Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
15.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој посебној сједници одржаној 10. децембра 2021. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Информације о преносу надлежности

са Републике Српске на ниво БиХ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе и друге прописе који ће омогућити несметано функционисање Републике Српске.

 

  1. Закони и други прописи којима је извршен пренос надлежности са Републике Српске на институције БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу закона и других прописа из тачке 2. ових закључака.
  2. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

 

     Број: 02/1-021-1030/21                                                                    ПОТПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 10. децембар 2021. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Денис Шулић