Закључак у вези са Законом о стечају

Верзија за штампањеPDF верзија
14/16
11.02.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, одржаној 11. фебруара 2016. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

 у вези Закона о стечају

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да након истека једне године од ступања на снагу Закона о стечају припреми информацију о ефектима његовог провођења у пракси и истоврмено уколико то буде потребно, предложи његове измјене.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

Број: 02/1-021-132/16                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 11. фебруар  2016. године                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                                               Недељко Чубриловић