Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву

Верзија за штампањеPDF верзија
60/15
16.07.2015

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 14. тачка б), члана 17, члана 19. тачка а) и члана 22. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14) Народна скупштина Републике Српске, на Петој редовној сједници одржаној 16. јула 2015. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГА УНИВЕРЗИТЕТА

У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

I

Одобрава се дугорочно кредитно задуживање Републике Српске у укупном износу до 12.700.000 КМ за рефинансирање дуга Универзитета Источно Сарајево.

II

Укупан износ задужења из тачке I ове одлуке обезбиједиће се код домаћих финансијских институција и друштава који су по закону овлашћени за обављање тих послова по сљедећим оквирним условима:

  • максималан рок отплате: до пет година,
  • минималан период одгоде плаћања: три мјесеца,
  • максимална висина каматне стопе: до 4,5% годишње и
  • минимални остали трошкови реализације задужења.

Стање укупног дуга Републике Српске које подлијеже законском ограничењу на дан 31. мај 2015. године износи 5.051,97 милиона КМ, што чини 56,18%  процијењеног БДП-а за 2015. годину, а стање јавног дуга Републике Српске које подлијеже законском ограничењу износи 4.083,67 милиона КМ или 45,41% процијењеног БДП-а за 2015. годину.

III

За реализацију ове одлуке и спровођење поступка за прибављање финансијских средстава из тачке I ове одлуке задужују се Министарство финансија и Министарство просвјете и културе.

IV

Овлашћују се министар финансија и министар просвјете и културе да потпишу уговор о задужењу након спровођења поступка из тачке III ове одлуке и добијања сагласности Владе Републике Српске на приједлог уговора о задужењу.

V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021- 894/15                                                  

Датум: 16. јул 2015. године