Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 13. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Koliko novca je potrošeno za održavanje i investiciono održavanje vodozaštitnih objekata na području opštine Brod u periodu 2013 – 2018. godina?

                Navesti vrste i vrijednosti. Dodati i izvođače radova.

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-76/19

Datum, 05.03.2019.

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na nastavku Druge sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održane 13.  februara 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                „Koliko novca je potrošeno za održavanje i investiciono održavanje vodozaštitnih objekata na području opštine Brod u periodu 2013-2018. godine? Navesti vrste i vrijednosti. Dodati i izvođače radova.“

 

U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 1. U okviru projekta „Hitne mjere i zaštita od poplava u Republici Srpskoj“ obezbijeđeno je 55.000.000 eura kreditnih sredstava kao prva faza projekta i prvenstveno su namijenjena za rekonstrukciju postojećih objekata i sistema za zaštitu od poplava. U okviru tog projekta za područje opštine Brod planirana je mjera pod nazivom TG 29.

 

 1. TG 29-Rekonstrukcija savskog nasipa na području opštine Brod i rekonstrukcija kanala Sava-Ukrina

U okviru navedenog projekta potpisan je ugovor dana 14.12.2018. godine sa preduzećem „Prijedor putevi“ iz Prijedora, a vrijednost planiranih radova iznosi 2,748,992.67 KM sa PDV-om. Projektom je predviđena rehabilitacija savskog nasipa u Brodu na dijelu nasipa koja služi kao regionalni put M14 Brod-Klakar u dužini od 8 km, a obim radova uključuje:

 • Rehabilitaciju oštećenih kosina nasipa i sanaciju pet klizišta na nasipu,
 • Izgradnju drenažnih kanala na branjenoj strani nasipa, pri čemu će se srušiti 52 pristupne rampe, izgraditi će se i novi propusti na pristupnim rampama koje ostaju i izgradit će se i novi pristupni put na čitavoj dionici koja se rekonstruiše,
 • Biće sanirana i oštećena dionica parapetnog zida na „Omladinskom“ nasipu u dužini od 400 m.

Pored rekonstrukcije savskog nasipa ovom mjerom je predviđena i rekonstrukcija kompletnog kanala Sava-Ukrina. Početak radova se očekuje početkom naredne građevinske sezone.

 

b)    PC 952.3 – „Popravka ili zamjena drvenog mosta, Brod“.

Projektna mjera je realizovana unutar Ugovora TG9, potpisanog između doo „MG Mind“ Mrkonjić Grad kao izvođača i Javne ustanove „Vode Srpske“ Bijeljina kao investitora.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 76.052,56 KM sa uračunatim PDV-om.

Period realizacije radova prema Ugovoru TG9 je trajao od 02.09.2014. do 14.12.2015. godine, dok je period notifikacije nedostataka trajao od 14.12.2015. do 14.12.2016. godine.

 

 1. U okviru projekta „Hitne sanacije vodoprivrednih objekata oštećenih u majskim poplavama u RS“, koji se finansira iz Fonda za obnovu Republike Srpske (FS) prema naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije (RŠVS) i zaključcima Upravnog odbora Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske (UOFS). Projektom je obuhvaćeno ukupno 93 mjere na teritoriji 19 opština / gradova Republike Srpske.

Na teritoriji opštine Brod prema naredbama RŠVS pristupilo se realizaciji jedne (1) mjere u toku 2015. godine.

a)     Sanacija tri klizišta na savskom nasipu

U skladu sa Naredbom Republičkog štaba za vanredne situacije broj 29-8/14 od 20.11.2014. godine i Ugovorom (br. 01/5-2056/14 od 05.05.2014. godine) o redovnoj i vanrednoj odbrani od poplava, sa Izvođač radova je „Vudrag“ d.o.o. Brod sklopljen je Aneks osnovnog ugovora za realizaciju ove mjere. Ugovorena vrijednost radova iznosi 210.000,00 KM (sa PDV-om). Ugovor je u potpunosti realizovan.

Dakle u periodu 2103.-2018. godine potpisana su tri ugovor za realizaciju mejra na investicionom održavanju hidrotehničkih objekata na području opštine Brod u vrijednosti od 3.035.045,23 KM, a realizovani su radovi u vrijednosti od 286.052,56 KM.

