Narodni poslanik Vukota Govedarica Investiciono - razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, zatražio je je između nastavka Sedme redovne sjednice, 15. decembra 2023. godine

OBAVJEŠTENJE

OD INVESTICIONO-RAZVOJNE BANKE REPUBLIKE SRPSKE

                Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih 37 dužnika čija je potraživanja od IRB otkupilo Privredno društvo „Standard“, računovodstvene usluge iz Bijeljine. Pregled treba da sadrži osnovne podatke svakog od 41. ugovora, sa vrstom ugovora i ugovorenim iznosom po svakom ugovoru.

ODGOVOR:
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Trg jasenovačkih žrtava 1.

78 000 Banja Luka

                                                                                                                                                                Broj: 05-173-2/23

 Dana: 10.01.2024. godine

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, Vaše obavještenje broj: 02/2-2291-2/23 od 18.12.2023. godine

Dana 26.12.2023. godine smo zaprimili Vaše obavještenje broj: 02/2-2291-2/23 od 18.12.2023. godine kojim se traži da u štampanom i elektronskom obliku dostavimo odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Vukote Govedarice, Klub poslanika Srpske demokratske stranke koje glasi: „Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih 37 dužnika čija je potraživanja od IRB otkupilo privredno društvo Standard, računovodstvene usluge Bijeljina. Pregled treba da sadrži osnovne podatke svakog od 41. ugovora, sa vrstom ugovora i ugovorenim iznosom po svakom ugovoru.“

S tim u vezi ovim putem dostavljamo odgovor na poslaničko pitanje kako slijedi:

  • U skladu sa članom 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je utvrđivanje izuzetaka od objavljivanja traženih informacija u slučaju zaštite privatnosti. Naime, nesporno je da pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese kako treće strane (lica s kojim je zaključen Ugovor o kupoprodaji potraživanja i sporednih prava) tako i interese pravnih lica koji su dužnici po plasiranim sredstvima zbog čega je IRBRS kao javni organ utvrdio izuzetak jer tražene informacije uključuju komercijalne i lične interese koji se odnose na treća lica. Pored toga, pristup informacijama uključuje i podatke o ličnosti dužnika (jemaca i založnih dužnika) po ustupljenim potraživanjima koji su fizička lica i koja podliježu zaštiti podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka.
  • Nadalje, članom 9. Zakona, IRBRS će objaviti traženu informaciju bez obzira na izuzetak ako je to opravdano javnim interesom. U tom smislu cijenimo da je IRBRS zadovoljio javni interes na način da je značajan dio informacija već objavljen u skladu sa članom 10. Zakona (razdvajanje informacija na dijelove) u obimu koji je bio prihvatljiv za objavu u skladu sa zakonom, a kroz objavljivanje javnog oglasa i saopštavanja identiteta izabranog kupca. S tim u vezi, navodimo da je javno objavljeno lice koje je otkupilo potraživanja i sporedna prava, iznos po kojem je potraživanje otkupljeno, ukupna vrijednost potraživanja koja su bila predmet prodaje.
  • Bez obzira na navedeno, najbitnije je istaći da je sa svim učesnicima u postupku prodaje Portfelja potraživanja, društvima koja su uputila pismo namjere, odnosno ponudu, zaključeni su ugovori o povjerljivosti koji obavezuju obe strane i to ponudioca i IRBRS kao ovlaštenog prodavca.
  • Ugovorom o povjerljivosti, u smislu ove transakcije povjerljivim podacima smatraju se svi podaci u vezi sa prikupljanjem ponuda, kao i podaci o poslovanju, imovini, pravima i obavezama Fonda, kao i poslovanju, imovini, pravima i obavezama dužnika i jemaca iz potraživanja iz Portfelja, kao i drugih lica koja se pojavljuju u ugovorima ili drugoj dokumentaciji vezanoj za potraživanja iz Portfelja koji se prodaje. Pored toga, sam Ugovor o kupoprodaji potraživanja, tenderska dokumentacija kao i svi podaci u vezi s njima spadaju u povjerljive podatke i predstavljaju poslovnu tajnu (a što je utvrđeno i u skladu sa Pravilima o tajnim podacima, čuvanju i oslobađanju od čuvanja koje je donijela IRBRS) iz kojih razloga iste nismo u mogućnosti objavljivati.
  • Na kraju, slijedom Ugovora o povjerljivosti koji su potpisali IRBRS i Kupac, isti su se obavezali na čuvanje tajnosti podataka u vezi predmetne transakcije kao i na obavezu objavljivanja podataka isključivo uz saglasnost druge ugovorne strane zbog čega nismo u mogućnosti dostaviti tražene podatke.

 

 

 

                                                                                                                                                                v.d. Direktor

                                                                                                                                                   Dr Dražen Vrhovac

 

 

Prilog: Odgovor na poslaničko pitanje u elektronskom obliku

 

 

 

 

 

 

15.12.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11