Закључци у вези Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите''

Верзија за штампањеPDF верзија
32/16
06.04.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Десетој сједници, одржаној 6. априла  2016. године, донијела је сљедеће  

З А К Љ У Ч  К Е

у вези Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите''

 

 1. Народна скупштина Републике Српске сматра да тренутно стање организације, финансирања, опремљености, стручности, обучености и ангажовања снага цивилне заштите и искуства из елементарних непогода у Републици Српској,  указују на пропусте и слабости система заштите и спасавања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама.
 2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да након проведене анализе стања у области заштите и спасавања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, уочених пропуста и слабости у примјени важећег Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама припреми и у парламентрану процеудуру упути  приједлог измјена и допуна Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и других закона којима се уређују права, обавезе и одговорности републичких органа и институција, органа локалне самоуправе, привредних друштава  и правних лица, удружења грађана, научних, спортских, хуманитарних и других организација, медија и грађана, као и подзаконских аката којима се уређује заштита и спасавање и функционисање система цивилне заштите у Републици Српске.
 3. Народна скупштина Републике Српске предлаже да се Републичка управа цивилне заштите Републике Српске организује као самостална, стручна управна организација, са јасно дефинисаним обавезама и надлежностима, директно орговорна Влади Републике Српске.
 4. Народна скупштина Републике Српске  предлаже да се измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама прецизније утврде обавезе и надлежности свих органа, институција и субјеката у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, а посебно на висину средстава из буџета општина, градова и Републике Српске  за финансирање цивилне заштите, планирање, опремање, обучавање, мобилизацију и обавјештавање, инспекцијски надзор,  оспособљавање за превентивно, оперативно и санационо дјеловање снага цивилне заштите у општинама, градовима и Републици  Српској.
 5. Народна скупштина Републике   Српске тражи да се  изради пројекат система веза заштите и спасавања, центара за осматрање, обавјештавање  и узбуњивање и успоставу система оперативног броја 112.
 6. Народна скупштина Републике Српске сматра да је неопходно на нивоу Републике Српске формирати центар за обуку и интервенције и мјешовите специјализоване јединице за заштиту и спасавање са висина, над и под водом, из рушевина и друге специјализоване јединице, а на на нивоу градова и општина обезбједити финасијска средства из буџета за опремање и обучавање снага цивилне заштите, као и формирање снага цивилне заштите активне резерве на свим нивоима.
 7. Народна скупштина Републике Српске сматра да је измјенама закона неопходно прецизно дефинисати стручни и инспекцијски надзор над примјеном закона  у области заштите и спасавања, а која се односе на републичке и локалне органе и институције у систему заштите и спасавања у Републици Српској.
 8. Народна скупштина Републике Српске тражи да се јасно дефинише обавеза и надлежност ЈП ''Робне резерве Републике Српске'',  транспорт, преузимање и складиштење хуманитарне помоћи, ангажовање радне снаге и материјално-техничких средстава у  ванредним ситуацијама.
 9. Народна скупштина Републике Српске сматра да је неопходно  брзо и ефикасно рјешавати  захтјеве упућене Оружаним снагама БиХ за ангажовање људства и материјално-техничких средстава, поједностављењем сложених и спорих процедура за одобравање сагласности за употребу.
 10. Народна скупштина Републике Српске  сматра да је неопходно дефинисати механизме везано за ефикасно прихватање међународне стручне и техничке помоћи и ангажовање међународних специјализованих спасилачких јединица и тимова.
 11. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-393/16                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. април 2016. године                                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                   Недељко Чубриловић