Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

                Koji su objekti iz oblasti kulture realizovani u 2018. godini sredstvima Vlade RS?

                Navesti projekte, vrijednosti projekata i eventualne izvođače radova i pružaoce usluga po ugovorima.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-65/19

Datum:22.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Vidić na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koji su objekti iz oblasti kulture realizovani u 2018. godini sredstvima Vlade Republike Srpske?

Navesti projekte, vrijednosti projekata i eventualne izvođače radova i pružaoce usluga po ugovorima.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Budžetu Republike Srpske za 2018. godine za javne investicije u oblasti kulture raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od  4.897.000,00 KM.  Za realizaciju navedenih sredstava zadužene su pojedinačne ustanove kulture i opštine u kojima se nalaze objekti iz oblasti kulture koji su obuhvaćeni Odlukom o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2018. godini.

U Tabeli br.1. prikazani su projekti iz oblasti kulture za čiju realizaciju su zadužene ustanove kulture iz nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ali i objekti iz oblasti kulture koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Tabela br. 1: Objekti iz oblasti kulture realizovani u 2018. godini sredstvima Vlade Republike Srpske

Red.broj

Nosilac projekta

Naziv projekta iz oblasti kulture

Vrijednost projekta

1

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Banja Luka

Uspostavljanje i razvoj bibliotečko-informacionog COBISS Republike Srpske

68.000,00

2

JU Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Banja Luka

Rekonstrukcija krova i prostora biblioteke Muzeja savremene umjetnosti RS

486.000,00

3

JU Muzej Republike Srpske Banja Luka

Nadogradnja ravnog krova Muzeja Republike Srpske

340.000,00

4

Arhiv Republike Srpske

Nabavka informatičke opreme i pokretno-kliznih arhivskih polica za potrebe Arhiva Republike Srpske

540.000,00

5

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Banja Luka

Izrada spomen-sobe Petra Kočića, uređenje studijske čitaonice i opremanje Centra za konverzaciju i restauraciju u NUBRS

180.000,00

6

JU Narodno pozorište Republike Srpske

Ugradnja novog sistema vatrodojave u Narodnom pozorištu Republike Srpske

33.000,00

7

JU Narodno pozorište Republike Srpske

Rekonstrukcija scene Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske

220.000,00

8

JU Narodno pozorište Republike Srpske

Radovi na fasadi Narodnog pozorišta Republike Srpske

100.000,00

UKUPNO PROJEKTI USTANOVA KULTURE

1.967.000,00

9

Opština Vukosavlje

Sufinansiranje završetka izgradnje Doma kulture u Vukosavlju

100.000,00

10

Opština Pale

Izgradnja Muzeja Odbrambeno-otadžbinskog rata u opštini Pale

500.000,00

11

Opština Nevesinje

Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Nevesinju

250.000,00

12

Opština Kotor Varoš

Sanacija zgrade Narodne biblioteke Kotor Varoš

80.000,00

13

Opština Istočno Novo Sarajevo

Završetak radova na izgradnji pozorišta u Istočnom Novom Sarajevu

2.000.000,00

UKUPNO OBJEKTI KULTURE U NADLEŽNOSTI OPŠTINA

2.930.000,00

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

4.897.000,00

 

 

 

      Dostaviti:                                                                                                   MINISTAR

       - Naslovu                                                                                                

       - A/a.                                                                                                      Natalija Trivić, mr

 

 

31.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10