ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОД СВЈЕТСКЕ БАНКЕ – МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ДРУГИ ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ (WB IBRD 9381-BA)

Верзија за штампањеPDF верзија
56/23
03.07.2023

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, члана 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21) и чл. 177. и 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 15. јуна 2023. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОД СВЈЕТСКЕ БАНКЕ – МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ДРУГИ ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ

(WB IBRD 9381-BA)

 

I

 

Овом одлуком прихвата се задужење Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за финансирање другог Пројекта подршке запошљавању (у даљем тексту: Пројекат) у износу до 14.000.000 евра, што је око 35,897% од укупног износа задужења за Босну и Херцеговину које износи 39.000.000 евра.

 

II

 

1) Циљ Пројекта је повећање формалног запошљавања у приватном сектору међу циљним групама регистрованих тражилаца посла.

2) Циљне групе Пројекта су: млади, угрожене групе које укључују незапослене у трајању од једне године или дуже, тражиоце посла са средњим образовањем или нижим, друге групе у неповољном положају као што су старији од 40 година, инвалиди, самохрани родитељи / удовци који издржавају чланове породице, „новонезапослени у ризику“ који су пријављени као незапослени на евиденцији јавне службе за запошљавање.

 

III

 

Пројекат се финансира средствима зајма из тачке I ове одлуке и састоји се од сљедећих компоненти:

1. Компонента 1 – „подршка за промоцију запошљавања“,

2. Компонента 2 – „подршка за системе управљања, надзора и комуникацију“.

 

IV

 

            1) Зајам из тачке I ове одлуке одобрава се Републици Српској под сљедећим условима:

            – рок отплате: до 32 године,

            – период одгоде плаћања: до седам година,

            – каматна стопа: референтна каматна стопа + маржа Свјетске банке,

            – приступна такса: 0,25% једнократно,

            – комисиона провизија: 0,25% годишње на одобрена, а неповучена средства,

            – отплата главнице: полугодишње, 15. јануара и 15. јула,

            – валута плаћања: евро.

            2) Показатељи стања дуга (прелиминарни подаци на дан 28. фебруар 2023. године):

            – јавни дуг Републике Српске износи 5.319,9 милиона KM (34,7% процијењеног БДП-a зa 2023. годину),

            – укупан дуг Републике Српске износи 6.325,2 милиона KM (41,3% процијењеног БДП-a за 2023. годину).

 

V

 

Средства кофинансирања Републике Српске износе 4.200.000 евра и биће обезбијеђена током реализације пројекта кроз:

– средства Завода за запошљавање Републике Српске намијењена за финансирање програма запошљавања које спроводи Завод за запошљавање,

– исплаћене плате запослених у Заводу за запошљавање Републике Српске,

– исплаћене плате запослених у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

 

VI

 

Пројекат у Републици Српској реализоваће Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

 

VII

 

Овлашћује се министар финансија да потпише:

– Пројектни споразум између Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој и Републике Српске,

– Супсидијарни споразум између Босне и Херцеговине и Републике Српске.

 

VIII

 

За реализацију и извјештавање по овој одлуци задужују се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство финансија.

 

IX

 

Планирани датум затварања Пројекта је 28. фебруар 2026. године.

 

X

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-656/23                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. јун 2023. године                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                     Др Ненад Стевандић