Одлука о измјени Одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној асоцијацији за развој по Пројекту енергетске ефикасности

Верзија за штампањеPDF верзија
15/ 15
18.02.2015

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, и чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11), и чл. 15, 17. и. 21. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници одржаној 18. фебруара 2015. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ –

МЕЂУНАРОДНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ

 ПО ПРОЈЕКТУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

I

У Одлуци о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци– Међународној асоцијацији за развој по Пројекту енергетске ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 37/14), у тачки IV, трећа алинеја мијења се и гласи:

„ -  каматна стопа: од 1,25% до 1,40% годишње,“.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-217/15                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. фебруар 2015. године                                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                          Недељко Чубриловић