Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Koji mehanizmi kontrole se koriste vezano za podnošenje prijava poreza na nepokretnosti i koji je broj izvršenih kontrola?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-312-1/19

Datum: 27.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Koji mehanizmi kontrole se koriste vezano za podnošenje prijava poreza na nepokretnosti i koji je broj izvršenih kontrola?

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

„U svakoj poreskoj kontroli pravnih i fizičkih lica predmet kontrole je, pored svih vrsta poreza i sporednih poreskih davanja koji su u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske, i kontrola prijavljivanja i plaćanja poreza na nepokretnost, a što je određeno i u nalogu za svaku pojedinačnu kontrolu.

Kontrola podnošenja prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti i plaćanja poreza na nepokretnosti provodi se i prilikom prenosa vlasništva na nepokretnostima u postupku izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama koje je vlasnik nepokretnosti dužan dostaviti notaru kod zaključenja ugovora o prenosu prava na nepokretnostima.

Kontrolu prijavljivanja u fiskalni registar nepokretnosti provode, takođe, i opštine i gradovi u skladu sa članom 12. stav 8. Zakona o porezu na nepokretnosti i obavještavaju Poresku upravu o nepokretnostima koje nisu registrovane, odnosno na koje nije plaćen porez na nepokretnosti nakon čega Poreska uprava poziva poreskog obveznika da podnese prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti. Napominjemo da Poreska uprava godišnje dostavlja opštinama i gradovima listu nepokretnosti koje su registrovane u fiskalnom registru nepokretnosti“.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

31.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10