Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

                Da li je Ministarstvo preuzelo ikakve aktivnosti na otkrivanju duplih korisnika penzija?

                Postoje građani Republike Srpske koji su ostvarili pravo na penziju u inostranstvu, a to pravo ostvaruju i u Republici Srpskoj.

                Na taj način Fond PIO RS nepotrebno izdvaja novčana sredstva koja bi mogao iskoristiti za povećanje penzija i poboljšanje socijalnog statusa najstarijih stanovnika Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: O-700/2018-10

Datum: 01.03.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

n/r sekretar Slavko Perić

Trg Republike 1,78000 Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

Dopisom Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske broj: 04.2-011-63/18 od 13.02.2018. godine, dostavili ste nam pitanje narodnog poslanika  Pologoš Zorana, Klub poslanika PDP, koje je postavio na Dvadesettrećoj sjednici Narodne skupštine održa-noj 06. februara  2018. godine. Pitanje se odnosi na aktivnosti otkrivanja duplih korisnika penzije.

 

Pitanje glasi:

1. „Dali je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite preduzelo ikakve aktivnosti na otkrivanju duplih korisnika penzija? Postoje građani Republike Srpske koji su ostvarili pravo na penziju u inostranstvu,a to pravo ostvaruju i u Republici Srpskoj. Na taj način Fond PIO RS nepotrebno izdvaja novčana sredstva koja bi mogao iskoristiti za povećanje  penzija i poboljšnje socijalnog statusa najstarijih stanovnika Republike Srpske".

 

Odgovor: Pojava duplih korisnika kao oblik prevara u sistemu penzijskog i invalid-skog osiguranja preventivno i praktično se sprečavaju, prvenstveno, kvalitetnim  propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiuranja.Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i Uputstvo o primjeni mjera za sprečavanje preplata penzije, kao podzakonski propis, dovoljan su okvir za sprečavanje ili suzbijanje takve eventualne pojave. Zakon propisuje obavezu korisnika penzije da u postupku rješavanja zahtjeva pred organom i  nakon ostvarivanja prava  da u roku od 30 dana od nastanka Fondu PIO prijavi svaku činjenicu koja je od uticaja na korišćenje, odnosno obim prava. Navedenim  Uputstvom je definisano  da je dupli korisnik onaj koji ostvaruje dvije vrste prava npr. ličnu i porodičnu penziju ili ostvaruje pravo kod dva nosioca osiguranja, u dvije države. Kako bi se spriječila pojava  duplih korisnika penzije  već u postupku izradu nacrta rješenja u prvom stepenu, filijala Fonda, dužna je u svakom slučaju prilikom cijenjenja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na penziju najprije provjeriti u aplikaciji: ''Likvidatura penzija'' da li je podnosilac zahtjeva korisnik penzije i u slučaju da utvrdi da jeste to se zabilježiti na obrazcu Kontrola podataka Q3.CS.17-23. Potom načelnik Odjeljenja za finansijske poslove, kontrolu obračuna i evidentiranje doprinosa  obavezan je redovno tokom mjeseca, a obavezno na dan obrade penzija vršiti provjeru u aplikaciji: ''Likvidatura penzija'' pokretanjem izvještaja: ''Nelegitimna kombinacija vrste prava'', postojanja korisnika čiji se JMB pojavljuje  više puta (npr. jedno lice koristi dvije vrste penzija ili istu vrstu penzija pod više LBO-ova). O izvršenoj provjeri obavezano se odštampa listing na dan obrade i ukoliko na listingu postoji spisak duplih korisnika, načelnik Odjeljenja je obavezan za svakog korisnika sa spiska sačiniti obavještenje o nastaloj promjeni i dostaviti u Odjeljenje za matičnu evidenciju i arhivske poslove istog dana ili pak sačiniti obrazloženje ako se radi o grešci. Načelnik Odjeljenja za finansijske poslove, kontrolu obračuna i evidentiranje doprinosa ne vrši isplate po rješenju koje je prouzrokovalo dupli status korisnika, sve dok se ne okončaju aktivnosti pokrenute u provjeri. Tako je  pojava duplih  korisnika praktično preduprijeđena i postala vrlo rijetka pojava, koja se više odnosi na period poslije ratnih događaja i raspada bivše SFRJ i SR BiH, od 1991-1996. godine, pa do potpisivanja Sporazuma o socijanom osiguranju između BiH i drugih država nastalih na području bivše SFRJ,  u periodu od 2001 do 2007.godine.

Sporauzmima o socijalnom osiguranju, između država, koji imaju karakter međunarodnog prava, sa prvenstvom u odnosu na domaće zakonodavstvo,  propisana je obaveza nosilaca osiguranja odnosno Fondova za penzijsko invalidsko osiguranje da u postupku odlučivanja o pravu neposredno razmjenjuju dokumentaciju, u vidu potvrde staža, uvjerenje da li je je podnosilac korisnik prava kod drugog nosioca i dr. čime se takođe sprečava pojava duplih korisnika. Ako se,pak, dogode pojedinačni slučajevi  procesiraju se kao prevara a Fond PIO kao nadležni organ odlučivanja o pravu na penziju u odgovarajućem postupku donosi Rješenje o prestanku prava kod jednog nosioca osiguranja, o čemu se vrši razmjena podataka sa drugim nosiocem osiguranja, a dupli korisnik penzije je obavezan da u postupku regresa vrati isplaćena a nepripadajuća mu sredstva. S obzirom da je to vrlo  rijetka pojava i kada se izvrši povrat sredstava to ne može uticati na povećanje penzija i poboljšanje socijalnog statusa najstarije populacije  Republike Srpske, ali su Fond PIO RS kao nadležni organ odlučivanja o pravu na penziju i  Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, kao resor, dužni da u svakoj situaciji  postupaju striktno u okvirima zakona i drugih propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Na kraju radi potpunog objašnjenja treba napomenuti da korisnik penzije u jednoj državi može biti u statusu korisnika penzije i u drugoj državi, ali ne po osnovu  istog staža, npr. da je korisnik ostvrio pravo na samostalnu penziju u Republici Srpskoj za 15 godina staža osiguranja i navršenih 65 godina života,  a istovremeno za 15 ili 20 godina  staža osiguranja  navršenog u Srbiji, Hrvatskoj takođe ostvari samostalnu penziju.Tu nema  zakonskih smetnji jer svaka država ili entitet isplaćuje penziju za staž osiguranja ostvaren na njenom području, pa se to onda i  ne može definisati kao dupli korisnik penzije.

 

S poštovanjem,

 

Šef Kabineta

Tihomir Joksimović,                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                                     Dr Mladen Milić

 

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9