Одлука о избору директора Агенције за осигурање Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а у  вези са чланом 10. став 4.  Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“, број: 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Петнаестој посебној сједници,  одржаној  23. децембра  2015.  године,   донијела   је   сљедећу 

О Д Л У К У

о избору директора Агенције за осигурање  Републике Српске

 

I

        За директора Агенције за осигурање Републике Српске, изабран  је Славен Дујаковић. 

II

        Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1680/15                                                                                                   По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                                         Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                     др  Ненад Стевандић