ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ АРХЕОЛОШКОГ ПОДРУЧЈА КАСНОАНТИЧКИ-РАНОВИЗАНТИЈСКИ ГРАД И ТРИ РАНОХРИШЋАНСКЕ БАЗИЛИКЕ У БАКИНЦИМА, ГРАД ЛАКТАШИ, КУЛТУРНИМ ДОБРОМ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
14.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 37. став 3. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, број 38/22) и члана 177. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на  Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ АРХЕОЛОШКОГ ПОДРУЧЈА

КАСНОАНТИЧКИ-РАНОВИЗАНТИЈСКИ ГРАД И ТРИ РАНОХРИШЋАНСКЕ БАЗИЛИКЕ У БАКИНЦИМА, ГРАД ЛАКТАШИ, КУЛТУРНИМ ДОБРОМ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 

 

 

I

 

Oвом одлуком утврђује се Археолошко подручје Касноантички-рановизантијски град и три ранохришћанске базилике у Бакинцима, Град Лакташи (у даљем тексту: Археолошко подручје Бакинци) непокретним културним добром од изузетног значаја, границе заштићене околине са укупном површином и мјере заштите културног добра и његове околине.

 

II

 

Археолошко подручје Бакинци чини више цјелина: Горњи, Средњи и Доњи град са подграђем, три базилике („А“, „Б“ и „Ц“), средњовјековна некропола, караула – земљано утврђење и стражарница, покретно насљеђе које чине археолошки налази са локалитета у Бакинцима и археолошки налази под земљом који се налазе на овом локалитету.

 

III

 

 1. Археолошко подручје Бакинци се налази на простору који обухвата сљедеће катастарске честице (нови премјер): к. ч. 2076; к. ч. 2166; к. ч. 2167; к. ч. 2168/1; к. ч. 2168/2; к. ч. 2169; к. ч. 2170; к. ч. 2171; к. ч. 2172; к. ч. 2173; к. ч. 2174; к. ч. 2175; к. ч. 2176 и к. ч. 2177.
 2. Укупна површина Археолошког подручја Бакинци износи 554.878 m².

 

IV

 

Овом одлуком утврђују се сљедеће мјере заштите:

 • дозвољени су истраживачки, археолошки и конзерваторско-рестаураторски радови на локалитету, уз одобрење надлежне службе заштите – Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод),
 • на локалитету дозвољено је вршити археолошка истраживања, уз претходно израђен  детаљан архитектонски снимак постојећег стања пронађених структура и План санације, на свим пронађеним структурама неопходно је извршити конзервацију и рестаурацију и све наведене радње се морају обављати само уз одобрење надлежних институција,
 • пронађени покретни археолошки материјал мора бити евидентиран,  а након тога извршена конзервација и рестаурација, те презентован на одговарајући начин,
 • забрањено је изношење покретних археолошких налаза, осим привременог изношења, за потребе конзервације, рестаурације и презентације, уколико наведено  није могуће обавити у домаћим институцијама заштите, а привремено изношење је могуће уз претходно прибављено одобрење надлежне институције,
 • дозвољени су радови на санирању оштећења на постојећим структурама, који подразумијевају, уклањање лишајева, маховина, те скидање патине са камена, у случају да је оно неопходно за истраживање, епиграфских или декоративних елемената културног добра, уз претходно израђен Елаборат уз мултидисциплинарни приступ, на који је дата сагласност Завода,
 • надзор над археолошким, истраживачким и конзерваторско-рестаураторским радовима, радовима на одржавању, укључујући оне којима је циљ презентација културног добра, обавља надлежна служба заштите – Завод,
 • дозвољена је изградња објеката, осим на остацима Касноантичког-рановизантијског града, те остацима три ранохришћанске базилике на локалитету Градина, под условом да не угрозе изворност цјелине, односно аутентичност и интегралност уз претходно изведена систематска археолошка истраживања, обрађен пронађени покретни археолошки материјал и урађен пројекат, уз сагласност, стручни надзор Завода и одобрења Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 • планирање и реализација будуће намјене културног добра треба да је у сврси презентације, уз садржаје који не угрожавају интегритет културног добра и обезбјеђују његову одрживост, уз сагласност и стручни надзор Завода,
 • неопходно је спровођење мјера текућег одржавања чистоће и комуналног реда,
 • простор културног добра ће бити отворен и доступан јавности, а може да се користи у едукативне, туристичке и културне сврхе,
 • Археолошко подручје Бакинци означава се информативном таблом у складу са правилником којим се прописује садржина и начин стављања ознака на културном добру.

 

V

 

Сопственик Археолошког подручја Бакинци је Република Српска,  а за управљача се одређује Фондација „Балкис“, Мајке Југовића 10, Лакташи, која је дужна да у роковима прописаним Законом о културним добрима донесе План управљања и Мониторинг план.

 

VI

 

Јавна установа Музеј Републике Српске у сарадњи са Јавном установом „Завичајни музеј“ Градишка обављаће заштиту, очување и презентацију покретних археолошких налаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

Списак покретних археолошких налаза пронађених на Археолошком подручју Бакинци налазе се у Прилогу 1, који чини саставни дио ове одлуке.

 

VIII

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-829/23                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                           Др Ненад Стевандић