Закључци у вези Информације о правосудним институцијама БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
15.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој посебној сједници одржаној 10. децембра 2021. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у  вези Информације о правосудним институцијама БиХ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о правосудним институцијама БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске, број 01-165/04, од 25. фебруара 2004. године („Службени гласник Републике Српске“, број 24/04), дала Влади Републике Српске за потписивање Споразума о преношењу одређених одговорности ентитета кроз успостављање Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о преношењу одређених одговорности ентитета кроз успостављање Високог судског и тужилачког савјета БиХ, који су дана 11. марта 2004. године потписали предсједници влада оба ентитета и 18. марта 2004. године министар правде БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

 

  1. Закон о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

     Број: 02/1-021-1032/21                                                                    ПОТПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 10. децембар 2021. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Денис Шулић