Okončan prvi nastavak Druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
23.03.2023 - 14:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Drugoj redovnoj sjednici usvojila Zakon o gradu Prnjavor – po hitnom postupku i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku.

Usvojeni su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je sljedeće izvještaje: Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu, Izvještaje Fiskalnog savjeta Republike Srpske: a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine, Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine, Izvještaje Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godinu i v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine.

Narodna skupština primila je k znanju Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, uz prihvaćen Zaključak Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Na sjednici su svečanu zakletvu položile novoizabrane sudije Ustavnog suda Republike Srpske Svetlana Brković i Radomir Lukić.

Druga redovna sjednica Narodne skupštine trebalo bi da bude nastavljena u utorak, 28. marta 2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda:

17. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za 2021. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

18. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;

19. Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;

20. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

21. Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;

22.Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu;

23. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;

24. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;

26. Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

27. Izbor i imenovanje.