Одлука о разрјешењу и престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. ст. 1 и 2.   Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), а у вези са чланом 31. став 1. алинеја 3. и члана 32. став 1. тачка 4.  Закона о Правобранилаштву Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

о разрјешењу и престанку функције замјеника правобраниоца

Републике Српске

I

 

Борислав Јеличић, разрјешава се функције замјеника правобраниоца Републике Српске, Сједиште замјеника у Бања Луци због неступања на дужност у законом утврђеном року у складу са чланом 32. став 1. тачка 4. Закона о Правобранилаштву Републике Српске, те му у складу са чланом 31. став 1. алинеја 3. престаје функција замјеника правобраниоца Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука. 

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1117/17                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                 Недељко Чубриловић