Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu privrede i preduzetništva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 8. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

                Kolika je procjena potrošnje naftnih derivata u RS u toku 2018. godine?

ODGOVOR:
Broj: 05.06/011-487-1/19

Datum: 30.10.2019. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                            

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 08. oktobra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Kolika je procjena potrošnje naftnih derivata u Republici Srpskoj u toku 2018. godine?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Ministarstvo energetike i rudarstva, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu dostave podataka o uvozu i prometu nafte i derivata nafte koji se odnose na količinu, porijeklo, cijenu i kvalitet („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 36/10), prikuplja i analizira podatke dostavljene od strane energetskih subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine naftom i derivatima nafte.

 

Na osnovu raspoloživih podataka, dostavljenih od 414 energetskih subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine na malo tečnim naftnim gorivima, ukupan promet goriva na malo u 2018. godini iznosio je 580.080.905,35 litara, i to:

 

  • 319.885.660,85 litara dizel goriva Euro 4,
  • 106.739.651,78 litara dizel goriva Euro 5,
  • 97.838.830,74 litre BMB 95,
  • 2.844.429,23 litre BMB 98,
  • 9.537.001,92 litre lož ulja ekstra lakog i
  • 43.235.330,84 litre tečnog naftnog goriva (TNG).

 

Ministarstvo energetike i rudarstva kao zvanične podatke koristi podatke Republičkog zavoda za statistiku, čija metodologija za izradu energetskog bilansa nafte i derivata nafte, sadrži podatke o proizvodnji, zalihama, uvozu, izvozu, transformacijama i potrošnji nafte i derivata nafte po oblastima (industrija, građevinarstvo, saobraćaj, poljoprivreda i dr.), a u skladu je sa metodologijom koja je usklađena sa standardima Međunarodne agencije za energiju i Eurostata.

 

Godišnji izvještaj o bilansu nafte i derivata nafte za 2018. godinu Republičkog zavoda za statistiku biće objavljen do kraja 2019. godine.

Dostavljeno:

  1. Naslovu,                                                                                                                      MINISTAR
  2. a/a                                                                                                                                   Petar Đokić

 

 

08.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10