Одлука о избору чланова у Комисију за спровођење референдума

Верзија за штампањеPDF верзија
88/17
23.09.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а у  вези са чл. 17. и 19. Закона о референдуму и грађанској иницијативи  („Службени гласник Републике Српске“, број 42/10), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Шестој сједници, одржаној 23. септембра  2015.  године,     донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору чланова   у  Комисију за спровођење референдума

 

I

 

         У Комисију за спровођење референдума,  изабрани су:

  1. Жељко Мирјанић, предсједник,
  2. Љиљана Дабић, члан,
  3. Вили Куљанац, члан,
  4. Драгољуб Рељић, члан,
  5. Миле Дмичић, члан,
  6. Жељко Шкондрић, члан,
  7. Драган Ристић,  члан.
  8. Добрила Дринић Малић, члан и
  9. Дарко Кременовић, члан.

 

 

II

        

         Ова одлука ступа на  снагу наредног  дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-1109/15                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. септембар 2015. године                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић