Закључци у вези Извјештаја Одбора за безбједност и Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној заједничкој тематској сједници

Верзија за штампањеPDF верзија
32/15
17.04.2015

 

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Извјештаја Одбора за безбједност и Одбора за борачко - инвалидску заштиту о одржаној заједничкој Тематској сједници под називом „Рад Тужилаштва и Суда Босне и Херцеговине и других институција по питању процесуирања ратних злочина“ , Народна скупштина Републике Српске на Трећој сједници, одржаној 17.априла 2015. године, донијела је сљедеће

 

З А К Љ У Ч К Е

 

 1. Народна скупштина Републике Српске сматра да рад и дјеловање Суда и Тужилаштва БиХ генеришу међунационалну мржњу и нетрепељивост, те не доприносе суживоту и помирењу на простору Босне и Херцеговине.
 2. Народна скупштина Републике Српске поново изражава незадовољство радом Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине, као и радом Државне агенције за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА), на случајевима почињених ратних злочина из разлога што:
 • Тужилаштво Босне и Херцеговине до сада, и поред поднесених извјештаја о почињеном кривичном дјелу ратног злочина, није подигло оптужнице за многобројне почињене злочине над српским становништвом у Босни и Херцеговини.
 • Тужилаштво и Суд Босне и Херцеговине имају дискриминаторски однос према припадницима српског народа који је изражен и кроз квалификације кривичних дјела, с обзиром на то да се само припадници српског народа оптужују и осуђују за најтежа кривична дјела која подразумјевају колективну одговорност, док се Бошњаци оптужују и осуђују за лакша кривична дјела која подразумјевају индивидуалну одговорност и изричу им се казне у вишеструко краћем трајању.
 • Тужилаштво и Суд Босне и Херцеговине и поред Одлуке Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Мактоуф и Дамјановић против Босне и Херцеговине, настављају са подизањем и потврђивањем оптужница ретроактивно примјењујући Кривични закон Босне и Херцеговине из 2003. године, чиме нарушавају начело забране ретроактивне примјене закона, што представља саставни елемент принципа владавине права у демократском друштву чији је циљ да се обезбједи правна сигурност и једнакост грађана пред законом.
 • Суд Босне и Херцеговине приликом изрицања казни по Кривичном закону СФРЈ изриче као максималну казну, казну затвора од 20 година која је предвиђена као замјена за смртну казну, иако је иста укинута, а  наведеним законом као максимална казна  предвиђена  је казна затвора од 15 година.
 • Државна агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине и Тужилаштво Босне и Херцеговине приликом провођења истражних радњи прекорачују овлашћења начином позивања, привођења и  бруталном употребом силе и вршењем притисака на оптужена лица и свједоке по питању утврђивања чињеница и свједочења.
 1. Народна скупштина Републике Српске захтјева од правосудних органа у Босни и Херцеговини да се процесуирају ратни злочини почињени над српским становништвом од стране регуларне војске Хрватске на просторима Босне и Херцеговине, те досљедну примјену Протокола о сарадњи у прогону починилаца кривичних дјела ратног злочина, злочина против човјечности и геноцида, потписаног између Тужилаштва Босне и Херцеговине и Државног одвјетништва Републике Хрватске.
 2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Високог судског и тужилачког савјета да у року од 60 дана достави Народној скупштини Републике Српске информацију о реализацији до сада усвојених закључака од стране Народне скупштине Републике Српске.
 3. Народна скупштина Републике Српске тражи од Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина да у року од 60 дана поднесе Извјештај Народној скупштини Републике Српске о имплементацији Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина.
 4. Народна скупштина Републике Српске захтјева да Суд и Тужилаштво Босне и Херцеговине, као и Уставни суд Босне и Херцеговине на бази  Одлуке Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Мактоуф и Дамјановић против Босне и Херцеговине изврши ревизију свих пресуда донесених ретроактивном примјеном Закона и да се приликом  обнове поступка лицу укине мјера даљег издржавања  казне.
 5. Народна скупштина Републике Српске тражи од Министарства правде Републике Српске да по хитном поступку  покрене иницијативу за измјене Кривичног закона Републике Српске, Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске и Правилника о  критеријумима за упућивање на издржавање казне затвора које се односe на сљедеће:
 • Kривични закон Републике Српске и Закон о извршењу кривичних санкција Републике Српске у дијелу којим се прописује питање условног отпуста, како би се осуђена лица за кривична дјела ратног злочина након 2/3 издржане казне затвора пустила на условни отпуст, а у складу са праксом Међународног кривичног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије.
 • Правилник о критеријумима за упућивање на издржавање казне затвора у дијелу којим се прописује упућивање осуђених лица на издржавање казне затвора, на начин да се лица упућују у казнено-поправну установу ближу мјесту пребивалишта, у складу са Европским затворским правилима.
 1. Народна скупштина Републике Српске захтијева од српских представника у надлежним  заједничким институцијама Босне и Херцеговине да одмах покрену иницијативу за измјену Кривичног закона Босне и Херцеговине, Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера и Закона о суду Босне и Херцеговине по хитном поступку,  које се односе на сљедеће:
 • Кривични закон Босне и Херцеговине и Закон Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера у дијелу којим се прописује питање условног отпуста, како би се осуђена лица за кривична дјела ратног злочина након 2/3 издржане казне затвора пустила на условни отпуст, а у скалду са праксом Међународног кривичног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије.
 • Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на понављање поступка у корист осуђеног, на начин да ако је Уставни суд Босне и Херцеговине или Европски суд за људска права, одлучујући о појединачним предметима, установио да је дошло до погрешне примјене материјалног права поводом основних института кривичног права која су угрозила загарантована људска права: право на понављање поступка имају и друга осуђена лица којима је на исти начин пресуђено погрешном примјеном материјалног права (без обзира да ли су раније подносили захтјев за понављање поступка или апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине).
 • Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на преношење и преузимање вођења кривичног поступка у предметима ратног злочина од стране Суда Босне и Херцеговине, како би се спријечиле злоупотребе постојећих одредаба закона.
 • Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на улагање приговора на тужилачку одлуку, на начин да се пропишу рокови за рјешавање по приговору на одлуку поступајућег тужиоца.
 • Закон о суду Босне и Херцеговине на начин да се брише члан 7. став 2. како би се разграничила надлежност између Суда Босне и Херцеговине и ентитетског правосуђа и спријечиле злоупотребе и неосновано преузимање предмета из надлежности ентитетског правосуђа.
 1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Министарства правде Републике Српске да се преко казнено-поправних установа у Републици Српској лицима која се налазе на издржавању казне затвора, обезбиједи провођење свих загарантованих права из области здравствене заштите, а у складу са позитивним законским прописима којима се регулише ова област.
 2. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да пружи финансијску подршку „Фондацији помоћ“ при Борачкој организацији Републике Српске, како би Борачка организација Републике Српске, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица и Министарство унутрашњих послова Републике Српске у складу са својим надлежностима, могли пружити стручну, техничку и финансијску помоћ лицима оптуженим за ратне злочине и њиховим породицама.
 3. Народна скупштина Републике Српске подржава рад и захтијева јединствен став по питању даљег рада институција Републике Српске на истраживању почињених ратних злочина  и тражењу несталих лица у периоду од 1991. до 1995. године.
 4. Народна скупштина Републике Српске ће најкасније у року од 6 мјесеци  извршити анализу реализације усвојених закључака и у случају  изостанка реализације истих предузети све неопходне мјере за заштиту права својих грађана.
 5. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број:02/1-021- 462 /15                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. април 2015. године                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                           Недељко Чубриловић