Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Sedmoj redovnoj sjednici, 12. decembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Pravilnikom o zdravstvenim uslovima zaposlenih kao i kadeta koji se primaju na rad i obuku policijsku u Ministarstvu unutrašnjih poslova Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene iz oblasti MUP-a, između ostalog, predviđeno je organizovanje redovnih i periodičnih sistematskih pregleda. Već šesnaest godina MUP ne organizuje redovne i periodične zdravstvene preglede svojih radnika, odnosno pripadnika MUP-a tj. policije. Šesnaest punih godina, posljednji put polovičan se desio 2007. godine. Šesnaest punih godina. Jeste li me čuli, gospodo poslanici, šesnaest punih godina. Ministre, tražim od Vas komentar.

 

ODGOVOR:

Broj: S/M -053-350/23

Dana: 12.01.2024. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

 

Na Sedmoj redovnoj sjednici Narodne skupštine, održanoj dana 12. decembra 2023. godine narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je poslaničko pitanje Ministru  unutrašnjih poslova Republike Srpske.

''Pravilnikom o zdravstvenim uslovima zaposlenih kao i kadeta koji se primaju na rad i obuku policijsku u Ministarstvu unutrašnjih poslova Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti MUP-a, a između ostalog, predviđeno je organizovanje redovnih i periodičnih sistematskih pregleda. Već šesnaest godina MUP ne organizuje redovne i periodične zdravstvene preglede svojih radnika, odnosno pripadnika MUP-a tj. policije. Šesnaest punih godina poslednji put polovičan se desio 2007. godine. Šesnaest punih godina. Jeste li me čuli, gospodo poslanici, šesnaest punih godina. Ministre, tražim od vas komentar.''

 

O  D  G  O  V  O  R

               

Pravilnikom o zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 87/21) propisani su jedinstveni zdravstveni uslovi koje moraju ispunjavati policijski službenici, kao i kandidati za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i organizovanje i obavljanje određenih vrsta zdravstvenih pregleda za rad i obuku za rad u Ministarstvu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radna mjesta su sistematizovana prema kriterijumima psihofizičkih sposobnosti po kategorijama poslova i po grupama zdravstvenih zahtjeva, odnosno razvrstana su u određene kategorije, u skladu sa kojim se utvrđuju rokovi za obavljanje periodičnog zdravstvenog pregleda, te u zavisnosti od kategorije radnog mjesta ljekarski pregledi se obavljaju svake godine, svake dvije i svake tri godine.

Procjena je da se prema kategorijama radnih mjesta i rokovima za obavljanje periodičnih zdravstvenih pregleda, svake godine pregled obavi za 146 policijskih službenika (kategorija A), svake dvije godine za 4140 policijskih službenika  (kategorija B, C i E) i svake tri godine za 1260 policijskih službenika (kategorija D, F i G), za čiju realizaciju je potrebno planirati gotovo 1,5 milion KM, uključujući i državne službenike i namještenike.

Tako su u toku 2023. godine ljekarski pregledi obezbijeđeni za letačko osoblje Helikopterske jedinice, pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice i  nastavni kadar Srednje škole unutrašnjih poslova.

Takođe, mora se imati u vidu i činjenica da je u protekle četiri godine u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova primljeno oko dvije hiljade policijskih službenika, što predstavlja skoro polovinu aktivnog sastava zaposlenih sa statusom policijskog službenika, a što znači da su prošli obavezan prethodni zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika. Iz navedenih razloga se, prema našem mišljenju, podatak da u proteklih 16 godina Ministarstvo nije organizovalo zdravstvene preglede svojih zaposlenih, ne može smatrati relavantnim.

 Pored navedenog, jedinstveni zdravstveni uslovi zaposlenih u Ministarstvu provjeravaju se i obavljanjem vanrednih zdravstvenih pregleda, a isti se obavljaju na zahtjev rukovodioca osnovnih organizacionih jedinica, u slučajevima predviđenim Pravilnikom.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

             M  I  N  I  S  T  A  R                                                

        Dr Siniša Karan

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11