Одлука о избору правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
64/15
16.07.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чланова 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а у вези са чланом 28. ст. 1., 4. и 5. Закона о правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници,  одржаној  16. јула 2015.  године,  донијела   је   сљедећу

 

О Д Л У К У

o избору правобраниоца Републике Српске

 

I

 

За правобраниоца Републике Српске изабрана је Данијела Новаковић, на период од четири године.

II

 

Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

           Број: 02/1-021-892 /15                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

           Датум: 16. јул 2015. године                                                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                 Недељко Чубриловић