano, a koji su realizovani ili je još u toku realizacija istih za 2015, 2016 i 2017. godinu, kao i plan investicija i ulaganja za 2018. godinu. Informacije je potrebno dostaviti pojedinačno po projektima i objektima u koje je investirano, sa pojedinačnom vrijednošću investicije, a ne samo ukupnu vrijednost investicija za sve projekte i objekte.

 

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti za sljedeće opštine i gradove:

 1. Krupa na Uni
 2. Novi Grad
 3. Kostajnica
 4. Kozarska Dubica
 5. Prijedor
 6. Oštra Luka

 

Spisak pojedinačnih projekata, objekata i investicija sa njihovom pojedinačnom vrijednošću je potrebno dostaviti od strane sljedećih ministarstava, svako za svoje nadležnosti i preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a koja su imala investicije u gore navedenim opštinama i gradovima:

 

 1. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
 2. Ministarstvo pravde
 3. Ministarstvo finansija
 4. Ministarstvo prosvjete i kulture
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 7. Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 8. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 9. Ministarstvo trgovine i turizma
 10. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
 11. Ministarstvo saobraćaja i veza
 12. Ministarstvo nauke i tehnologije
 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 14. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
 15. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 16. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju nije imalo investicije u pojedinačne projekte i objekte u navedenim opštinama i gradovima u 2015, 2016, 2017. godini, niti planira takva ulaganja u 2018. godini.

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                                       MINISTAR

1 x Naslovu,

1 x a/a.                                                                                                                                 Zlatan Klokić                                                                                                    

 

 

 

 

 

[1] Износ уложених средстава се не приказује по годинама јер се ради о вишегодишњим пројектима за које се финансијски показатељи финализирају по завршетку пројекта.

23.05.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9