Одлука о избору директора Агенције за банкарство Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
67/17
06.07.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), а у вези са чланом 21.  Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 04/17),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Деветнаестој сједници,   одржаној  6.  јула 2017. године,   донијела   је   сљедећу 

 

 

О Д Л У К У

о избору  директора Агенције за банкарство Републике Српске

 

 

I

 

        За директора Агенције за банкарство Републике Српске изабран је Раде Растока, на период од пет  (5) година.

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу  осмог   дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-761/17                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2017. године                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                       Недељко Чубриловић