 

 1. U skladu sa zakonskim obavezama ove ustanove, vršeno je tekuće održavanje osnovnih vodoprivrednih objekata u poplavnom području „Ivanjsko polje“ Brod na području opštine Brod, u periodu od 2013.-2018. godine, i to slijedeće aktivnosti:

 

2013.godina

Jedno košenje vodozaštitnih objekata, sa izabranim izvođačem Konzorcium „Dejo kop“ Orašje po raspisanom tenderu:

-        desni savski nasipa  površine                        568.013,00 m2

-        Obodni kanal „Sava-Ukrina“ površine    545.911,50 m2

-        Sabirni dovodni kanal površine               20.352,80 m2

-        Sabirni odvodni kanal površine                 5.782,00 m2

Što je ukupno  1.140.059,30 m2 u vrijednosti od 70.546,87 KM sa PDV-om;

 

2014.godina

Jedno košenje vodozaštitnih objekata, sa izabranim izvođačem Konzorcium „Dejo kop“ Orašje po raspisanom tenderu:

 • desni savski nasipa  površine                 568.013,00 m2
 • Obodni kanal „Sava-Ukrina“ površine  545.911,50 m2
 • Sabirni dovodni kanal površine              20.352,80 m2
 • Sabirni odvodni kanal površine               5.782,00 m2

Što je ukupno 1.140.059,30   m2 u vrijednosti od 49.467,19 KM sa PDV-om.

 

2015.godina

Jedno košenje vodozaštitnih objekata, sa izabranim izvođačem Konzorcium „Dejo kop“ Orašje po raspisanom tenderu:

 • desni savski nasipa  površine                  568.013,00 m2
 • Obodni kanal „Sava-Ukrina“ površine  545.911,50 m2
 • Sabirni dovodni kanal površine              20.352,80 m2
 • Sabirni odvodni kanal površine               5.782,00 m2

Što je ukupno  1.140.059,30 m2 u vrijednosti od 56.301,82 KM sa PDV-om;

 

2016.godina

Jedno košenje vodozaštitnih objekata, sa izabranim izvođačem Eko Euro Tim d.o.o. Banja Luka  po raspisanom tenderu:

 • desni savski nasipa  površine                  568.013,00 m2
 • Obodni kanal „Sava-Ukrina“ površine  545.911,50 m2
 • Sabirni dovodni kanal površine              20.352,80 m2
 • Sabirni odvodni kanal površine               5.782,00 m2

Što je ukupno  1.140.059,30 m2  u vrijednosti od 64.956,01 KM sa PDV-om;

 

2017.godina

Jedno košenje vodozaštitnih objekata, sa izabranim izvođačem Eko Euro Tim d.o.o. Banja Luka  po raspisanom tenderu:

 • desni savski nasipa  površine                  568.013,00 m2
 • Obodni kanal „Sava-Ukrina“ površine  545.911,50 m2
 • Sabirni dovodni kanal površine              20.352,80 m2
 • Sabirni odvodni kanal površine               5.782,00 m2

Što je ukupno 1.140.059,30 m2  u vrijednosti od 59.506,53 KM sa PDV-om.

 

2018.godina

-               Interventno košenje dijela savskog nasipa površine 120 000 m2 , sa izabranim izvođačem, direktnim sporazuzom „Vudrag“ d.o.o. Brod.Vrijednost radova 7.000 KM sa uključenim PDV-om;

-               Jedno košenje vodozaštitnih objekata, sa izabranim izvođačem Konzorcium „Dejo kop“ Orašje po raspisanom tenderu:

-              desni savski nasipa  površine                 568.013,00 m2

-              Obodni kanal „Sava-Ukrina“ površine  545.911,50 m2

-              Sabirni dovodni kanal površine              20.352,80 m2

-              Sabirni odvodni kanal površine               5.782,00 m2

Što je ukupno  1.140.059,30 m2 u vrijednosti od 56.301,82 KM sa PDV-om.

 

U toku 2018. godine realizovani su radovi prema Ugovoru o izvođenju radova na poslovima „Hitne privremene sanacije dijela oštećenja na ustavi Poloj za potrebe JU „Vode Srpske“ sa izabranim izvođačem, direktnim sporazumom J.P.„Maksimović“ s.p. Brod. Vrijednost radova 7000 KM sa uključenim PDV-om;

 

Dakle u periodu od 2013. do 2018. godine, ukupna uložena sredstva u tekuće održavanje osnovnih vodoprivrednih objekata u poplavnom području „Ivanjsko polje“ Brod iz budžeta JU „Vode Srpske“ iznose: 364.080,24 KM sa PDV-om.

 

                                                                                                                M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                dr Boris Pašalić

 

 

 

 

 

 

13.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10