Закључци у вези са уставним положајем Републике Српске и заштитом њених интереса на нивоу заједничких институција БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
90/15
21.10.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 187. став 1. и 2. и 254.  став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске,  на  Једанаестој посебној сједници  одржаној 21.  октобра   2015.  године,  донијела   је   сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

у вези са  Уставним положајем  Републике Српске и заштитом њених интереса на нивоу заједничких институција БиХ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске размотрила је документ „Уставни положај Републике Српске и заштита њених интереса на нивоу заједничких институција БиХ“ и исти усваја.
  1. Народна скупштина Републике Српске констатује да је Република Српска јединствен и недјељив уставно-правни ентитет и да искључиво институције Републике Српске могу заступати Републику Српску, у складу са Уставом и законом.
  1. Народна скупштина Републике Српске захтијева од изабраних и именованих лица са територије Републике Српске у институцијама БиХ да покрену све неопходне активности у циљу отклањања постојећих или потенцијалних негативних ефеката по Републику Српску по појединачним питањима обухваћеним документом из тачке 1. Закључака.
  1. Народна скупштина Републике Српске захтијева од изабраних и именованих представника из  Републике Српске у институцијама БиХ да остварују непосредну  комуникацију са институцијама Републике Српске по свим питањима која су предмет дјеловања институција БиХ, а која се тичу уставног положаја, надлежности, те политичких, економских и других интереса Републике Српске.
  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује изабрана и именована лица са територије Републике Српске у институцијама БиХ да прије усвајања одлука и законских рјешења обавезно затраже мишљење надлежних одбора Народне скупштине Републике Српске о питањима која су од интереса за Републику Српску.
  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да је најмање једном годишње информише о реализацији ових закључака.

         Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да у случају када процијени да је дошло до штетног дјеловања  

        институција БиХ по уставну позицију и интересе Републике Српске затражи став Народне скупштине Републике Српске у року који може бити и  

         краћи него што је наведено у ставу (1) ове тачке.

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да у року не дужем од 90 дана, достави Приједлог измјена и допуна Кривичног закона Републике Српске, којим би била утврђена одговорност за неовлаштени пренос надлежности са Републике Српске на ниво БиХ, односно узурпирање надлежности Републике Српске од стране институција БиХ.
  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да, без одлагања, о сваком затраженом питању, достави став и мишљење изабраним и именованим лицима са територије Републике Српске у институцијама БиХ.
  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у   „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 02/1-021-1273/15                                                                                                              По овлаштењу

Датум: 21. октобар 2015. године                                                                           Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                                  Ненад Стевандић