ODLUKA O UTVRĐIVANjU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA KASNOANTIČKI-RANOVIZANTIJSKI GRAD I TRI RANOHRIŠĆANSKE BAZILIKE U BAKINCIMA, GRAD LAKTAŠI, KULTURNIM DOBROM OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
14.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 37. stav 3. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 38/22) i člana 177. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA

KASNOANTIČKI-RANOVIZANTIJSKI GRAD I TRI RANOHRIŠĆANSKE BAZILIKE U BAKINCIMA, GRAD LAKTAŠI, KULTURNIM DOBROM OD IZUZETNOG ZNAČAJA

 

 

 

I

 

Ovom odlukom utvrđuje se Arheološko područje Kasnoantički-ranovizantijski grad i tri ranohrišćanske bazilike u Bakincima, Grad Laktaši (u daljem tekstu: Arheološko područje Bakinci) nepokretnim kulturnim dobrom od izuzetnog značaja, granice zaštićene okoline sa ukupnom površinom i mjere zaštite kulturnog dobra i njegove okoline.

 

II

 

Arheološko područje Bakinci čini više cjelina: Gornji, Srednji i Donji grad sa podgrađem, tri bazilike („A“, „B“ i „C“), srednjovjekovna nekropola, karaula – zemljano utvrđenje i stražarnica, pokretno nasljeđe koje čine arheološki nalazi sa lokaliteta u Bakincima i arheološki nalazi pod zemljom koji se nalaze na ovom lokalitetu.

 

III

 

 1. Arheološko područje Bakinci se nalazi na prostoru koji obuhvata sljedeće katastarske čestice (novi premjer): k. č. 2076; k. č. 2166; k. č. 2167; k. č. 2168/1; k. č. 2168/2; k. č. 2169; k. č. 2170; k. č. 2171; k. č. 2172; k. č. 2173; k. č. 2174; k. č. 2175; k. č. 2176 i k. č. 2177.
 2. Ukupna površina Arheološkog područja Bakinci iznosi 554.878 m².

 

IV

 

Ovom odlukom utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

 • dozvoljeni su istraživački, arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi na lokalitetu, uz odobrenje nadležne službe zaštite – Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa (u daljem tekstu: Zavod),
 • na lokalitetu dozvoljeno je vršiti arheološka istraživanja, uz prethodno izrađen  detaljan arhitektonski snimak postojećeg stanja pronađenih struktura i Plan sanacije, na svim pronađenim strukturama neophodno je izvršiti konzervaciju i restauraciju i sve navedene radnje se moraju obavljati samo uz odobrenje nadležnih institucija,
 • pronađeni pokretni arheološki materijal mora biti evidentiran,  a nakon toga izvršena konzervacija i restauracija, te prezentovan na odgovarajući način,
 • zabranjeno je iznošenje pokretnih arheoloških nalaza, osim privremenog iznošenja, za potrebe konzervacije, restauracije i prezentacije, ukoliko navedeno  nije moguće obaviti u domaćim institucijama zaštite, a privremeno iznošenje je moguće uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne institucije,
 • dozvoljeni su radovi na saniranju oštećenja na postojećim strukturama, koji podrazumijevaju, uklanjanje lišajeva, mahovina, te skidanje patine sa kamena, u slučaju da je ono neophodno za istraživanje, epigrafskih ili dekorativnih elemenata kulturnog dobra, uz prethodno izrađen Elaborat uz multidisciplinarni pristup, na koji je data saglasnost Zavoda,
 • nadzor nad arheološkim, istraživačkim i konzervatorsko-restauratorskim radovima, radovima na održavanju, uključujući one kojima je cilj prezentacija kulturnog dobra, obavlja nadležna služba zaštite – Zavod,
 • dozvoljena je izgradnja objekata, osim na ostacima Kasnoantičkog-ranovizantijskog grada, te ostacima tri ranohrišćanske bazilike na lokalitetu Gradina, pod uslovom da ne ugroze izvornost cjeline, odnosno autentičnost i integralnost uz prethodno izvedena sistematska arheološka istraživanja, obrađen pronađeni pokretni arheološki materijal i urađen projekat, uz saglasnost, stručni nadzor Zavoda i odobrenja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,
 • planiranje i realizacija buduće namjene kulturnog dobra treba da je u svrsi prezentacije, uz sadržaje koji ne ugrožavaju integritet kulturnog dobra i obezbjeđuju njegovu održivost, uz saglasnost i stručni nadzor Zavoda,
 • neophodno je sprovođenje mjera tekućeg održavanja čistoće i komunalnog reda,
 • prostor kulturnog dobra će biti otvoren i dostupan javnosti, a može da se koristi u edukativne, turističke i kulturne svrhe,
 • Arheološko područje Bakinci označava se informativnom tablom u skladu sa pravilnikom kojim se propisuje sadržina i način stavljanja oznaka na kulturnom dobru.

 

V

 

Sopstvenik Arheološkog područja Bakinci je Republika Srpska,  a za upravljača se određuje Fondacija „Balkis“, Majke Jugovića 10, Laktaši, koja je dužna da u rokovima propisanim Zakonom o kulturnim dobrima donese Plan upravljanja i Monitoring plan.

 

VI

 

Javna ustanova Muzej Republike Srpske u saradnji sa Javnom ustanovom „Zavičajni muzej“ Gradiška obavljaće zaštitu, očuvanje i prezentaciju pokretnih arheoloških nalaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

Spisak pokretnih arheoloških nalaza pronađenih na Arheološkom području Bakinci nalaze se u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ove odluke.

 

 

VIII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-829/23                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                                      NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                        Dr Nenad Stevandić