Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској

Верзија за штампањеPDF верзија
62/16
14.07.2016

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 67. ст. 3. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој сједници, одржаној  14. јула 2016. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЈЕНУ СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

I

 

Овом одлуком утврђују се критеријуми и метод за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

 

II

 

Критеријуми за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе су:

  • остварени укупни приходи регистрованих привредних субјеката у претходној години на нивоу јединице локалне самоуправе по становнику,
  • остварени буџетски приходи у претходној години на нивоу јединице локалне самоуправе по становнику,
  • стопа незапослености – процентуално учешће незапослених лица у укупној радној снази на нивоу јединице локалне самоуправе,
  • густина насељености,
  • укупан број регистрованих возила на подручју јединице локалне самоуправе у односу на укупан број регистрованих возила у Републици Српској,
  • број ученика који похађају основну школу у односу на број становника на нивоу јединице локалне самоуправе,
  • општа стопа природног прираштаја на нивоу јединице локалне самоуправе (разлика између стопе наталитета и стопе морталитета),
  • број пословних субјеката на нивоу јединице локалне самоуправе у односу на укупан број пословних субјеката у Републици Српској и
  • вриједност извршених радова према врсти грађевинских објеката и стамбена изградња на нивоу јединице локалне самоуправе у односу на укупну вриједност у Републици Српској.

 

III

 

Степен развијености јединица локалне самоуправе према критеријумима из тачке II ове одлуке утврђује се методом „I-одстојања“.

 

IV

 

Влада Републике Српске ће на основу критеријума из тачке II ове одлуке, уз претходно прибављено мишљење Одбора за привреду и Одбора за локалну самоуправу  Народне скупштине Републике Српске, до 30. септембра текуће године утврђивати степен развијености јединица локалне самоуправе за наредну годину.  

 

V

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 61/13).

 

VI

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике  Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-893/16                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. јул 2016.  године                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                        Недељко Чубриловић