Амандмани од 106. – 113. на Устав Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
98
29.11.2003

Амандман CVI (106)

Члан 68. тачка 3. мијења се и гласи:

"3. мјере из своје надлежности за случај ратног стања и ванредног стања које прогласе институције Босне и Херцеговине, као и мјере за случај ванредног стања које прогласе институције Републике Српске.

Одредбе тачке 3. овог члана се не односе на употребу војске и друге мјере из надлежности институција Босне и Херцеговине.''

Амандман CVII (107)

Члан 70. став 3. (допуњен и измијењен Амандманима XXXV (35) и LXI (61), мијења се и гласи:

"Народна скупштина, у складу са Уставом и законом, проглашава:

Ванредно стање за Републику или дио Републике у случају угрожавања безбједности, усљед елементарних непогода (поплава, земљотреса и пожара), природних катастрофа, епидемија, повреда људских права и слобода и нормалног функционисања уставних органа Републике.

Одредбе става 3. овог члана се не односе на употребу војске и друге мјере из надлежности институција Босне и Херцеговине".

 

Амандман CVIII (108)

Члан 80. став 2. тачка 1. текст допуњен Амандманом XL (40) мијења се и гласи:

"Предсједник Републике:

  1. обавља, у складу са овим Уставом и Уставом Босне и Херцеговине и законом, послове из области одбране, безбједности и односā Републике са другим државама и међународним организацијама''.

У члану 80. став 2. иза тачке 1. додаје се тачка 2. која гласи:

"2. одобрава ограничену употребу јединица Војске Републике Српске како би се пружила помоћ цивилним властима у реаговању на природне катастрофе и несрећеу складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине ."

У члану 80. став 2. тачке 2. и 3. постају тачке 3. и 4.

Амандман CIX (109)

Члан 81. став 1. и 2. се бришу, а став 3. се мијења и гласи:

"Предсједник Републике за вријеме ратног стања и ванредног стања, којег прогласе институције Босне и Херцеговине, ако Народна скупштина не може да се састане, на приједлог Владе или по сопственој иницијативи и након што саслуша мишљење предсједника Народне скупштине, доноси уредбе са законском снагом и о питањима из надлежности Народне скупштине и именује и разрјешава функционере, које бира, односно, именује и разрјешава Народна скупштина".

У члану 81. став 5. иза ријечи "ратног стања" додају се ријечи "које прогласе институције Босне и Херцеговине, а умјесто ријечи " и непосредне ратне опасности" замјењују се ријечима "ванредног стања".

Амандман CX (110)

Члан 104. мијења се и гласи:

"Право је и дужност свих грађана да бране и штите територију и уставни поредак Босне и Херцеговине и Републике Српске.

Права и дужности у одбрани уређују се посебним законом".

Амандман CXI (111)

Члан 105. мијења се и гласи:

"Република Српска има своју војску, која је дио оружаних снага Босне и Херцеговине и организује се у складу са законима Босне и Херцеговине и законима Републике Српске.

Војску Републике Српске чини професионални и резервни састав."

Амандман CXII (112)

 

Члан 106. став 1. мијења се и гласи:

"Војском Републике Српске, у миру и рату, командује колективно Предсједништво Босне и Херцеговине, на основу Устава Босне и Херцеговине и закона".

Члан 106. став 2. се брише.

Амандман CXIII (113)

Члан 107. се брише.

{}

Број службеног гласника: 98