Oдлука о усвајању Стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године

Верзија за штампањеPDF верзија
60/18
21.06.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет петој сједници, одржаној 21. јуна  2018. године, донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Стратегије развоја енергетике Републике Српске

до 2035. године

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Стратегију развоја енергетике Републике Српске до 2035. године.

 

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-674/18                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21.  јун  2018. године                                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

          Недељко Чубриловић