Narodni poslanik Vukota Govedarica Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 5. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

INVESTICIONO-RAZVOJNOJ BANCI REPUBLIKE SRPSKE

               Koliko je IRB plasirala zajmova po kreditnoj liniji ''Zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada Republike Srpske''?

               Tražim da mi u odgovoru na poslaničko pitanje dostavite tabelarni prikaz sa sljedećim podacima: naziv pravnog lica, iznos odobrenog zajma, obezbjeđenje kredita, namjena zajma, mišljenje kreditnog odbora i/ ili kreditnog rizičara (ukoliko postoji) i ukupan iznos odobrenih zajmova po osnovu ove kreditne linije.

ODGOVOR:

 

Vaš broj: 02/2-926-3/16

Naš broj: 09/2.1-345-2/16

Banja Luka, 13.05.2016. godine

Narodni poslanik Vukota Govedarica je na 11. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6. i 7. aprila 2016. godine, postavio slijedeće

POSLANIČKO PITANJE

Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d.

„Koliko je IRB plasirala zajmova po kreditnoj liniji zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske?“

ODGOVOR

Po kreditnoj liniji zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske ukupno je odobreno 25 zajmova u iznosu 61.324.814,40 KM.

Sve dostavljene informacije su sa stanjem na dan 13.05.2016. godine.

                                                                                                                                                      

        DIREKTOR

                                                                                                                                               mr  Snežana Vujnić

Prilog:

-tabelarni pregled privrednih subjekata po kreditnoj liniji zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada Republike Srpske

-CD

NAPOMENA: Prepis tabelarnog pregleda.

R.b.

Kreditna linija

Naziv klijenta

Odobreni iznos

Obezbjeđenje zajma

Namjena zajma

Odluka Vlade RS u funkciji Skupštine akcionara IRB RS

1.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Alumina d.o.o.

5,000,000.00

nepokretna imovina

obrtna sredstva

pozitivna

2.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JZU Bolnica Istočno Sarajevo

2,000,000.00

mjenice i ugovor

o cesiji sa FZO

obrtna sredstva

pozitivna

3.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JZU Bolnica Sveti Apostol Luka, Doboj

2,000,000.00

mjenice i ugovor

o cesiji sa FZO

obrtna sredstva i poreske obaveze

pozitivna

4.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Energoinvest elektroenergetska oprema d.o.o.

500,000.00

nepokretna imovina

i jemac

obrtna sredstva

pozitivna

5.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JP Putevi RS

12,600,000.00

mjenice

osnovna sredstva

pozitivna

6.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Kosmos a.d.

250,000.00

nepokretna imovina

obrtna sredstva

pozitivna

7.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JZU Univerzitetska bolnica Foča

3,000,000.00

mjenice

i ugovor o cesiji sa FZO

osnovna sredstva

pozitivna

8.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Orao a.d.

1,100,000.00

pokretna imovina

osnovna sredstva

pozitivna

9.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Toplana a.d. Prijedor

1,793,170.40

mjenice

osnovna sredstva

pozitivna

10.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Milić-pelet d.o.o.

67,000.00

pokretna imovina

osnovna i obrtna sredstva

pozitivna

11.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS

1,000,000.00

mjenice, pokretna i

nepokretna imovina

osnovna sredstva, dospjele poreske obaveze i dobavljači

pozitivna

12.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Toplana a.d. Banja Luka

7,800,000.00

mjenice

i garancija Grada BL

dospjele obaveze dobavljači

pozitivna

13.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JZU Bolnica Trebinje

1,000,000.00

mjenice

i ugovor o cesiji sa FZO

osnovna sredstva

pozitivna

14.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Klinički centar Banja Luka

5,000,000.00

mjenice

i ugovor o cesiji sa FZO

dospjele obaveze dobavljači

pozitivna

15.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JZU Bolnica Istočno Sarajevo

1,000,000.00

mjenice

i ugovor o cesiji sa FZO

dospjele poreske obaveze i dobavljači

pozitivna

16.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor

1,000,000.00

mjenice

i ugovor o cesiji sa FZO

dospjele obaveze dobavljači

pozitivna

17.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JU Dom penzionera Banja Luka

700,000.00

mjenice

obrtna sredstva, dospjele poreske obaveze i dobavljači

pozitivna

18.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

MX ERS MP Trebinje ZP Elektrokrajina a.d.

6,000,000.00

pokretna imovina

osnovna sredstva

pozitivna

19.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment

175,000.00

pokretna imovina

i jemac

dospjele poreske obaveze i dobavljači

pozitivna

20.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Nova DI Vrbas d.o.o.

6,500,000.00

nepokretna imovina

i jemci

dospjele poreske obaveze i dobavljači

pozitivna

21.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Armako d.o.o.

600,000.00

pokretna imovina

obrtna sredstva

pozitivna

22.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Nikola Tesla d.o.o.

250,000.00

pokretna imovina i

garancija Vlade RS

dospjele poreske obaveze i dobavljači

pozitivna

23.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS

135,000.00

pokretna imovina

osnovna sredstva

pozitivna

24.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

JP Robne rezerve RS a.d.

500,000.00

mjenice

obrtna sredstva

pozitivna

25.

Zajmovi za pravna lica koja odredi Vlada RS

Mikroelektronika a.d.

1,354,644.00

nepokertna imovina i

garancija Garantnog fonda RS

osnovna i obrtna sredstva, dospjele poreske obaveze i dobavljači

pozitivna

 

ukupno

61,324,814,40

 

Napomena:

u skladu sa članom 21. stav 5. Pravila plasmana po kreditnim linijama i zajmovima za korisnike zajmova u zavisnosti od procjene kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za zajam, IRB utvrđuje dva ili više instrumenata obezbjeđenja uredne otplate zajma i plaćanje kamate, od kojih je obavezna mjenica privrednog subjekta i/ ili hipoteka na nekretnine, zalog na pokretnu imovinu, jemstvo drugog pravnog lica, garancija Garantnog fonda RS.

u skladu sa članom 21. stav 6. Pravila plasmana po kreditnim linijama i zajmovima za korisnike zajma iz člana 2. stav 2. tačka 3. i 4. Pravila-pravna lica koja su u 100% vlasništvu RS, kao i za pravna lica koja su u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, instrument obezbjeđenja može biti i samo mjenica.

 

05.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9