Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. година

Верзија за штампањеPDF верзија
122/18
23.12.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој посебној сједници одржаној            23. децембра 2018. године,  донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Програма економских реформи

 Републике Српске за период 2019-2021. година

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. година.

 

II

 

         Саставни дио ове одлуке је Програм економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. година.

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

Број: 02/1-021-1268 /18                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. децембар 2018. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                             Недељко Чубриловић