Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Dakle, 2009. godine je Vlada Republike Srpske je izmirila sve obaveze DI ''Borje Teslić'' i sa 7 miliona i 350 hiljada, praktično ozdravila i pripremila preduzeće za privatizaciju. 2011. godine, negdje u junu mjesecu, ovaj parlament je dao odborenje, odnosno saglasnost, Vladi Republike Srpske da izvrši prodaju ''Nove Borje'' u iznosu od 6 miliona i 300 hiljada KM. Godinu i po dana poslije ulaska u posjed ''Interlignuma'', tj. visokog jednog funkcionera SNSD-a, a imajući u vidu da nikada nije plaćena, praktično cijena prodaje, Stojko Petković, je poslije godinu i po dana, vratio ključeve. Čujemo da je opet danas kupio ''Novu Borju'', odnosno da je IRB prodala ''Novu Borju'', pa bih zamolio komentar:

Da li je to tačno i da li je Vlada išta preduzimala po pitanju štete koju je ''Borju'' Petković napravio u tom periodu od godinu i po dana?

ODGOVOR:

Broj: 05.03/011-332/17

Datum: 28.06.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje            

               Narodni poslanik Vukota Govedarica (Klub poslanika SDS-SRS RS), postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:  

„Dakle, 2009. godine Vlada Republike Srpske je izmirila sve obaveze DI „Borja“ Teslić i sa 7 miliona i 350 hiljada, praktično ozdravila i pripremila preduzeće za privatizaciju. 2011. godine, negdje u junu mjesecu, ovaj parlament je dao odobrenje, odnosno saglasnost, Vladi Republike Srpske da izvrši prodaju „Nove Borje“ u iznosu od 6 miliona i 300 hiljada KM. Godinu i po dana poslije ulaska u posjed „Interlignuma“, tj. visokog jednog funkcionera SNSD-a, a imajući u vidu da nikada nije plaćena, praktično cijena prodaje, Stojko Petković, je poslije godinu i po dana, vratio ključeve. Čujemo da je opet kupio „Novu Borju“, odnosno da je IRB prodala „Novu Borju“, pa bih zamolio komentar:

Da li je to tačno i da li je Vlada išta preduzimala po pitanju štete koju je „Borju“ Petković napravio u tom periodu od godinu i po dana“. 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

                     ODGOVOR                                            

Investiciono–razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka raspisala je dana 12.08.2016. godine Javni poziv za učešće na tenderu radi prodaje akcija državnog kapitala u privrednom društvu „Nova Borja“ a.d. Teslić. Predmet prodaje je bilo 92,63% ukupnog kapitala društva.  Javni poziv zatvoren je dana 14.09.2016. godine.

Na Javni poziv podnesena je samo jedna ponuda od strane „Interlignum“ d.o.o. Teslić.

        Vlada Republike Srpske razmatrala je, dana 02.03.2017. godine, Izvještaj o sprovođenju tendera radi prodaje akcija državnog kapitala u „Nova Borja“ a.d. Teslić, te donijela zaključak broj: 04/1-012-2-546/17 kojim  je, imajući u vidu sve elemente ponude sa jedne strane i stanje u društvu „Nova Borja“ a.d Teslić sa druge strane, ocijenila prihvatljivom ponudu privrednog društva „Interlignum“ d.o.o. Teslić.

Dana 02.06.2017. godine, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka je zaključila Ugovor o prodaji akcija državnog kapitala iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srpske u „Nova Borja“ Teslić, sa kupcem „Interlignum“ d.o.o. Teslić.

Poslovnim planom kupca predviđeno je investiranje u naredne dvije godine u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 KM, te zapošljavanje 150 radnika u prvoj godini, 200 radnika u drugoj godini i 250 radnika u trećoj godini perioda zapošljavanja.

Naprijed navedenim zaključkom, Vlada Republike Srpske zadužila je Incesticiono-razvojnu banku Republike Srpske a.d. Banja Luka da, nakon zaključenja Ugovora o prodaji akcija državnog kapitala, godišnje izvještava Vladu Republike Srpske o ispunjenju ugovorenih obaveza od strane kupca.

Vlada Republike Srpske nije upoznata da je od strane privrednog društva „Interlignum“ d.o.o. Teslić načinjena šteta privrednom društvu „Nova Borja“ a.d. Teslić nakon sprovedene privatizacije metodom neposrednog odabira kupca u 2011. godini.

Međutim, ukoliko postoje saznanja da je u navedenom periodu načinjena šteta privrednom društvu „Nova Borja“ a.d. Teslić, o istom treba upoznati nadležne organe koji će preduzeti zakonom predviđene radnje.

S poštovanjem,  

                                                                           MINISTAR

                                                                                        Petar Đokić

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9