Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
119/14
28.12.2014

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11), члана 14. тачка г), члана 17. став 1. и члана 19. т. а) и в) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој посебној сједници одржаној 28. децембра 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Одобрава се дугорочно задуживање Републике Српске за 2015. годину у максималном износу до 281.500.000 КМ, ради обезбјеђења средстава за финансирање буџетских издатака у 2015. години.

Прилив средстава по овом основу је планиран Буџетом Републике Српске за 2015. годину у оквиру Финансирања – Нето задуживања, на позицији 921000 – Примици од дугорочног задуживања.

II

Начини обезбјеђивања средства из тачке  I ове одлуке могу бити:

- кредитно задужење код Међународног монетарног фонда (у даљем тексту: ММФ),

- кредитно задужење код Свјетске банке,

- емисија дугорочних хартија од вриједности и

- кредитно задужење код домаћих и иностраних финансијских институција и друштава.

III

Оквирни услови за дугорочно задуживање Републике Српске су сљедећи:

1) кредит код ММФ-а на основу постојећег или новог аранжмана:

- рок отплате: до десет година,

- период одгоде: до шест година урачунат у рок отплате, почев од дана дозначавања сваке транше,

- каматна стопа: промјенљива, коју одређује ММФ за специјална права вучења (SDR),

- отплата главнице: у више једнаких кварталних или полугодишњих рата,

- остали трошкови које ММФ обрачуна и потврди,

2) кредит код Свјетске банке по основу оперaције за развојне политике (Development policy operation – DPO):

- рок отплате: до 30 година,

- период одгоде: до 17,5 година урачунат у рок отплате,

- просјечна рочност: до 18 година,

- каматна стопа: шестомјесечни ЕУРИБОР, увећан за варијабилни или фиксни распон,

- приступна такса: 0,25% износа кредита, једнократно,

- комисиона провизија до 0,50% на одобрена а неповучена средства,

3) емисијом дугорочних хартија од вриједности – обвезница:

- максимални рок доспијећа: до шест година,

- максимална каматна стопа: до 7%,

- начин отплате главнице ће бити одређен за сваку емисију појединачно у оквиру релевантне одлуке о емисији обвезница, а може бити:

а) у једнаким ратама, једанпут годишње све до доспијећа обвезница, или

б) једнократно у укупном износу на дан доспијећа обвезница,

- начин отплате камате: једанпут годишње,

- осигурање отплате дуга: буџет Републике Српске,

- реализација задужења: кроз једну или више сукцесивних емисија,

4) кредитним задуживањем код домаћих и иностраних финансијских институција и друштава који су по закону овлашћени за обављање тих послова:

- максималан рок отплате: до шест година,

- минималан период одгоде плаћања: годину дана,

- максимална каматна стопа: до 7% годишње и

- уз минималне остале трошкове реализације задужења.

Стање укупног дуга Републике Српске на дан 31.10.2014. године износи 4.975,37 милиона КМ, а износ укупног дуга који подлијеже законским ограничењима дуга износи 4.876,84 милиона КМ, што чини 55,89%  процијењеног БДП-а за 2014. годину.

Стање јавног дуга Републике Српске на дан 31.10.2014. године износи 4.002,52 милиона КМ, а износ јавног дуга који подлијеже законским ограничењима износи 3.903,99 милиона КМ или 44,74% процијењеног БДП-а за 2014. годину.

IV

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да са финансијским институцијама из тачке III подт. 1) и 2) ове одлуке договори најповољније кредитне услове.

V

Влада Републике Српске ће донијети посебне одлуке о кредитним задуживањима из тачке III подт. 1), 2) и 4) ове одлуке и емисији дугорочних хартија од вриједности из тачке III подтачка  3) ове одлуке, у којима ће се детаљније дефинисати кредитни услови и услови под којима се врше појединачне емисије дугорочних хартија од вриједности, а који ће бити у складу са оквирним условима из тачке III ове одлуке.

VI

Влада Републике Српске ће вршити избор између различитих начина обезбјеђивања средстава тако да се средства потребна за финансирање издатака осигурају благовремено, уз минималне трошкове и прихватљив ниво ризика.

VII

За реализацију ове одлуке и спровођење поступка за прибављање финансијских средстава из тачке III подтачка 3) ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

VIII

Овлашћују се министар финансија да потпише: уговоре и осталу документацију неопходну за реализацију кредитног задужења са међународним организацијама и иностраним финансијским институцијама, уговор о задужењу након спровођења поступка за прибављање средстава и добијања сагласности Владе Републике Српске на приједлог уговора о задужењу, као и осталу документацију неопходну за емисију обвезница.

IX

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-1681 /14                                                                                     

Датум: 28. децембар 2014. године

 

Број службеног гласника: 119/ 14