Одлука о разрјешењу члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
8/ 15
03.02.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чланова 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а у вези са чланом 46. став 5. Закона о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/06, 73/08 и 42/10), након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Другој сједници, одржаној 3. фебруара 2015. године,   донијела   је   с љ е д е ћ у 

 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана Управног одбора

 Радио-телевизије Републике Српске

I

        У  Управном  одбору  Радио-телевизије Републике Српске, са даном 18. децембром 2014. године разрјешава се дужности члана Управног одбора, на лични захтјев:

  1. Антон Касиповић.

II

        Ова одлука ступа на  снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-110/15                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. фебруар 2015. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                               Недељко Чубриловић