Одлука о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
31/20
08.05.2020

На основу Амандмана CVII на члан 70. став 3. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11, 37/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Дванаестој посебној сједници одржаној 28. марта 2020. године, донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске

                                                                                            I

Проглашава се ванредно стање за територију Републике Српске, због епидемиолошке ситуације у Републици Српској, усљед корона вируса 2019-nCoV.

                                                                                            II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1 - 021- 299 /20                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. март 2020. године                                                                                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                  Недељко Чубриловић